หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้น... 
7.0K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ขั้นตอนที่ 1 ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น จานวนเงินลงทุน วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ การแบ่งส่วนผลกำไรขาดทุน เป็นต้น

 File size : 0.178 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(284)
เมื่อได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ดวงตรา วัตถุที่ประสงค์ ย้ายสำนักงานใหญ่หรือตั้งหรือย้ายสำนักงานสาขา เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน

 File size : 0.171 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(182)
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน ผู้ชำระบัญชีตามที่จดทะเบียนไว้เดิมจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอ จดทะเบียนกระทำได้ตามวิธี

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(143)
เมื่อห้างได้ควบเข้ากันแล้ว จะต้องนำไปจดทะเบียนควบกันเป็นห้างหุ้นส่วนใหม่

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(342)
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไป

 File size : 0.175 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(158)
เมื่อห้างหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน ห้างนั้นจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชี การเลิกห้างกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(177)
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน ผู้ชำระบัญชีตามอานาจที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนกระทำได้ตามวิธี

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(191)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.