หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   บริษัทจำกัด 
10K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ผู้เริ่มก่อการจองชื่อนิติบุคคลโดยตรวจสอบชื่อที่ต้องการจองว่า ชื่อดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

 File size : 0.179 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(315)
Detail : 
ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน โดยผู้เริ่มก่อการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนก็ได้

 File size : 0.289 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(173)
Detail : 
เมื่อมีการจองซื้อหุ้นหมดแล้ว ก็ให้ผู้เริ่มก่อการออกหนังสือนัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัท การออกหนังสือนัดประชุมจะต้องห่างจากวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

 File size : 0.234 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(245)
Detail : 
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(222)
Detail : 
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(439)
Detail : 
แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดวาระ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป

 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(216)
Detail : 
การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะดวงตราโดยไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท)กฎหมายไม่ได้กาหนดว่า จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ

 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(191)
Detail : 
หลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(234)
Detail : 
ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ากว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(251)
Detail : 
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

 File size : 0.166 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(130)
Detail : 
ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 File size : 0.196 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(198)
Detail : 
บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่าลง แต่ต้องคงเหลือไม่ต่ากว่าหุ้นละ 5 บาท หรือลดจ่านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้

 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(144)
Detail : 
บริษัทแต่ละบริษัทที่จะควบเข้ากันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้าด้วยกันด้วยคะแนนเสียงกว่าสามในสี่ของจานวนหุ้นที่เข้าประชุม

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(148)
Detail : 
สำหรับการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานผู้ชำระบัญชีนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(162)
Detail : 
การควบบริษัทจากัด คือการที่บริษัทจากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียว เพื่อลด การแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้า

 File size : 0.165 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(138)
Detail : 
ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท : การเลิกและชาระบัญชีบริษัทจากัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทโดยดาเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

 File size : 0.147 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(242)
Detail : 
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(202)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.