UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   สัญญาจะซื้อจะขาย... 
ผู้เข้าชม 703,320 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไปดำเนินการจดทะเบียนโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(77,966)
Detail : 
รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์แนบท้ายสัญญา
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(33,618)
Detail : 
 ข้อ  ๑  ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโฉนดเลขที่…………..ระวางที่………
ตำบล…… อำเภอ……….จังหวัด……….มีเนื้อที่ตามโฉนดจำนวน……………
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-08-2555buncheeaudit
(33,958)
Detail : 
 ข้อ 4. การส่งมอบและการรับมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      ผู้จะขายจะส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้จะซื้อภายใน………วัน ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อ 3. 

 File size : 0.052 MB.
 Type : rtf
28-08-2555buncheeaudit
(19,878)
Detail : 
ข้อ 4.  เงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ (หากมี)
ผู้ซื้ออาจลงชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้  โดยผู้ขายต้องยินยอมกรณีที่ดินที่ซื้อขายติดจำนอง  ผู้ขายจะทำการไถ่ถอนก่อน   หรือในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน          ให้ผู้ซื้อ
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-08-2555buncheeaudit
(39,896)
Detail : 
เมื่อสิทธิของผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ระงับลงด้วยเหตุใด ๆ
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(3,695)
Detail : 
หากคู่สัญญาฝ่ายใดประพฤติผิดสัญญานี้แต่เพียงข้อหนึ่งข้อใด
 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(9,200)
Detail : 
เรื่อง…........... หมู่ที่ ........ ตาบล................... อาเภอ................ จังหวัด………........
 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(11,411)
Detail : 
ผู้ขายรับรองว่าสินค้าที่ทาการส่งมอบกันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพตามรายกา
 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(18,366)
Detail : 
ผู้ขายฝากตกลงขายฝากและผู้ซื้อฝากตกลงรับซื้อฝาก ที่ดินโฉนดเลขที่……………….
 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,769)
Detail : 
ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาแห่งการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ผู้ซื้อฝากจะไม่ดาเนินการ
 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(1,627)
Detail : 
(ที่ดิน/ที่สวน/ที่ไร่/ที่นา/ที่ดินและที่บ้าน/ที่ดินและตึกแถว/รถ/………………………….)
 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,608)
Detail : 
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง …………………….อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่…………………
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,352)
Detail : 
ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันมีข้อความสาคัญดังต่อไปนี้
 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(15,735)
Detail : 
ในฐานะตัวแทนของตัวการซึ่งไม่ประสงค์จะระบุชื่ออยู่ที่เลขที่…………ถนน………………….
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,595)
Detail : 
โดยผู้จะซื้อได้ชำระราคาดังกล่าวให้แก่ผู้จะขายไว้เรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
23-04-2554121easy
(14,339)
Detail : 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความ
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
23-04-2554121easy
(10,159)
Detail : 
ราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายกันที่ยังคงค้างอยู่อีก…………บาท (…………………….)
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-04-2554121easy
(2,167)
Detail : 
สัญญานี้ถูกทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(1,829)
Detail : 
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง……………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,203)
Detail : 
ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจแผนผังและบริเวณการก่อสร้างเป็นที่เข้าใจและพอใจดีแล้วจึงตก
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,371)
Detail : 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้คือ
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
23-04-2554121easy
(1,870)
Detail : 
ผู้จะขายตกลงจะขายผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและที่ดินตามหลักฐาน โฉนด/น.ส. ๓/
 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(1,132)
Detail : 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญา
 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,232)
Detail : 
ผู้จะขายรับรองว่าจะไม่ขุดหรือยอมให้ผู้อื่นขุดหน้าดินบนดินที่จะซื้อจะขายนับแต่วั
 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,297)
Detail : 
ผู้จะซื้อทราบดีว่าที่ดินแปลงดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างแบ่งแยก
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(1,530)
Detail : 
หากผู้จะขายผิดสัญญานี้ ผู้จะขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชาระค่าธรรมเนียมศาล
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,368)
Detail : 
ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย ที่ดิน จานวน…………….ไร่……………...
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,047)
Detail : 
ในกรณีที่ผู้จะซื้อแสดงความประสงค์ไปยังผู้จะขายว่า ผู้จะซื้อต้องการรับโอนที่ดินแปลง
 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(2,508)
Detail : 
โดยผู้จะซื้อตกลงชำระเงินตามข้อ 1) ให้แก่ผู้จะขายดังนี้
 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(3,723)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,674 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,956 
  รวมสัญญาต่างๆ
252 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.