หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   คู่มือ AEC จากภาครัฐ 
24K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่
 File size : 2.759 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(454)
รายงานผลการดำเนินการอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง
 File size : 41.964 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(202)
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
 File size : 13.529 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(357)
ประโยชน์ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 File size : 0.181 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(276)
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
 File size : 10.282 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(322)
อาเซียนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(248)
ภายหลังการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย
 File size : 0.169 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(240)
รายชื่อผู้รับบริการโครงการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ประจำปี 2553
 File size : 0.617 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(202)
แต้มต่อในการดำเนินธุรกิจและผลกระทบจากมาตรการและแต้มต่อทางธุรกิจ
 File size : 2.783 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(213)
รายชื่อและหน่วยงานที่สัมภาษณ์เชิงลึก
 File size : 0.285 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(379)
โอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า เวียดนาม)
 File size : 0.277 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(255)
แผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสร้างงานมากขึ้นของประเทศฟิลิปปินส์
 File size : 0.217 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(247)
ตารางเปรียบเทียบแผนแม่บท/แผนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(259)
ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับ อนุญาต มี 24 ธนาคาร ธนาคาสาขา ของไทย คือ ธนาคารกรุงไทยและ Cambodian Commercial Bank ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้น 100% 
 

 File size : 2.735 MB.
 Type : pdf
24-06-2556สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
(324)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เขาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
 File size : 6.486 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(280)
1.ขยายตลาดการค้าและการลงทุนลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันทำให้สินค้าและบริการต่างๆเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
 File size : 6.231 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(412)
อาเซียนถือเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยง
 File size : 24.165 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(305)
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทใหม่ของอาเซียนได้
 File size : 15.004 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(264)
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้นๆ
 File size : 16.544 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(251)
อาเซียนในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ได้รับสภาพบุคคลตามกฎหมายโดยกฎบัตรนี้    
 File size : 0.403 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(277)
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวอย่างของการรวมตัว
 File size : 3.95 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(289)
ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่จุดตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ
 File size : 1.264 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(282)
เป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
 File size : 11.579 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(283)
อาเซียน 6 ได้แก่ ไทย บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและสิงคโปร์
 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(316)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.