หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียยังประสบปัญหาในด้านการสร้างแบรนด์(ตรา)ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(199)
ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชาซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55 ของทั้งหมด
 File size : 0.171 MB.
 Type : pdf
03-07-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(523)
ภาษีนำเข้าเป็น 0 ลดอุปสรรคนำเข้าวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งสำเร็จ ตลาดใหญ่ขึ้น 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง

 File size : 9.174 MB.
 Type : ppt
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(590)
 ความตกลง CEPT-AFTA จะถูกทบทวนและส่งเสริมให้เป็นความตกลงที่มีความครอบคลุมเพื่อให้บรรลุการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรี และสอดคล้องกับความประสงค์ของอาเซียนที่จะเร่งการรวมกลุ่มทางเศณษฐกิจภายในปี 2015
 File size : 0.255 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(264)
ตลาดทุน การค้าเพื่อบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า บรูไน,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์ และ ไทย
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(194)
การยกเว้นภาษี-เงินกู้ภายใต้กองทุน AIF จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับเงินกู้จาก ADB
 File size : 0.085 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(209)
สหภาพยุโรป ให้ความสำคัญแก่การจัดการข้ามพรมแดน การระดมทุน และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน อาเซียนได้เสนอให้สหภาพยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อหารือกับอาเซียนในเรื่องความเมชื่อมโยง
 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(319)
ภายใต้เขตการค้าเสรี การเข้ามาเป็นคู่ค้าระหว่างกันมีข้อกำหนดเบื้องต้นให้ แต่ละฝ่ายมีการลดภาษีการส่งออก-นำเข้าสินค้าระหว่างกัน
 File size : 8.682 MB.
 Type : pdf
08-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(247)
มีโครงข่ายการเชื่อมโยงในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทั้งภูมิภาค ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งการสื่อสาร และพลังงาน
 File size : 5.887 MB.
 Type : pdf
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(234)
 การเร่งรัดมาตรการในการเชิญชวนการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)เช่น กฏหมายการครอบครองที่ดินสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นแหล่งผลิตสินค้าของอาเซียน
 File size : 0.178 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(211)
 โอกาสของไทย
ข้าวราดแกงเขียวหวานในรูปแบบอาหารสำเร็จรูป เป็นหนึ่งในสินค้าศักยภาพของไทยในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งสมควรประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่น

 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(210)
 แม้ว่าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปบางประเทศจะมีความเสี่ยงสูง อาทิ กรีซ สเปน อิตาลี และ ไซปรัส แต่ทูตพาณิชย์ ต่างยืนยันว่าไทยสามารถรับมือได้ โดยการจับตลาดระดับบนในสาขาบริการ เช่น ร้านอาหารไทย ธุรกิจการบริการสปา นวดไทย และโฮมเตย์ เป็นต้น
 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(242)
 พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวฟูกูโอะมีลักษณะที่ชอบของแปลกใหม่และมีกำลังซื้อสูง ซึ่งนับว่ายังมีโอกาสอีกมากที่จะนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดได้
 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(283)
อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด และจัดเป็นที่สำคัญของไทย
 File size : 30.247 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(210)
กรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญพบกับการรวมตัว..ครั้งสำคัญของบุคคลชั้นนำในวงการโลจิสติกส์ และธุรกิจการค้า
พบกับกูรูด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ที่จะมาไขความลับสู่ความสำเร็จ

 File size : 8.496 MB.
 Type : pdf
29-08-2555DITP
(388)
ปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดโลกได้ทวี ความรุนแรงยิ่งขึ้น
 File size : 5.73 MB.
 Type : pdf
15-06-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(264)
ประเทศอินโดนีเซีย ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ใน ประชาคมอาเซียน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555บัญชา ชุมชัยเวทย์
(254)
คำต่างๆในภาษาอาเซียน
1.มลายู(คลอบคลุมประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไน)
2.บาฮาซา(อินโดนีเซีย)

 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(200)
 อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเวียน(ซีอีพีที-อาฟต้า) ปรับปรุงการดำเนินการตามความตกลง ซีอีพีที (ในปี 2008)
 File size : 0.431 MB.
 Type : doc
03-09-2555กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(229)
เป้าหมายสำคัญของ AEC
1.เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม
2.เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3.การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม
4.การเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 File size : 1.51 MB.
 Type : pdf
24-08-2555pmat
(194)
 อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
 File size : 11.579 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(172)
 เป็นความตกลงที่รวมทุกข้อบทใน CEPT-AFTA และนำมาปรับให้ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น
 File size : 11.579 MB.
 Type : pdf
28-08-2555thai-aec
(182)
ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทย และประเทศในอาเซียน
ประกอบด้วยการตรวจสอบใบขน นายหน้าค่าระวาง การตรวจสอบค่าระวาง

 File size : 0 MB.
 Type : ไม่ระบุ
29-11-2555หอการค้าไทย
(155)
1) กลุ่มที่มีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์
 File size : 0.796 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(227)
เหตุผลที่ต้องหยิบยกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
23-07-2555โดยสันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบ
(222)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 File size : 0.039 MB.
 Type : doc
23-07-2555คุณเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บริษัท เสนาด
(327)
Senior Transport Officials Meeting หมายถึงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุสโสด้านการขนส่งของอาเซียน
 File size : 1.461 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(163)
ASEAN Compliance Body หมายถึง องค์กรระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อติดตามการดำเนินงาน
 File size : 1.461 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(551)
คณะกรรมการที่ ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(314)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.