หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   ทะเบียนพาณิชย์ 
9.3K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)

 File size : 0.126 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(512)
สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือ ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร

 File size : 0.135 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(488)
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(454)
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(395)
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่น คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(392)
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(392)
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่น ยื่นแทนก็ได้

 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(378)
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน

 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(370)
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น

 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(370)
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(365)
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(362)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.