หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   บริษัทมหาชนจำกัด 
19K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด แบบ บมจ.101

 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(116)
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยขอให้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(133)
กรณีผู้เริ่มจัดตั้งเป็นชาวต่างประเทส มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทส ให้ระบุชื่อ ถิ่นที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วย

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(166)
วัตถุประสงค์ของ___บริษัท___จำกัด (มหาชนจำกัด) วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน___ข้อ ดังต่อไปนี้

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(115)
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ บริษัท .............ขอมอบอำนาจให้...............

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(118)
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหลังจัดตั้งบริษัท

 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(91)
ขอส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(117)
ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท จำนวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ และลายมือชื่อดังต่อไปนี้

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(102)
วัตถุประสงค์ของ บริษัท............จำกัด(มหาชน) วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน............ข้อ ดังต่อไปนี้

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(109)
ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......แทนข้าพเจ้าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(116)
ข้อบังคับ, สำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา, เพิ่มทุน,เพิ่มทุนชำระแล้ว ,ลดทุน, กรรมการ ,อำนาจกรรมการ

 File size : 0.08 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(108)
เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ตามมาตรา 40

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(125)
รายละเอียดกับผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมีดังนี้ (กรณีผู้เริ่มจัดตั้งเป็นชาวต่างประเทศ มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ให้ระบุชื่อ ถิ่นที่อยู่ เป็นภาษอังกฤษกำกับไว้ด้วย)

 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(104)
วัตถุประสงค์ของบริษัท...............จำกัด (มหาชนจำกัด) วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน.....ข้อดังต่อไปนี้

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(86)
ในกรณีมีผู้รับเหมาช่วง ระบุชื่อ ที่อยู่ผู้รับเหมาช่วง ประเภทของงานที่รับเหมาช่วงและจำนวนลูกจ้างของผู้รับเหมาชวงแต่ละราย

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(162)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด หน้า .....ของจำนวน ....หน้า....เอกสารประกอบคำขอที่ .....

 File size : 0.175 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(147)
วันที่...... โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วน /ผู้เริ่มก่อการ /บริษัท.............

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(194)
ทะเบียนเลขที่ ..........ได้จดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชีและเลิกบริษัทโดยมีรายการดังต่อไปนี้

 File size : 0.186 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(138)
สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(133)
บัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ฉบับที่ .......ของบริษัท..........จำกัด(มหาชน)

 File size : 0.195 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(132)
ขอส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีต่อนายทะเบียนตามความในมาตรา 176

 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(138)
ในกรณีหลักฐานใบอนุญาตการเป็นทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แสดงไว้ในการขอขึ้นทะเบียน

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
10-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(154)
 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ : บริษัทมหาชนจำกัด  - แบบ บมจ. 101    - แบบ บมจ. 001 (ใช้ทั้ง 3 หน้า)    - แบบ บมจ. 002   - หนังสือมอบอำนาจ
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(117)
 คําขอจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(127)
หนังสือบริคณห์สนธิ   ชื่อบริษัท "บริษัท.......จำกัด (มหาชน)"   และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ........
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(119)
วัตถุประสงค์ ของ  บริษัท ..... จำกัด (มหาชน)   วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน .....ข้อ
 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(108)
หนังสือมอบอำนาจ    เขียนที่ ...... วันที่่ ......  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วน / ผู้เริ่มก่อการ / บริษัท .......
 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(153)
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท : บริษัทมหาชนจำกัด
 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(98)
 คําขอจดทะเบียน  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535   บริษัท......... จํากัด (มหาชน)
 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(81)
หนังสือบริคณห์สนธิ ของ  บริษัท ..... จำกัด (มหาชน)  หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้
 File size : 0.211 MB.
 Type : pdf
09-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(92)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.