บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ    โลจิสติกส์ ขนส่ง
2.3K
2
1 นาที
9 ธันวาคม 2557
สภาวะเศรษฐกิจนอร์เวย์


นอร์เวย์ ได้รับการยอมรับให้ติดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดของโลก เนื่องจากนโยบายรัฐสวัสดิการสามารถใช้ได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการทางสังคมของนอร์เวย์ได้เป็นอย่างดี กระทรวงการต่างประเทศจึงขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับระบบเศรษฐกิจของนอร์เวย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม

นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีอัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดประเทศหนึ่ง มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง มีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียม และมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมในสังคม โดยใช้เงินอุดหนุนจากการเก็บภาษีทางตรงจากประชาชนในวัยแรงงานนั่นเอง

เนื่องจากภาคแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคงอยู่ของรัฐสวัสดิการ ดังนั้น นโยบายสาธารณะของนอร์เวย์จึงต้องเป็นการสนับสนุนการจ้างงานให้เพิ่มขึ้น โดยกองทุน Government Pension Fund Global (GPFG) นั้นเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนมีส่วนสำคัญต่อกรอบเศรษฐกิจมหภาคของนอร์เวย์ เนื่องจากนโยบายการใช้จ่ายเงินจากกองทุนนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่คนรุ่นต่อๆไปว่าจะได้ประโยชน์จากกองทุนนี้

ปัจจุบัน นอร์เวย์กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้น โดยทั้งผู้สูงอายุและเยาวชนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากระบบรัฐสวัสดิการ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย รัฐจึงต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างอัตราการเก็บภาษี ระบบสวัสดิการ และการเป็นสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อให้ระบบการเงินสาธารณะเกิดความยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระให้แก่ภาคแรงงานที่เป็นกุญแจสำคัญต่อระบบรัฐสวัสดิการที่ยั่งยืนมากจนเกินไป

ในขณะนี้ การจ้างงานของนอร์เวย์ยังอยู่ในอัตราที่สูง แต่กลับมีชั่วโมงการทำงานที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรป และมีจำนวนแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยสถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะยั่งยืน รัฐบาลจึงพยายามหาทางจูงใจให้คนนอร์เวย์กลับเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนอร์เวย์กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุเช่นนี้

แม้ว่ายุโรปจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ แต่เศรษฐกิจของนอร์เวย์ยังคงมีการเติบโต และมีอัตราการว่างงานต่ำ โดยมีรายได้สำคัญจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และสามารถนำเข้าจากตลาดใหม่ๆ อย่างเช่น จีน อินเดีย และบราซิล แต่รัฐก็จำเป็นต้องทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคง และยืดหยุ่นเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

โดยนโยบายของรัฐบาล และแนวทางดำเนินงานของธนาคารชาตินอร์เวย์ต่างเน้นไปที่ การคงไว้ซึ่งการผลิต และแรงงานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถคงความเป็นรัฐสวัสดิการ รวมถึงตอบสนองต่อการเป็นสังคมผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการจ้างงานมากขึ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออกให้มีความหลากหลายมากกว่าปัจจุบัน ที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมถึงการปฏิรูปเงินบำนาญจากรัฐบาลด้วย
 
อ้างอิงจาก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ