หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศฟิลิปปินส์ | Philipp... 
74K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(417)
Detail : 
 ช่องทางการจำหน่าย  การนำเข้าสินค้าเม็ดพลาสติก จำผ่านผู้นำเข้ารายใหญ่  และส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศฟิลิปปินส์  โดยแหล่งจำหน่ายในฟิลิปปินส์จะอยู่ที่เมืองเกซอนซิตี้เป็นส่วนใหญ่
 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(667)
Detail : 
 Workforce
The country boasts a labor force that is trainable,skilled,technology savvy,English proficient,and highly competitive.

 File size : 2.716 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(646)
Detail : 
 การนำเข้าสิ่งทอของไทยจากฟิลิปปินส์ การนำเข้าสิ่งทอของไทยจากฟิลิปปินส์มีมูลค่าเพียงเล็กน้อย มีการนำเข้าเฉลี่ยปีละ ประมาณ 8-10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 File size : 0.327 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(808)
Detail : 
ภาวะการผลิตในฟิลิปปินส์
มีการผลิตปีละ 4.5 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน USD
ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 File size : 0.482 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(395)
Detail : 
 ข้อมูลทั่วไปและประเภทสินค้า
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในฟิลิปปินส์มีมูลค่าสูง(13,000 ล้าน USD ในปี 2554)
มีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งโครงการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน

 File size : 0.541 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(366)
Detail : 
 ข้อมูลทั่วไปและสินค้ารายการสำคัญ
ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้า เครื่องสำอาง  สบู่  และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวประมาณปีละ 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 File size : 0.433 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(466)
Detail : 
 ความต้องการสินค้าอาหาร
ฟิลิปปินส์ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารจำนวนมาก เนื่องจาก
-มีประชากรมากและอัตราการขยายตัวสูงต่อเนื่อง
-ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยู่เนื่อง ๆ
-เทคโนโลยีทางการเกษตรค่อนข้างล้าหลัง

 File size : 0.762 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(460)
Detail : 
 กฎระเบียบและภาษีนำเข้า
ไม่มีข้อจำกัดด้านการนำเข้า สินค้าไทยสามารถส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้โดยเสรี
ต้องมีฉลากที่ตัวสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจน
เอกสารประกอบการส่งออก เป็นไปตามหลักสากล

 File size : 0.403 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(495)
Detail : 
 กฎระเบียบและภาษีนำเข้า
ไม่มีกฎระเบียบการนำเข้าเป็นพิเศษสำหรับสินค้าสิ่งทอ
ประเทศ MFN เก็บภาษี 0- 15% 
อัตราภาษีนำเข้าจากต่างประเทศสมาชิกอาเซียน0 %

 File size : 0.448 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(323)
Detail : 
 การตั้งธุรกิจสปาในฟิลิปปินส์
การทำธุรกิจในลักษณะเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว(Sole Proprietorship) กรณีนี้บุคคลจะเป็นเจ้าของคนเดียว มีอำนาจควบคุมการดำเนินธุรกิจและเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงคนเดียว ซึ่งจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายหรือผลประกอบการด้วยตนเอง

 File size : 0.21 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,940)
Detail : 
ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้าน
เศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง  รายได้หลักมาจากแรงงานในต่างประเทศและภาคบริการ ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมากนัก

 File size : 1.977 MB.
 Type : pdf
29-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(343)
Detail : 
มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวดและหลายขั้นตอน
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
24-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(622)
Detail : 
 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 17 เขต (region)โดยมีหน่วยรัฐบาลท้องถิ่น
 File size : 17.861 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(405)
Detail : 
exclusive and original jurisdiction to interpret the provisions tax laws
 File size : 0.744 MB.
 Type : pdf
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,649)
Detail : 
Under Section 23 of the National Internal Revenue Code  of the Philippines  (NIRC),
 File size : 0.29 MB.
 Type : pdf
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,722)
Detail : 
กฎระเบียบด้านการลงทุนในประเทศ  รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมี Foreign Investment Act 1991
 File size : 2.284 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,343)
Detail : 
รัฐบาลฟิลิปปินส์ ภายใต้การดำเนินการโดย the National Food Authority (NFA) ได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวบางส่วนให้เกษตรกรเป็นผู้นำเข้า
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,244)
Detail : 
ซึ่งตามกฎหมายห้ามคนต่างชาติประกอบการในธุรกิจนี้ กล่าวคือ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารต้องเป็นชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมด
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(697)
Detail : 
The following are the percentage of the ownership of Foreigners to invest in the Philippines as per the requirement of the Board of Investments :
 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(301)
Detail : 
MULTI-MACH INTERNATIONAL (PHILS) is also interested to attend the Thailand International Food Fair to source for more Thai products particularly Food Processing Equipment.
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(453)
Detail : 
Freshever, Inc. distributes fresh and frozen seafood to various hotels, restaurants as well as supermerkets. 
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,142)
Detail : 
Petronne Interior Supply Construction is also interested to import various construction materials from Thailand because of their good quality and competitive prices.
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(531)
Detail : 
Sean Agro Development, Inc, imports from Thailand because of its high protein content and good quality of feed ingredients. 
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(468)
Detail : 
สรุปผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร WOFEX 2009
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,107)
Detail : 
สรุปผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า WORLDBEX 2009 (ฟิลิปปินส์)  ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2552 ณ อาคารแสดงสินค้า World Trade Center, Manila
 

 File size : 2.122 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(609)
Detail : 
มหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย อยู่ห่างกรุงเทพประมาณ 1,200 ไมล์ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและภูเขาไฟจำนวนมาก
 File size : 2.868 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,145)
Detail : 
ทำให้ทราบถึงภาวะตลาดสินค้าสิ่งทอในฟิลิปปินส์ โดยในปี 2551 (ม.ค. – เม.ย.)
 File size : 16.603 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(279)
Detail : 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบฯ   :  ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  5  ของไทยและเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2548 – 2552  (มค.-มิย.)

 File size : 0.269 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(272)
Detail : 
ข้าว  : ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  2  ของไทย  เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี 2547 – 2551

 File size : 0.237 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(968)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.