หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศอินโดนีเซีย | Indonesia 
59K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อินโดนีเซียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องการให้การลงทุนจากต่างประเทศผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 File size : 0.277 MB.
 Type : doc
26-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(618)
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  : อินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  2  ของไทย และเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.246 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(879)
สินค้านำเข้าสำคัญของอินโดนีเซีย ได้แก่  เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์  ข้าวสาลีและเมลิน  เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
 File size : 0.337 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,736)
จีน 24.64% ญี่ปุ่น 20.76% สิงคโปร์ 19.12% เกาหลีใต้ 7.17% ออสเตรเลีย 4.34%
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(315)
สิงคโปร์ 13.36% จีน 12.70% ซาอุดิอาระเบีย 8.95% มาเลเซีย 7.98% อินเดีย 7.74%
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(274)
ญี่ปุ่น 17.52% จีน 17.34% ยูเครน 12.44% ไทย 1.28%
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(474)
นักธุรกิจไม่แน่ใจความสามารถในการคุ้มครองสินค้าอินโดนีเซียของรัฐบาลเนื่องจากประเทศคู่แข่งทางการค้าไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าอินโดนีเซีย
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(340)
ปัจจุบัน อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตกาแฟใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากประเทศบราซิล และประเทศเวียดนาม
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(389)
PT.Toyota Astra Motor (TAM) ยังคงรอการตัดสินใจจากบริษัท Toyota Motor Corp. (TMC) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(444)
ประเทศอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศอย่างเพียงพอ ดังเช่นในปี 1980 ที่ผ่านมา
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(775)
กฎหมายการลงทุนของประเทศอินโดนีเซียไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในการลงทุนที่เกี่ยวกับ การนำ เข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(610)
โดยปกติ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยชายฝั่งสามารถผลิตเกลือเพียงพอ แก่การบริโภคของประชากรในประเทศได้ 
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(471)
อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียถือเป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศสูงสุดใน
 File size : 0.202 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,995)
สินค้าผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง (เน้นทุเรียน ลำไย มังคุด เงาะ ลองกอง และมะม่วง)
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(626)
จาก Presidential Decree ฉบับที่ 96/2000 และได้รับการแก้ไขใน Presidential Decree ฉบับที่ 118/2000 นั้น 
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(448)
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากสถาบันวิทยาศาสตร์อินโดนีเซียออกมาให้สัมภาษณ์คัดค้านรัฐบาล
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(401)
การลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซียจะรวมถึงการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อม
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,136)
ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก  อินโดนีเซีย ถือเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ
 File size : 11.715 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,267)
Polaris Motorcycle Racing Parts, Tools & Accessories: เป็นผู้นำเข้า/ผู้ค้าสินค้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์รายใหญ่รายหนึ่ง
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(407)
งาน Experiencing Thailand จัดขึ้นทั้งสิ้น 5 วัน โดยได้จัดร่วมกับงานฉลองครบรอบ 2 ปีของห้างสรรพสินค้า
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(409)
 ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 33 เขต
 File size : 5.023 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(379)
การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของอินโดนีเซียยังค่อนข้างน้อย File size : 0.029 MB.
 Type : doc
23-07-2555สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
(506)
 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนิเซีย
การขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

 File size : 1.601 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(387)
 ตามระเบียบกระทรวง
1.ผลิตภัณฑ์จากพืชพฤกษาศาสตร์ หมายรวมถึง พืชจำพวกผลไม้,พืชจำพวกผัก,ส่วนประกอบวัตถุดิบจากพืช และพืชจำพวกไม้ดอกไม้ประดับ

 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(410)
 ก.รายการผลิตภัณฑ์จากพืชดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายการตอบสนองการขาดสินค้าภายในประเทศ( Satisfying domestic demand) และเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้รับการอนุญาตนำเข้าอยู่เดิมแล้ว
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(405)
 การดำเนินการของโครงการบูรณาการการค้าภายใต้ระบบ National Single Window ของประเทศอินโดนีเซียนี้ได้มีการขยายตัวเพื่อที่จะครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศจำนวนร้อยละ 90 ใน อินโดนีเซีย
 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(340)
มาตรการด้านภาษี อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน การค้ากับสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นรวมทั้งกับประเทศไทยนั้น มาตรการทางการค้าระหว่างกันนจึงเป็นอัตราภายใต้ CEPT ซึ่งมีอัตราอากรเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0-5 %
 File size : 2.511 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(542)
ปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกกำลังถกเถียงกันว่า ควรหรือยังที่จะรวมประเทศอินโดนีเซียเข้าไปอยู่ในประเทศกลุ่มเกิดใหม่ทางทุนนิยมที่มีการเติบโตสูงอย่าง “BRIC”
 File size : 0.201 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(671)
ประชากรของอินโดนีเซียมีรายได้สูงขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อนมาก คนเราพอมีรายได้เพิ่มขึ้นการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไป อยากมีโน้นมีนี้เพิ่มขึ้น
 File size : 0.652 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(436)
 มูลค่าส่งออกของไทยไปอินโดนีเซียเดือนมกราคม 2557 หดตัวถึง 20.2% ซึ่งเป็นการลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เทียบกับที่ขยายตัว 18.4% ในช่วงเดียวกันของปี
 File size : 0.117 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(243)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.