หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   คู่มือ AEC จากภาครัฐ 
23K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่
 File size : 2.759 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(444)
Detail : 
รายงานผลการดำเนินการอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง
 File size : 41.964 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(197)
Detail : 
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
 File size : 13.529 MB.
 Type : pdf
09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(337)
Detail : 
ประโยชน์ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 File size : 0.181 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(269)
Detail : 
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
 File size : 10.282 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(316)
Detail : 
อาเซียนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(236)
Detail : 
ภายหลังการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย
 File size : 0.169 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(235)
Detail : 
รายชื่อผู้รับบริการโครงการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ประจำปี 2553
 File size : 0.617 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(196)
Detail : 
แต้มต่อในการดำเนินธุรกิจและผลกระทบจากมาตรการและแต้มต่อทางธุรกิจ
 File size : 2.783 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(204)
Detail : 
รายชื่อและหน่วยงานที่สัมภาษณ์เชิงลึก
 File size : 0.285 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(365)
Detail : 
โอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า เวียดนาม)
 File size : 0.277 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(247)
Detail : 
แผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการสร้างงานมากขึ้นของประเทศฟิลิปปินส์
 File size : 0.217 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(241)
Detail : 
ตารางเปรียบเทียบแผนแม่บท/แผนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
08-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(251)
Detail : 
ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับ อนุญาต มี 24 ธนาคาร ธนาคาสาขา ของไทย คือ ธนาคารกรุงไทยและ Cambodian Commercial Bank ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้น 100% 
 

 File size : 2.735 MB.
 Type : pdf
24-06-2556สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
(316)
Detail : 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เขาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
 File size : 6.486 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(275)
Detail : 
1.ขยายตลาดการค้าและการลงทุนลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันทำให้สินค้าและบริการต่างๆเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
 File size : 6.231 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(404)
Detail : 
อาเซียนถือเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยง
 File size : 24.165 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(294)
Detail : 
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทใหม่ของอาเซียนได้
 File size : 15.004 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(257)
Detail : 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้นๆ
 File size : 16.544 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(244)
Detail : 
อาเซียนในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ได้รับสภาพบุคคลตามกฎหมายโดยกฎบัตรนี้    
 File size : 0.403 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(270)
Detail : 
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวอย่างของการรวมตัว
 File size : 3.95 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(282)
Detail : 
ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่จุดตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ
 File size : 1.264 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(277)
Detail : 
เป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
 File size : 11.579 MB.
 Type : pdf
24-06-2556กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(276)
Detail : 
อาเซียน 6 ได้แก่ ไทย บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและสิงคโปร์
 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf
24-06-2556thai-aec
(308)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.