หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านการส่งออก 
69K
11
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตและการค้า ดังนี้

 File size : 0.2 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(390)
Detail : 
ประเทศที่ SMEs ไทยส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557. 2, ลำดับ, ประเทศที่ SMEs ไทยส่งออก

 File size : 0.111 MB.
 Type : xls
01-10-2557กรมศุลกากร
(379)
Detail : 
เมื่อศึกษาบทบาทของ SMEs ในภาคการค้าระหว่างประเทศจากรายงาน
 File size : 0.349 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(490)
Detail : 
ที่ต้องการยกระดับความสามารถการผลิตในการ Value Chain ของสินค้า
 File size : 0.601 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(393)
Detail : 
เมื่อวิเคาระห์ถึงขนาดของตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ
 File size : 1.305 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(356)
Detail : 
จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการสำรวจและประมวล
 File size : 0.355 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(307)
Detail : 
คณะวิจัยได้ทำการศึกษาถึงกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งกรณีศึกษาในประเทศ
 File size : 0.895 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(387)
Detail : 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
 File size : 1.351 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(336)
Detail : 
การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหลักเพื่อคัดเลือกมาดำเนินการศึกษา
 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(349)
Detail : 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความ
 File size : 0.348 MB.
 Type : pdf
27-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(292)
Detail : 
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / อัญมณีและเครื่องประดับ
 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf
20-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(325)
Detail : 
อุตสาหกรรมอาหารมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออก
 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf
20-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(304)
Detail : 
เมื่อศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการ (SMEs) ในภาคการค้าระหว่างประเทศ
 File size : 1.976 MB.
 Type : pdf
20-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(355)
Detail : 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
 File size : 0.718 MB.
 Type : pdf
22-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(593)
Detail : 
ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
(1)มีวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ

 File size : 0.415 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(550)
Detail : 
เพชรพลอย  หมายความรวมตลอดถึง ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล์ นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก
 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(427)
Detail : 
1.PRODUCT DESCRIPTION รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ระาบุในใบรับรองฮาลาล
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(411)
Detail : 
ข้อ 1 สุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยทางคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรนั้น
 File size : 0.041 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(433)
Detail : 
ผู้ส่ง..........บริษัท...........ที่อยู่...............โทรศัพท์...................................โทรสาร...........
 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(402)
Detail : 
ผู้ส่งออก(ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์)  ผู้รับสินค้า(ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ) (วันที่ส่งออก) (ส่งออกโดยทาง)
 File size : 0.115 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(409)
Detail : 
กรณีจำหน่ายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาออก
 File size : 0.059 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(547)
Detail : 
ด้วย กรมศุลกากรได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 File size : 0.488 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(584)
Detail : 
เลขหลักที่ 1 หมายถึง ประเภทของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ เช่น สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทที่ 2 จะใช้เลข 2
 File size : 0.965 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(500)
Detail : 
1.จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและทะเบียนโรงคัดบรรจุกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กรณีพบปัญหาที่ปลายทาง
 File size : 0.203 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,415)
Detail : 
1.ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะนำกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกภายในหนึ่งปี
 File size : 0.079 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(512)
Detail : 
ข้อ ๓ เนื่องจาก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และแฟ้มข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ
 File size : 0.486 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(865)
Detail : 
-เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ยางพารา  ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน
-เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ยางพารา ชนิดที่ใช้ในครัว

 File size : 0.338 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,852)
Detail : 
โดยที่่เป็นการสมควรยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าโค กระบือ ม้า ลา ล่อ
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(306)
Detail : 
จากภาพด้านลบของกิจกรรมการผลิตในประเทศ และโมเมนดัมที่แผ่วลงของเศรษฐกิจโลกส่งผลทำให้การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2554
 File size : 0.826 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(369)
Detail : 
การนำเข้าสินค้ากลับมาขยายตัวสูงในรอบ 5 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบ
 File size : 0.398 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(290)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.