บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ    AEC
2.3K
facebook
2 min
24 ธันวาคม 2557
ญี่ปุ่นช่วยดันอินโดฯ พัฒนาประเทศ หวังช่วยดึงการลงทุน


 
ภายหลังที่อินโดนีเซียและญี่ปุ่นได้มีความตกลงร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกันในปี ๒๐๐๘ ส่งผลให้การค้าการลงทุนกันระหว่างประเทศทั้งสองเป็นไปอย่างคึกคัก เห็นได้จากตัวเลขการลงทุนของญี่ปุ่นในอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนกลายเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากเป็นอันดับที่ ๒

ปัจจุบัน เศรษฐกิจของอินโดนีเซียสามารถเติบโตได้ดีและมีความต่อเนื่อง รวมถึงมีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ โดยประชากรในปี ๒๐๑๑ อยู่ที่ ๒๔๕.๖ ล้านคน ทั้งนี้ กว่าครึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๖ ปี ซึ่งจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ร้อยละ ๗๗ ของการใช้จ่ายภายในประเทศนั้นมาจากชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศจัดทำ “Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development”  หรือ MP3EI เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ระหว่างปี ๒๐๑๑-๒๐๒๕ โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ๑๓๕ โครงการ หลังจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นและอินโดนีเซียยังได้ทำความร่วมมือกันใน Flagship Project จำนวน ๕ โครงการ

โดยมีมูลค่ารวมกว่า ๑ ล้านล้านเยน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการลงทุนของอินโดนีเซีย ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง การบำรุงรักษาสนามบินนานาชาติ เป็นต้น

Japan International Cooperation Agency หรือ JICA ยังนำเงินทุนช่วยเหลือในการพัฒนา (Official Development Assistance- ODA) มาใช้ในการดำเนินงานสำรวจและพัฒนาเพื่อช่วยเรียกความสนใจจากเอกชนญี่ปุ่นให้เข้ามาดำเนินกิจการในอินโดนีเซีย

โดย JICA เห็นว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพจะเจริญเติบโตต่อไปได้ โดยมีความเป็นประชาธิปไตยและมีการเมืองที่มั่นคง ทั้งนี้ ในการสำรวจกิจการด้านสาธารณูปโภคโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน (PPP) นั้น JICA ได้ให้สัมปทานแก่บริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โดยในอนาคต JICA จะส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นโดยอาศัยความร่วมมือกับเอกชนต่อไป


แผนแม่บท MP3EI ตั้งเป้าหมายจะให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเพิ่มรายได้ต่อปีต่อหัวของประชากรขึ้นเป็น ๑๕,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้ได้ภายในปี ๒๐๒๕ โดยจะพยายามลดความยากจน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ

ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มีการวางแผนครอบครัวเพื่อลดอัตราการเกิดและเพิ่มของประชากร และพยายามส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมและการป่าไม้ใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยการผลิตเครื่องจักรการเกษตร ในส่วนของอุตสาหกรรมนั้น ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กของอินโดนีเซียในระดับสูงมาก รัฐบาลอินโดนีเซียจึงต้องการการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ภายในประเทศและยกระดับให้ได้ตามมาตรฐานที่ญี่ปุ่นกำหนด

นอกจากนี้ การลงทุนในสาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย ก็เป็นสาขาที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสนใจ และขอให้นักลงทุนพิจารณาอินโดนีเซียให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งลงทุนด้วย เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียจะให้การสนับสนุนการลงทุนจากญี่ปุ่นอย่างเต็มที่

นักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะเติบโตต่อไปได้อีก เนื่องจากมีฐานการเงินที่เข้มแข็ง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และยังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบไม่พึ่งพาการส่งออก ทั้งยังมีความได้เปรียบในแง่ของขนาดตลาดที่ทำให้ฐานเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันก็ต้องประสบกับความท้าทายเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร MPA Master Plan ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมการลงทุน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย จึงถือเป็นความหวังสำคัญในการแก้ปัญหาที่เรื้อรังดังกล่าวในอินโดนีเซีย

อ้างอิงจาก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ