UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AE...   ประเทศไทย | Thailand ... 
ผู้เข้าชม 23,011 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
นอกจากการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้ว อาเซียนยังได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุน
 File size : 1.502 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(371)
Detail : 
ในอนาคตต่อไป การรวมตัวเป็น AEC จะมีผลกระทบภาคธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากในเกือบทุกมิติ โดยประเทศไทยจะต้องมีการเสรีตลาดสินค้าและบริการ
 File size : 0.771 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(312)
Detail : 
(1)นโยบายภาครัฐอาจให้ความสำคัญต่อการผลิต/การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกอื่นของประเทศ เพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลงหรือเปลี่ยนไป
 File size : 1.119 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(192)
Detail : 
แรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานยังมีปัญหาเรื่องพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เป็นภาระของผู้ประกอบการในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้
 File size : 0.623 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(204)
Detail : 
จากการศึกษาข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาแบ่งตามรูปแบบการขนส่งสินค้า
 File size : 0.472 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(217)
Detail : 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
 File size : 0.506 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(213)
Detail : 
การเปิดเสรีภาคบริการ เป็šนหนึ่งในองค์ประกอบของการเป็šนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ของการรวมกลุุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(194)
Detail : 
The people that form the of BEX developers includc politicians,academics,civil society exponents and website developers.
 File size : 1.444 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(233)
Detail : 
การจะเป็นประเทศรายได้สูงนั้น รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจะต้องอยู่ที่ประมาณ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปัจจุบัน
 File size : 0.299 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(294)
Detail : 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 File size : 7.535 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(530)
Detail : 
ผักและผลไม้สดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกประเภทหนึ่งที่นำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาททั้งในรูปแบบของผักและผลไม้


 File size : 0.365 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(4,226)
Detail : 
การขนส่งก็เช่นเดียวกัน เราพึ่งพาการขนส่งทางถนนมากกว่า 80% ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดฟังแล้วเศร้านะครับ ในขณะที่ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด
 

 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(274)
Detail : 
Over the past decade the oil price rose more than 300%, from averaged at $26 per barrel in 2002, reached $60 by August 11, 2005,

 File size : 0.062 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(208)
Detail : 
Globalization has changed the role of the state in the market and consequently the basis on which private enterprise operates.

 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(294)
Detail : 
Creativity is a key component of “creative economy”, an emerging concept of the world’s economy in the twenty-first century.

 File size : 0.278 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(277)
Detail : 
First of all, SME business owners produce goods and services without enough understanding on consumers

 File size : 0.142 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(360)
Detail : 
In the financial crisis of 1997, several issues were managed very differently from the economic crisis
we are facing now. For example

 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(196)
Detail : 
ธุรกิจค้าปลีกยา (Drug Retailing) เป็นอีกธุรกิจที่จีนกำลังส่งเสริมการลงทุนจาก ต่างประเทศอีกประเภท โดยขณะนี้จีนอยู่ระหว่างปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

 File size : 0.256 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(417)
Detail : 
At the 4th ASEAN Summit in Singapore in 1992, the ASEAN heads of government formally agreed to establish the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(406)
Detail : 
ถึงแม้เศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐในครั้งนี้มักถูกมองจากสถานการณ์ว่า เป็นการตกต่ำที่ไม่รุนแรง
เหมือนการตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 1929

 File size : 0.297 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(457)
Detail : 
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและส่งผลให้เกิดการจ้างงานต่ำกว่าระดับ ความสามารถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2008 แม้ว่าอัตราการว่างงานโดยรวมจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ

 File size : 0.447 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(291)
Detail : 
ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ


 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
23-07-2555มติชน
(338)
Detail : 
การปฏิรูปเศรษฐกิจภายในพม่าจะกลายเป็นแรงดึงดูดชั้นดีให้แรงงานชาวพม่าที่
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555โพสต์ทูเดย์
(329)
Detail : 
ความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน  และ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน
 File size : 2.889 MB.
 Type : ppt
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(783)
Detail : 
ขขอมมลสรรปการคขาระหววางประเทศของไทย กกบ อาเซซยน(9)
 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(299)
Detail : 
รจัดทาคู่มือภาษีการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ
 File size : 0.331 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(16,331)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.