หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศจีน | China 
21K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
จีนได้ประกาศเริ่มใช้กฏหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ซึ่งมีจุด Highlight หลายจุด เช่น 1. ห้ามระบุว่าเป็น “เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-known trademarks)” ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้อีกต่อไป 2. สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเสียง 3. ค่าชดเชยขั้นสูงของผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าปรับจาก 0.5 ล้านหยวนเป็น 3 ล้านหยวน 
 

 File size : 0.111 MB.
 Type : PDF
20-05-2557สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(258)
กลุ่มผผู้ลิตสิ่งทอเตรียมจะหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอให้ใช้มาตรการตอบโต้การนำเข้าสินค้าสิ่งทอจากจีนอีกครั้ง หลงัจากที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ได้ประกาศยุติการไต่สวนเพื่อใช้
มาตรการปกป้อง (เซฟการ์ด)

 File size : 0.177 MB.
 Type : pdf
20-05-2557E-Customs Service Co., Ltd.
(297)
กรณีใช้เกณฑ์การคำนวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในเอฟทีเอไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่า
 File size : 0.516 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(499)
ปัจจุบัน รูปแบบร้านค้าและแหล่งค้าปลีกในกวางตุ้งมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือไปจากห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าแล้ว
 File size : 6.662 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(494)
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 6.413 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(407)
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในด้านการค้า การตั้งราคา บรรจุภัณฑ์ ช่องทางและรูปแบบ การขนส่ง และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ในรูปแบบเชิงจุลภาค

 File size : 2.562 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(274)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (Five-Year Plan for National Economic and Social Development) เป็นแผนเเม่บทในการดำเนินนโยบายของประเทศจีนที่ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม

 File size : 0.214 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(883)
During negotiations, India was highly protective on agriculture because the agricultural sector is India’s utmost vulnerable sector.

 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(281)
“ความมั่นคงทางพลังงาน” กระแสแห่งยุคที่โลกกำลังตื่นตัว พลังงานมีความสำคัญ ต่อโลก ซึ่งต้องการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(665)
 การเสวนาเรื่อง "AEC  vs จีน : ใครได้ใครเสีย"  จัดโดยกรมเจราการค้าระหว่างประเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและสถาบันธุรกิจไทย -จีนภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉีนวเฉลิมพระเกียรติ
 File size : 0.173 MB.
 Type : pdf
24-08-2555thaifta
(253)
การเสวนาเรื่อง “AEC vs  จีน:  ใครได้ใครเสีย” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ
 File size : 0.173 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(364)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ก่อนอื่น ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(324)
ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ
 File size : 0.493 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(286)
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสทางการค้า จีนได้เข้าร่วมเจรจาในเวทีที่สำคัญ
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(363)
ผมได้เขียนถึงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(277)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.