หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร   เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน 
23K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
POSSEC is an innovation of export agricultural product system in Thailand and Asia region.

 File size : 0.989 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(109)
Possec  คือ  ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก ถือเป็นนวัตกรรมในระบบการค้าส่งออกผลิตผลพืชสด ทั้งของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย

 File size : 1.234 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(143)
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

 File size : 0.422 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(129)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อม วัตถุประสงค์ นายทะเบียนรับรองไว้ไม่เกิน 30 วัน

 File size : 0.39 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(138)
หากสงสัยว่าปริมาณสินค้าในหีบห่อ ( ภาชนะหุ้มห่อสินค้า) จะมีปริมาณต่ำกว่าปริมาณที่แสดงไว้บนฉลาก

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(205)
การใช้เครื่องชั่งอย่างไรให้เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากใช้เครื่องชั่งได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสินค้า

 File size : 0.94 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(129)
หน้าที่ของกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น รับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้า

 File size : 0.536 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(191)
กุ้งเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย และเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่รับประทานทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอาหารไทย

 File size : 3.889 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(121)
Bid การเสนอซื้อสินค้าล่วงหน้าที่ราคาใดราคาหนึ่งหรือ เรียกว่า "การเสนอซื้อ"

 File size : 0.574 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(104)
การใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้ากับผู้อื่น โดยที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดเพียงด้านเดียว

 File size : 0.464 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(150)
ควรใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง เช่น ไม่ชาร์ทไฟเกินมาตรฐานรถยนต์หรือเกิน 14.5 โวลท์

 File size : 0.27 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(204)
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรวมธุรกิจกันเพื่อก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลดการแข่งขันในตลาดเว้นแต่ได้รับอนุญาต

 File size : 5.127 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(127)
มาตราชั่งตวงวัด หมายความว่า หน่วยที่กำหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใดๆ ของปริมาณต่างๆ

 File size : 2.667 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(137)
จริยธรรมทางการค้า  คือ มาตรฐานในการ ซื้อ ขาย ผลิต สินค้า หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม

 File size : 0.228 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(147)
ก๊าซหุงต้มเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประชาชนผู้บริโภคสำหรับใช้ประกอบอาหาร

 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(147)
ตลาดกลางสินค้าเกษตรคือ สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อสินค้าเกษตรที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก เข้ามาทำการซื้อขายโดยตรง

 File size : 1.082 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(185)
ตลาดข้อตกลง หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร ที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตกร

 File size : 0.469 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(108)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้น

 File size : 0.486 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(142)
สินค้าหีบห่อมีการแสดงปริมาณสุทธิเป็น น้ำหนัก ความยาว หรือ นับเป็นหน่วย

 File size : 0.213 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(145)
กำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในการอุปโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง

 File size : 0.263 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(103)
ประเทศไทยรู้จักใช้วิธีชั่งตวงวัดกันแพร่หลาย มาแต่โบราณกาล วิธีที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่วิธีของไทย

 File size : 1.82 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(180)
การขายผลปาล์มจะต้องไม่มีสิ่งเจือปน เช่น กาบ ทะลายเปล่า ดิน ทราย เป็นต้น

 File size : 0.312 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(102)
มีสีเนื้อเป็นธรรมชาติคือ แดงอมชมพูหลีกเลี่ยงเนื้อสีแดงเข้มคล้ำ และแห้งหรือเนื้อที่เริ่มมีสีเขียว

 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(92)
ผลไม้ไทย   มีมากมายหลายชนิด อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ บริโภคผลไม้ไทย ได้รสชาติมากคุณค่า

 File size : 0.349 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(129)
การจับกุ้งที่คงคุณภาพความสดและสะอาด จะได้ทั้งน้ำหนักและราคา ซึ่งผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งสามารถทำได้ไม่ยาก

 File size : 0.325 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(128)
ไข่ ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าราคาไม่แพงหาได้ง่าย และเหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

 File size : 0.471 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(110)
ผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่

 File size : 0.265 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(123)
ธงฟ้า-ราคาประหยัด ใช้สีฟ้ามอคราม ซึ่งเป็นสีประจำ กระทรวงพาณิชย์ เป็นสัญลักษณ์ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 File size : 0.238 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(139)
กรมการค้าภายในได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการขอดู ขอสำเนาข้อมูล

 File size : 0.525 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(138)
กรมการค้าภายใน จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ราคาสินค้า สายด่วน 1569 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 File size : 2.575 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(162)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.