UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ...   ความรู้ด้านการเงิน... 
ผู้เข้าชม 71,951 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
การบริหารธุรกิจแบบมีการวางแผน กาหนดเป้าหมาย ควบคุมทุกรายละเอียดในองค์กร ทาให้เห็นภาพรวม ไปจนถึงงานย่อยในแต่ละวัน แต่ละคนว่าทาอะไร ยังไง เท่าไร ยังไง ถึงเป้าหรือทาไมถึงไม่เป้า

 File size : 5.886 MB.
 Type : pdf
30-03-2559tarad.com
(145)
Detail : 
ออกและจัดการธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศ ออก FEC( Foreign Exchange Certificate) สามารถใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงิน สาหรับนักท่องเที่ยว

 File size : 0.389 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(299)
Detail : 
กิจการจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการแยก เมื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่ง

 File size : 0.228 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(243)
Detail : 
มาตรฐานฉบับนี้ได้รวมถึงผลของการแก้ไขที่เกิดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

 File size : 0.342 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(222)
Detail : 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อกำหนดการรายงานทางการเงินสำหรับการสำรวจ

 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(230)
Detail : 
ผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินลักษณะ

 File size : 0.313 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(241)
Detail : 
กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซื้อหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ

 File size : 0.473 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(240)
Detail : 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐาน

 File size : 0.402 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(246)
Detail : 
Venture Capital in Thailand (Report for OSMEP & Thai VC Association)
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
18-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(552)
Detail : 
สพภ./ศพจ.ที่อยู่ตะเข็บชายแดน ให้เตรียมความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเคลื่่อนย้ายแรงงานเสรี โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เน้นภาษาจีนฯ
 File size : 1.156 MB.
 Type : pdf
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(279)
Detail : 
การขยายตัวของธุรกิจประกันภัยข้างต้นนั้น เห็นว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ก็น่าจะมาจากนโยบายของทางการที่สนับสนุนการทำประกันโดยเฉพาะการทำประกันชีวิตที่อนุญาตให้ผู้ซื้อประกันชีวิตสามารถ นำเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนในการคำนณภาษีได้

 File size : 0.063 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(275)
Detail : 
Inclusive growth หรือแนวคิดการพัฒนา เศรษฐกิจที่เน้นการกระจายโอกาสให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ถูกนำไปใช้ในการวางเป้าหมายเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป และในช่วงที่ผ่านมา ธปท. สื่อสารว่าจะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน

 File size : 1.648 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(270)
Detail : 
1. ตรวจดูกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ให้ดู
รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ว่า คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือไม่ ถ้า
คุ้มครองให้ท่านรีบแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็ว

 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(383)
Detail : 
ข้อที่ 1 สนับสนุนการกระจายการลงทุนของคนไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่
มีศักยภาพในการลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งแสวงหาตลาด ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานได้มากขึ้น

 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(262)
Detail : 
ธุรกิจดูแลสุขภาพเฟื่อง  อุตสาหกรรมบริการการแพทย์ดูแลสุขภาพในเอเชีย จะขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รายได้สูงขึ้น
 File size : 0.634 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(458)
Detail : 
ประโยชน์ของการมีคลังข้อมูลด้านเครดิตของลูกค้า SME มีมากมาย เช่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็ว
 File size : 0.295 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(318)
Detail : 
1.การลงทุนแทนได้
ซึ่งแน่นอนว่าเงินหยวนจะเข้ามามีบทบาทในธุรกรรมต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้น รวมถึงบทเวทีการค้าโลก แต่ก็ต้องดูระเบียบของจีนด้วย หากจีนต้องการให้หยวนเป็นสกลุเงินหลักก็ต้องเปิดเสรีตลาดเงินมากขึ้น

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(272)
Detail : 
เงินบาททะยานข้ามแนว 30 บาท ต่อดอลลาร์แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 17 เดือนใกล้ 29.70 บาท ต่อดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสเงินทุนไหลเข้า
 File size : 0.579 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(257)
Detail : 
สำหรับภาพรวมของแนวโน้มเงินเฟ้อทั้งปีนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 จะยังคงทรงตัวสูงในระดับใกล้เคียงกับปี 2554
 File size : 0.924 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(248)
Detail : 
การดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ นับว่าประสบความสำเร็จหลังใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ โดย ธปท. สามารถดูแลเสถียรภาพด้านราคาได้ดีและรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
 File size : 0.629 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(222)
Detail : 
ภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2555 เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโตจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้ง การบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ขยายตัว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(185)
Detail : 
สำหรับข้อดีจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศที่ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายดังกล่าวนั้น
 File size : 0.896 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(224)
Detail : 
การจัดทำงบกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่มี รายการ “ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(246)
Detail : 
งบการเงินของกิจการมีรอบปีบัญชีเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 51 สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2552 ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฉบับใหม่นี้หรือไม่

 File size : 0.198 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(271)
Detail : 
เพื่อเผยแพร่ประกาศกรมฯ ฉบับดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและผู้ที่สนใจได้รับทราบ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(447)
Detail : 
ประการแรก เงินสำรองระหว่างประเทศกว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอยู่กับประเทศในเอเชีย ทรัพยากรทางการเงินมหาศาลเช่นนี้ช่วยหนุนให้การระดมเงินทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนการเงินเอเชียสะดวกมากขึ้น
 

 File size : 0.125 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(333)
Detail : 
 เลื่อนกำหนดจ่ายหนี้ หากคุณอยู่ในฐานะลูกหนี้เพราะจะต้องทำธุรกิจกับผู้ค้ามากมาย ลองวางแผนและเจรจาต่อรองเพื่อขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ แทนการจ่ายเงินสดเป็นก้อน
 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf
04-09-2555กรุงศรี
(732)
Detail : 
ใช้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปอย่าางมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้
 File size : 0.285 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
(1,651)
Detail : 
ผู้จัดการธุรกิจ SMES ทั่งหลสยมักจะสับสนเมื่อผู้ว่าตยทุน ต้วอย่าเช่น นายสมเกีรติ สมชาย ต่างก้อเป็นผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็ก
 File size : 2.405 MB.
 Type : doc
26-10-2553Thaifranchisecenter
(1,403)
Detail : 
-เพื่อนทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิขกาที่ผ่านมา
 File size : 1.845 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลับเชียงใหม่
(1,824)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.