หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ความรู้ด้านการเงิน 
81K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
การบริหารธุรกิจแบบมีการวางแผน กาหนดเป้าหมาย ควบคุมทุกรายละเอียดในองค์กร ทาให้เห็นภาพรวม ไปจนถึงงานย่อยในแต่ละวัน แต่ละคนว่าทาอะไร ยังไง เท่าไร ยังไง ถึงเป้าหรือทาไมถึงไม่เป้า

 File size : 5.886 MB.
 Type : pdf
30-03-2559tarad.com
(230)
Detail : 
ออกและจัดการธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศ ออก FEC( Foreign Exchange Certificate) สามารถใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงิน สาหรับนักท่องเที่ยว

 File size : 0.389 MB.
 Type : pdf
30-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(358)
Detail : 
กิจการจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการแยก เมื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่ง

 File size : 0.228 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(304)
Detail : 
มาตรฐานฉบับนี้ได้รวมถึงผลของการแก้ไขที่เกิดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

 File size : 0.342 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(276)
Detail : 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อกำหนดการรายงานทางการเงินสำหรับการสำรวจ

 File size : 0.143 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(404)
Detail : 
ผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินลักษณะ

 File size : 0.313 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(299)
Detail : 
กิจการมักให้หุ้นหรือสิทธิซื้อหุ้นกับพนักงานหรือบุคคลต่างๆ

 File size : 0.473 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(315)
Detail : 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐาน

 File size : 0.402 MB.
 Type : pdf
09-01-2557บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด
(299)
Detail : 
Venture Capital in Thailand (Report for OSMEP & Thai VC Association)
 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf
18-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(649)
Detail : 
สพภ./ศพจ.ที่อยู่ตะเข็บชายแดน ให้เตรียมความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเคลื่่อนย้ายแรงงานเสรี โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เน้นภาษาจีนฯ
 File size : 1.156 MB.
 Type : pdf
17-05-2556กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(343)
Detail : 
การขยายตัวของธุรกิจประกันภัยข้างต้นนั้น เห็นว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ก็น่าจะมาจากนโยบายของทางการที่สนับสนุนการทำประกันโดยเฉพาะการทำประกันชีวิตที่อนุญาตให้ผู้ซื้อประกันชีวิตสามารถ นำเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนในการคำนณภาษีได้

 File size : 0.063 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(336)
Detail : 
Inclusive growth หรือแนวคิดการพัฒนา เศรษฐกิจที่เน้นการกระจายโอกาสให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ถูกนำไปใช้ในการวางเป้าหมายเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป และในช่วงที่ผ่านมา ธปท. สื่อสารว่าจะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน

 File size : 1.648 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(313)
Detail : 
1. ตรวจดูกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ให้ดู
รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ว่า คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือไม่ ถ้า
คุ้มครองให้ท่านรีบแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็ว

 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(454)
Detail : 
ข้อที่ 1 สนับสนุนการกระจายการลงทุนของคนไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่
มีศักยภาพในการลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งแสวงหาตลาด ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานได้มากขึ้น

 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(315)
Detail : 
ธุรกิจดูแลสุขภาพเฟื่อง  อุตสาหกรรมบริการการแพทย์ดูแลสุขภาพในเอเชีย จะขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รายได้สูงขึ้น
 File size : 0.634 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(517)
Detail : 
ประโยชน์ของการมีคลังข้อมูลด้านเครดิตของลูกค้า SME มีมากมาย เช่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็ว
 File size : 0.295 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(375)
Detail : 
1.การลงทุนแทนได้
ซึ่งแน่นอนว่าเงินหยวนจะเข้ามามีบทบาทในธุรกรรมต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้น รวมถึงบทเวทีการค้าโลก แต่ก็ต้องดูระเบียบของจีนด้วย หากจีนต้องการให้หยวนเป็นสกลุเงินหลักก็ต้องเปิดเสรีตลาดเงินมากขึ้น

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(322)
Detail : 
เงินบาททะยานข้ามแนว 30 บาท ต่อดอลลาร์แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 17 เดือนใกล้ 29.70 บาท ต่อดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสเงินทุนไหลเข้า
 File size : 0.579 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(309)
Detail : 
สำหรับภาพรวมของแนวโน้มเงินเฟ้อทั้งปีนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 จะยังคงทรงตัวสูงในระดับใกล้เคียงกับปี 2554
 File size : 0.924 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(322)
Detail : 
การดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ นับว่าประสบความสำเร็จหลังใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ โดย ธปท. สามารถดูแลเสถียรภาพด้านราคาได้ดีและรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
 File size : 0.629 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(284)
Detail : 
ภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2555 เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโตจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้ง การบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ขยายตัว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(234)
Detail : 
สำหรับข้อดีจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศที่ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายดังกล่าวนั้น
 File size : 0.896 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(292)
Detail : 
การจัดทำงบกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่มี รายการ “ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(286)
Detail : 
งบการเงินของกิจการมีรอบปีบัญชีเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 51 สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2552 ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฉบับใหม่นี้หรือไม่

 File size : 0.198 MB.
 Type : pdf
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(316)
Detail : 
เพื่อเผยแพร่ประกาศกรมฯ ฉบับดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและผู้ที่สนใจได้รับทราบ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
09-01-2556กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(499)
Detail : 
ประการแรก เงินสำรองระหว่างประเทศกว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอยู่กับประเทศในเอเชีย ทรัพยากรทางการเงินมหาศาลเช่นนี้ช่วยหนุนให้การระดมเงินทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนการเงินเอเชียสะดวกมากขึ้น
 

 File size : 0.125 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(397)
Detail : 
 เลื่อนกำหนดจ่ายหนี้ หากคุณอยู่ในฐานะลูกหนี้เพราะจะต้องทำธุรกิจกับผู้ค้ามากมาย ลองวางแผนและเจรจาต่อรองเพื่อขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ แทนการจ่ายเงินสดเป็นก้อน
 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf
04-09-2555กรุงศรี
(787)
Detail : 
ใช้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปอย่าางมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้
 File size : 0.285 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
(1,719)
Detail : 
ผู้จัดการธุรกิจ SMES ทั่งหลสยมักจะสับสนเมื่อผู้ว่าตยทุน ต้วอย่าเช่น นายสมเกีรติ สมชาย ต่างก้อเป็นผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็ก
 File size : 2.405 MB.
 Type : doc
26-10-2553Thaifranchisecenter
(1,465)
Detail : 
-เพื่อนทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิขกาที่ผ่านมา
 File size : 1.845 MB.
 Type : doc
26-10-2553มหาวิทยาลับเชียงใหม่
(1,904)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.