UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ...   ความรู้ด้านการส่งออก... 
ผู้เข้าชม 56,348 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตและการค้า ดังนี้

 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(330)
Detail : 
ประเทศที่ SMEs ไทยส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557. 2, ลำดับ, ประเทศที่ SMEs ไทยส่งออก

 File size : 0.111 MB.
 Type : xls
01-10-2557กรมศุลกากร
(325)
Detail : 
เมื่อศึกษาบทบาทของ SMEs ในภาคการค้าระหว่างประเทศจากรายงาน
 File size : 0.349 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(423)
Detail : 
ที่ต้องการยกระดับความสามารถการผลิตในการ Value Chain ของสินค้า
 File size : 0.601 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(330)
Detail : 
เมื่อวิเคาระห์ถึงขนาดของตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ
 File size : 1.305 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(298)
Detail : 
จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการสำรวจและประมวล
 File size : 0.355 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(261)
Detail : 
คณะวิจัยได้ทำการศึกษาถึงกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งกรณีศึกษาในประเทศ
 File size : 0.895 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(324)
Detail : 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
 File size : 1.351 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(287)
Detail : 
การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหลักเพื่อคัดเลือกมาดำเนินการศึกษา
 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(273)
Detail : 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความ
 File size : 0.348 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(250)
Detail : 
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / อัญมณีและเครื่องประดับ
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
20-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(276)
Detail : 
อุตสาหกรรมอาหารมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออก
 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
20-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(258)
Detail : 
เมื่อศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการ (SMEs) ในภาคการค้าระหว่างประเทศ
 File size : 1.976 MB.
 Type : pdf
20-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(310)
Detail : 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
 File size : 0.718 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(499)
Detail : 
ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
(1)มีวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ

 File size : 0.415 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(466)
Detail : 
เพชรพลอย  หมายความรวมตลอดถึง ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล์ นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก
 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(385)
Detail : 
1.PRODUCT DESCRIPTION รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ระาบุในใบรับรองฮาลาล
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(327)
Detail : 
ข้อ 1 สุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยทางคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรนั้น
 File size : 0.041 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(354)
Detail : 
ผู้ส่ง..........บริษัท...........ที่อยู่...............โทรศัพท์...................................โทรสาร...........
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(326)
Detail : 
ผู้ส่งออก(ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์)  ผู้รับสินค้า(ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ) (วันที่ส่งออก) (ส่งออกโดยทาง)
 File size : 0.115 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(352)
Detail : 
กรณีจำหน่ายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาออก
 File size : 0.059 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(492)
Detail : 
ด้วย กรมศุลกากรได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 File size : 0.488 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(414)
Detail : 
เลขหลักที่ 1 หมายถึง ประเภทของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ เช่น สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทที่ 2 จะใช้เลข 2
 File size : 0.965 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(412)
Detail : 
1.จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและทะเบียนโรงคัดบรรจุกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กรณีพบปัญหาที่ปลายทาง
 File size : 0.203 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,303)
Detail : 
1.ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะนำกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกภายในหนึ่งปี
 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(470)
Detail : 
ข้อ ๓ เนื่องจาก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และแฟ้มข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ
 File size : 0.486 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(593)
Detail : 
-เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ยางพารา  ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน
-เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ยางพารา ชนิดที่ใช้ในครัว

 File size : 0.338 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,787)
Detail : 
โดยที่่เป็นการสมควรยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าโค กระบือ ม้า ลา ล่อ
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(256)
Detail : 
จากภาพด้านลบของกิจกรรมการผลิตในประเทศ และโมเมนดัมที่แผ่วลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลทำให้การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2554
 File size : 0.826 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(255)
Detail : 
การนำเข้าสินค้ากลับมาขยายตัวสูงในรอบ 5 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบ
 File size : 0.398 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(227)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.