หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศไทย | Thailand  
28K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
นอกจากการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้ว อาเซียนยังได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุน
 File size : 1.502 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(412)
Detail : 
ในอนาคตต่อไป การรวมตัวเป็น AEC จะมีผลกระทบภาคธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากในเกือบทุกมิติ โดยประเทศไทยจะต้องมีการเสรีตลาดสินค้าและบริการ
 File size : 0.771 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(350)
Detail : 
(1)นโยบายภาครัฐอาจให้ความสำคัญต่อการผลิต/การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกอื่นของประเทศ เพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลงหรือเปลี่ยนไป
 File size : 1.119 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(226)
Detail : 
แรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานยังมีปัญหาเรื่องพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เป็นภาระของผู้ประกอบการในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้
 File size : 0.623 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(237)
Detail : 
จากการศึกษาข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาแบ่งตามรูปแบบการขนส่งสินค้า
 File size : 0.472 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(277)
Detail : 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
 File size : 0.506 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(250)
Detail : 
การเปิดเสรีภาคบริการ เป็šนหนึ่งในองค์ประกอบของการเป็šนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ของการรวมกลุุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(219)
Detail : 
The people that form the of BEX developers includc politicians,academics,civil society exponents and website developers.
 File size : 1.444 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(277)
Detail : 
การจะเป็นประเทศรายได้สูงนั้น รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจะต้องอยู่ที่ประมาณ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปัจจุบัน
 File size : 0.299 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(330)
Detail : 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 File size : 7.535 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(577)
Detail : 
ผักและผลไม้สดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกประเภทหนึ่งที่นำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาททั้งในรูปแบบของผักและผลไม้


 File size : 0.365 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(4,323)
Detail : 
การขนส่งก็เช่นเดียวกัน เราพึ่งพาการขนส่งทางถนนมากกว่า 80% ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดฟังแล้วเศร้านะครับ ในขณะที่ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด
 

 File size : 0.05 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(309)
Detail : 
Over the past decade the oil price rose more than 300%, from averaged at $26 per barrel in 2002, reached $60 by August 11, 2005,

 File size : 0.062 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(248)
Detail : 
Globalization has changed the role of the state in the market and consequently the basis on which private enterprise operates.

 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(353)
Detail : 
Creativity is a key component of “creative economy”, an emerging concept of the world’s economy in the twenty-first century.

 File size : 0.278 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(322)
Detail : 
First of all, SME business owners produce goods and services without enough understanding on consumers

 File size : 0.142 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(491)
Detail : 
In the financial crisis of 1997, several issues were managed very differently from the economic crisis
we are facing now. For example

 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(239)
Detail : 
ธุรกิจค้าปลีกยา (Drug Retailing) เป็นอีกธุรกิจที่จีนกำลังส่งเสริมการลงทุนจาก ต่างประเทศอีกประเภท โดยขณะนี้จีนอยู่ระหว่างปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

 File size : 0.256 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(474)
Detail : 
At the 4th ASEAN Summit in Singapore in 1992, the ASEAN heads of government formally agreed to establish the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(447)
Detail : 
ถึงแม้เศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐในครั้งนี้มักถูกมองจากสถานการณ์ว่า เป็นการตกต่ำที่ไม่รุนแรง
เหมือนการตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 1929

 File size : 0.297 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(503)
Detail : 
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและส่งผลให้เกิดการจ้างงานต่ำกว่าระดับ ความสามารถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2008 แม้ว่าอัตราการว่างงานโดยรวมจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ

 File size : 0.447 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(381)
Detail : 
ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ


 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
23-07-2555มติชน
(374)
Detail : 
การปฏิรูปเศรษฐกิจภายในพม่าจะกลายเป็นแรงดึงดูดชั้นดีให้แรงงานชาวพม่าที่
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555โพสต์ทูเดย์
(386)
Detail : 
ความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน  และ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน
 File size : 2.889 MB.
 Type : ppt
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(844)
Detail : 
ขขอมมลสรรปการคขาระหววางประเทศของไทย กกบ อาเซซยน(9)
 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(336)
Detail : 
รจัดทาคู่มือภาษีการควบรวมกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ
 File size : 0.331 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(16,474)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.