หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   สมาคมการค้า หอการค้า 
5.9K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกัน หรือวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกัน

 File size : 0.126 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(135)
การขอจดทะเบียนตั้งกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในคาขอและเอกสารประกอบ


 File size : 0.119 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(124)
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนตามที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมลงลายมือชื่อในคาขอและเอกสารประกอบทุกหน้า

 File size : 0.126 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(143)
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

 File size : 0.115 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(233)
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 File size : 0.23 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(108)
สมาคมการค้า/หอการค้า ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป และขาดการติดต่อกับสานักงานทะเบียนสมาคมการค้าเกิน 2 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจใช้ดุลยพินิจให้เลิกสมาคมการค้า/หอการค้า ได้

 File size : 0.117 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(123)
การรายงานการชาระบัญชีและการแจ้งเสร็จการชาระบัญชีของหอการค้า ให้ผู้ชาระบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อในแบบรายงานการชาระบัญชี หรือคาขอแจ้งเสร็จการชาระบัญชีแล้วแต่กรณี

 File size : 0.117 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(150)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.