หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   บริษัทจำกัด 
11K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผู้เริ่มก่อการจองชื่อนิติบุคคลโดยตรวจสอบชื่อที่ต้องการจองว่า ชื่อดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

 File size : 0.179 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(321)
ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน โดยผู้เริ่มก่อการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนก็ได้

 File size : 0.289 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(194)
เมื่อมีการจองซื้อหุ้นหมดแล้ว ก็ให้ผู้เริ่มก่อการออกหนังสือนัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัท การออกหนังสือนัดประชุมจะต้องห่างจากวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

 File size : 0.234 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(254)
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(232)
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(470)
แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดวาระ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป

 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(239)
การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะดวงตราโดยไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท)กฎหมายไม่ได้กาหนดว่า จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ

 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(205)
หลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(246)
ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ากว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(265)
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

 File size : 0.166 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(135)
ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

 File size : 0.196 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(201)
บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่าลง แต่ต้องคงเหลือไม่ต่ากว่าหุ้นละ 5 บาท หรือลดจ่านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้

 File size : 0.148 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(150)
บริษัทแต่ละบริษัทที่จะควบเข้ากันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้าด้วยกันด้วยคะแนนเสียงกว่าสามในสี่ของจานวนหุ้นที่เข้าประชุม

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(156)
สำหรับการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานผู้ชำระบัญชีนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(169)
การควบบริษัทจากัด คือการที่บริษัทจากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียว เพื่อลด การแข่งขันทางการค้า ขยายกิจการค้า

 File size : 0.165 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(146)
ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท : การเลิกและชาระบัญชีบริษัทจากัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทโดยดาเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

 File size : 0.147 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(256)
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(205)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.