หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสั...   เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน 
21K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
POSSEC is an innovation of export agricultural product system in Thailand and Asia region.

 File size : 0.989 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(95)
Detail : 
Possec  คือ  ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก ถือเป็นนวัตกรรมในระบบการค้าส่งออกผลิตผลพืชสด ทั้งของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย

 File size : 1.234 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(126)
Detail : 
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

 File size : 0.422 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(124)
Detail : 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อม วัตถุประสงค์ นายทะเบียนรับรองไว้ไม่เกิน 30 วัน

 File size : 0.39 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(129)
Detail : 
หากสงสัยว่าปริมาณสินค้าในหีบห่อ ( ภาชนะหุ้มห่อสินค้า) จะมีปริมาณต่ำกว่าปริมาณที่แสดงไว้บนฉลาก

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(191)
Detail : 
การใช้เครื่องชั่งอย่างไรให้เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากใช้เครื่องชั่งได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสินค้า

 File size : 0.94 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(121)
Detail : 
หน้าที่ของกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น รับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้า

 File size : 0.536 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(148)
Detail : 
กุ้งเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย และเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่รับประทานทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอาหารไทย

 File size : 3.889 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(113)
Detail : 
Bid การเสนอซื้อสินค้าล่วงหน้าที่ราคาใดราคาหนึ่งหรือ เรียกว่า "การเสนอซื้อ"

 File size : 0.574 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(96)
Detail : 
การใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้ากับผู้อื่น โดยที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดเพียงด้านเดียว

 File size : 0.464 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(141)
Detail : 
ควรใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง เช่น ไม่ชาร์ทไฟเกินมาตรฐานรถยนต์หรือเกิน 14.5 โวลท์

 File size : 0.27 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(194)
Detail : 
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรวมธุรกิจกันเพื่อก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลดการแข่งขันในตลาดเว้นแต่ได้รับอนุญาต

 File size : 5.127 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(113)
Detail : 
มาตราชั่งตวงวัด หมายความว่า หน่วยที่กำหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใดๆ ของปริมาณต่างๆ

 File size : 2.667 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(126)
Detail : 
จริยธรรมทางการค้า  คือ มาตรฐานในการ ซื้อ ขาย ผลิต สินค้า หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม

 File size : 0.228 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(140)
Detail : 
ก๊าซหุงต้มเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประชาชนผู้บริโภคสำหรับใช้ประกอบอาหาร

 File size : 0.215 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(139)
Detail : 
ตลาดกลางสินค้าเกษตรคือ สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อสินค้าเกษตรที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก เข้ามาทำการซื้อขายโดยตรง

 File size : 1.082 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(156)
Detail : 
ตลาดข้อตกลง หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร ที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตกร

 File size : 0.469 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(101)
Detail : 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้มีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้น

 File size : 0.486 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(132)
Detail : 
สินค้าหีบห่อมีการแสดงปริมาณสุทธิเป็น น้ำหนัก ความยาว หรือ นับเป็นหน่วย

 File size : 0.213 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(137)
Detail : 
กำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในการอุปโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง

 File size : 0.263 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(97)
Detail : 
ประเทศไทยรู้จักใช้วิธีชั่งตวงวัดกันแพร่หลาย มาแต่โบราณกาล วิธีที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่วิธีของไทย

 File size : 1.82 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(171)
Detail : 
การขายผลปาล์มจะต้องไม่มีสิ่งเจือปน เช่น กาบ ทะลายเปล่า ดิน ทราย เป็นต้น

 File size : 0.312 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(95)
Detail : 
มีสีเนื้อเป็นธรรมชาติคือ แดงอมชมพูหลีกเลี่ยงเนื้อสีแดงเข้มคล้ำ และแห้งหรือเนื้อที่เริ่มมีสีเขียว

 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(87)
Detail : 
ผลไม้ไทย   มีมากมายหลายชนิด อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ บริโภคผลไม้ไทย ได้รสชาติมากคุณค่า

 File size : 0.349 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(118)
Detail : 
การจับกุ้งที่คงคุณภาพความสดและสะอาด จะได้ทั้งน้ำหนักและราคา ซึ่งผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งสามารถทำได้ไม่ยาก

 File size : 0.325 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(121)
Detail : 
ไข่ ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าราคาไม่แพงหาได้ง่าย และเหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

 File size : 0.471 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(100)
Detail : 
ผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่

 File size : 0.265 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(115)
Detail : 
ธงฟ้า-ราคาประหยัด ใช้สีฟ้ามอคราม ซึ่งเป็นสีประจำ กระทรวงพาณิชย์ เป็นสัญลักษณ์ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 File size : 0.238 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(129)
Detail : 
กรมการค้าภายในได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการขอดู ขอสำเนาข้อมูล

 File size : 0.525 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(130)
Detail : 
กรมการค้าภายใน จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ราคาสินค้า สายด่วน 1569 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 File size : 2.575 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(147)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,572 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
640 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.