หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   บริษัทมหาชนจำกัด 
17K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด แบบ บมจ.101

 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(114)
Detail : 
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยขอให้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(128)
Detail : 
กรณีผู้เริ่มจัดตั้งเป็นชาวต่างประเทส มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทส ให้ระบุชื่อ ถิ่นที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วย

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(161)
Detail : 
วัตถุประสงค์ของ___บริษัท___จำกัด (มหาชนจำกัด) วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน___ข้อ ดังต่อไปนี้

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(113)
Detail : 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ บริษัท .............ขอมอบอำนาจให้...............

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(116)
Detail : 
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(88)
Detail : 
ขอส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(115)
Detail : 
ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท จำนวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ และลายมือชื่อดังต่อไปนี้

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(98)
Detail : 
วัตถุประสงค์ของ บริษัท............จำกัด(มหาชน) วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน............ข้อ ดังต่อไปนี้

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(109)
Detail : 
ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......แทนข้าพเจ้าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(114)
Detail : 
ข้อบังคับ, สำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา, เพิ่มทุน,เพิ่มทุนชำระแล้ว ,ลดทุน, กรรมการ ,อำนาจกรรมการ

 File size : 0.08 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(104)
Detail : 
เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ตามมาตรา 40

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(119)
Detail : 
รายละเอียดกับผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมีดังนี้ (กรณีผู้เริ่มจัดตั้งเป็นชาวต่างประเทศ มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ให้ระบุชื่อ ถิ่นที่อยู่ เป็นภาษอังกฤษกำกับไว้ด้วย)

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(100)
Detail : 
วัตถุประสงค์ของบริษัท...............จำกัด (มหาชนจำกัด) วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน.....ข้อดังต่อไปนี้

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(83)
Detail : 
ในกรณีมีผู้รับเหมาช่วง ระบุชื่อ ที่อยู่ผู้รับเหมาช่วง ประเภทของงานที่รับเหมาช่วงและจำนวนลูกจ้างของผู้รับเหมาชวงแต่ละราย

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(157)
Detail : 
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด หน้า .....ของจำนวน ....หน้า....เอกสารประกอบคำขอที่ .....

 File size : 0.175 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(140)
Detail : 
วันที่...... โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วน /ผู้เริ่มก่อการ /บริษัท.............

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(192)
Detail : 
ทะเบียนเลขที่ ..........ได้จดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชีและเลิกบริษัทโดยมีรายการดังต่อไปนี้

 File size : 0.186 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(132)
Detail : 
สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(127)
Detail : 
บัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ฉบับที่ .......ของบริษัท..........จำกัด(มหาชน)

 File size : 0.195 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(125)
Detail : 
ขอส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีต่อนายทะเบียนตามความในมาตรา 176

 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(133)
Detail : 
ในกรณีหลักฐานใบอนุญาตการเป็นทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แสดงไว้ในการขอขึ้นทะเบียน

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(146)
Detail : 
 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ : บริษัทมหาชนจำกัด  - แบบ บมจ. 101    - แบบ บมจ. 001 (ใช้ทั้ง 3 หน้า)    - แบบ บมจ. 002   - หนังสือมอบอำนาจ
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(113)
Detail : 
 คําขอจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(121)
Detail : 
หนังสือบริคณห์สนธิ   ชื่อบริษัท "บริษัท.......จำกัด (มหาชน)"   และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ........
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(113)
Detail : 
วัตถุประสงค์ ของ  บริษัท ..... จำกัด (มหาชน)   วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน .....ข้อ
 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(103)
Detail : 
หนังสือมอบอำนาจ    เขียนที่ ...... วันที่่ ......  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วน / ผู้เริ่มก่อการ / บริษัท .......
 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(146)
Detail : 
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท : บริษัทมหาชนจำกัด
 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(94)
Detail : 
 คําขอจดทะเบียน  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535   บริษัท......... จํากัด (มหาชน)
 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(80)
Detail : 
หนังสือบริคณห์สนธิ ของ  บริษัท ..... จำกัด (มหาชน)  หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(90)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.