หน้าดาวน์โหลด    ไฟล์ที่มีคน ดาวน์โหลดสูงสุด Most Downloaded Files 
twitter
google plus
ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน  ของบริษัท ฯ  เนื่องด้วยเหตุผล...........................
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(234,480)
Detail : 
เป็นผู้รับมอบอำนาจที่จะกระทำการแทน เฉพาะในกิจการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้  คือ
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(169,695)
Detail : 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายรถยนต์คันดังกว่าในราคาทั้งสิ้น................................บาท


 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(132,651)
Detail : 
ผู้กู้ตกลงชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ........ต่อปี
 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(126,501)
Detail : 
ลำดับ   รายการ   จำนวน   ราคาต่อหน่วยละ   ส่วนลด   จำนวนเงิน
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
03-11-2553thailaws
(119,615)
Detail : 
ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้
 File size : 0.023 MB.
 Type : doc
03-11-2553avpconsultant
(116,772)
Detail : 
รหัสสินค้าITEM CODE  รายละเอียดDESCRIPTION หน่วยละUnit  จำนวนเงิน Amount
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(112,981)
Detail : 
รวมตัวอย่าง การวิเคราะห์ด้านการตลาด | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
 File size : 0.437 MB.
 Type : doc
11-07-2553SME bank
(110,794)
Detail : 
รวมตัวอย่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
11-07-2553SME bank
(109,130)
Detail : 
ผู้กู้ได้ยืมเงินจาก นาย/นาง/นางสาว.................................(ผู้ให้กู้)เป็นจำนวนเงิน..........................บาท
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(108,721)
Detail : 
รวมตัวอย่าง กลยุทธ์องค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบัติการ | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
11-07-2553SME bank
(97,790)
Detail : 
ได้รับเงินแล้ว  เงินสด CASH  เช็คธนาคาร CHEQUE BANK......... เลขที่NO..........ลงวันที่DATE...........
 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(86,595)
Detail : 
รวมตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
 File size : 0.044 MB.
 Type : doc
11-07-2553SME bank
(83,574)
Detail : 
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไปดำเนินการจดทะเบียนโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(81,258)
Detail : 
บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า  ทางบริษัทฯ จำเป็นและหลีกเลี่ยง
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(79,793)
Detail : 
ได้รับเงินจาก...........................ที่อยู่………….........เพื่อชำระค่า........................
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(69,355)
Detail : 
ใบลากิจ / ลาป่วย. เขียนที่……
วันที่ ….. เดือน …………….. พ.ศ 2552.
เรื่อง ขอลากิจ / ลาป่วย.
เรียน ครูผู้สอนวิชา…
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
16-05-2557 ไม่ระบุ
(64,106)
Detail : 
ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามรายการข้างต้นเรียนร้อยแล้ว กรุณาเซ็นชื่อ
 File size : 0.05 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(63,876)
Detail : 
ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
29-10-2553docstoc
(62,921)
Detail : 

ห้ามเช่าช่วงเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร


 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(62,563)
Detail : 
ร้าน “จานสาระ” กำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 20 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้
ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

 File size : 1.38 MB.
 Type : pdf
27-08-2555yourbusinessplan
(60,782)
Detail : 
  พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-07-2553Bunchee Audit
(60,535)
Detail : 
รวมตัวอย่าง  การวิเคราะห์ด้านการเงิน | ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
 File size : 0.525 MB.
 Type : doc
11-07-2553SME bank
(59,333)
Detail : 
รหัสพนักงาน  000000  ชื่อพนักงาน xxxx  งวดวันที่.......................ถึง.......................
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(56,151)
Detail : 
โดยที่ลูกจ้างเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งดังกล่าว ประสงค์จะรับจ้างเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้าง
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(55,663)
Detail : 
ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ………….ต่อปี กำหนดส่งเป็นรายเดือนทุก ๆ
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
03-11-2553AVP Consultant
(55,576)
Detail : 
เรียน / Attention : บริษัท.........................................จำกัด(Customer)ผู้ติดต่อ / Contact :………..………
 File size : 0.044 MB.
 Type : doc
30-08-2553INCquity
(54,731)
Detail : 
เอกสารที่แสดงถึงความคิดของผู้บริหารกิจการในเรื่องของ วิธีการในการดำเนินงานของกิจการด้านต่างๆ
 File size : 0.711 MB.
 Type : ppt
24-08-2553คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(54,316)
Detail : 
การใด ๆ ที่……………….ได้กระทาลง รวมถึงการให้ถ้อยคาในลักษณะต่าง ๆ
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(53,664)
Detail : 
 แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา. ที่อยู่....................................................... . ... มีความประสงค์ที่จะขอลา ( ) ป่วย , ( ) กิจ เนื่องจาก................................................................. .
 File size : 0.064 MB.
 Type : pdf
16-05-2557วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
(49,890)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.