บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
744
4
3 นาที
14 มกราคม 2563
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้!กาแฟดอยคำ


ใครที่เป็นนักเดินทางย่อมรู้จัก ร้านโครงการหลวงดอยคำ เป็นอย่างดี ที่นี่คือร้านที่มีสินค้ามากมายทั้งเครื่องดื่ม ของฝาก และสินค้าทุกชนิดล้วนแต่มีคุณภาพ อันมาเนื่องมาจากเป็นโครงการพระราชดำริที่ก่อตั้งมายาวนาน จนทุกวันนี้ ร้านดอยคำกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ สร้างงาน สร้างโอกาสให้กับคนบนที่ราบสูงและยังสร้างรายได้ให้กับคนสนใจลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก

www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่านี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เริ่มต้นเพราะต้องการช่วยเหลือคนให้มีพื้นที่ทำกินให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ

1.จุดเริ่มต้นของโครงการหลวงดอยคำ
 
ภาพจาก bit.ly/36SMmpI

ดอยคำ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แบรนด์ผู้อยู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 45 ปี นับตั้งแต่พระองค์จัดตั้งโครงการ ”สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” แห่งแรกขึ้น เพื่อเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตจากพืชที่ส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกแทนการปลูกฝิ่นและไร่เลื่อนลอยในราคาเป็นธรรม นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ก่อนจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในปี 2537
 
2.วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กาแฟอาราบิกาจนได้กาแฟพันธุ์ที่ดี
 
ภาพจาก bit.ly/2FOs1WB

โครงการหลวงแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่บนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ผลิตผลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 24 แห่ง พื้นที่ 9,491.7 ไร่ ครอบคลุม 88 หมู่บ้าน ประชากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจำนวน 2,602 ครัวเรือน มีผลิตผลกาแฟเมล็ดออกสู่ตลาดกว่า 500 ตันต่อปี ทำรายได้แก่เกษตรกรมากกว่า 40 ล้านบาท
 
3.กาแฟโครงการหลวง เน้นการผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
ภาพจาก bit.ly/30lLEyB

กระบวนการผลิตกาแฟโครงการหลวง เน้นการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการปลูกแบบผสมผสานกับพืชท้องถิ่นภายใต้ร่มเงาของไม้ยืนต้นธรรมชาติ รวมทั้งไม้ยืนต้นตระกูลถั่วหรือไม้ผลเมืองหนาวชนิดต่างๆ เป็นการเสริมรายได้และรักษาสมดุลให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นแบบอย่างการพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้คำแนะนำ ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปตามขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน นับแต่การเก็บ การปอกเปลือก การหมัก การตาก การสี จนได้กาแฟเมล็ด (green coffee) ที่ดี มีคุณภาพสูง
 
4.ความหมายในโลโก้โครงการหลวงดอยคำ 
 
ภาพจาก bit.ly/2NqH7FZ

โดยรูปวงกลมสีเหลืองทอง หมายถึง ดวงอาทิตย์ สัญลักษณ์ ผู้ให้กำเนิด ให้ความอบอุ่น และสร้างสรรพสิ่งบนโลกเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระพรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตกับพสกนิกรชาวไทย

ภาพจาก bit.ly/2NqH7FZ

รูปจั่วสีเขียวเข้ม หมายถึง ภูเขาสีเขียวแห่ง ความอุดมสมบูรณ์ ที่แปรเปลี่ยนมาจากความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากการทำการเกษตร โดยไม่คำนึงถึง สภาพแวดล้อม 
 
รูปจั่วสีเขียวอ่อน หมายถึง ลักษณะหน้าจั่วของบ้านไทยในภาคเหนือ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดโครงการและเปรียบได้ดั่งราษฎรในผืนแผ่นดินไทย 
 
ลายเส้นเลข ๙ มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ หมายถึง น้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หยดลงบนภูเขา และทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
 
5.บริหารจัดการโดยบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
 
ภาพจาก bit.ly/35WXosV

ดอยคำก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย ทรงก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้นในพื้นที่การเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อดำเนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม

โดยเริ่มต้นเพียง 10 รายการ ใน 2 กลุ่มสินค้า ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจการตามศาสตร์แห่งพระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน จวบจนปัจจุบัน ดอยคำมีสินค้ากว่า 200 รายการ ใน 22 กลุ่มสินค้า
 
6.มีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้งหมด 3 แห่ง
 
ภาพจาก bit.ly/2QS38j3

ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่าน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป 3 แห่ง ได้แก่
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย
  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร
โดยโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง มีส่วนในการพัฒนาชุมชนชนบทตามศาสตร์ของพระราชา และโมเดลของดอยคำ กว่า 1,000 ครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาการศึกษาด้วยการพัฒนาโรงเรียนในบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และบำรุงพุทธศาสนาด้วยการพัฒนาวัดให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่คนในชุมชน จะเห็นได้ว่า ดอยคำมีการดำเนินงานที่เป็น ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนรอบด้านทั้งการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน และสังคม
 
7.สินค้าจากโครงการหลวงดอยคำ
 
ภาพจาก www.facebook.com/DoikhamFP/

ผลผลิตหลักที่ดอยคำเป็นผู้นำตลาดเพื่อการพัฒนาชนบท คือ น้ำมะเขือเทศ จากผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพดีที่สุดในท้องตลาด เฉกเช่นผลผลิตจากสตอรว์เบอร์รี ทั้งผลสดที่มอบความสดใหม่ในความหวานที่ควรบริโภคผลสด และสตอรว์เบอร์รีอบแห้งที่ผลิตจากสตอรว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 80 ทำให้ได้เนื้อสัมผัสที่ชุ่มฉ่ำไม่แห้งจนเกินไป และจะขาดไม่ได้คือ น้ำเสาวรส จากเสาวรสพันธุ์สีเหลืองจึงเป็นน้ำเสาวรสที่มีความหอมหวานและรสชาติดีกว่าพันธุ์อื่นๆ รวมถึงยังมีสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการรวมถึงกาแฟดอยคำที่มีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงดอยคำด้วย
 
8.มีร้านสาขา 36 แห่งและ แฟรนไชส์อีก 14 สาขา
 
ภาพจาก www.facebook.com/DoikhamFP/

ในปี 2562 ดอยคำมีร้านสาขากว่า 36 แห่ง โดยร้านค้าส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมถึงในกรุงเทพมหานครอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาลต่างๆ เช่น ร้านดอยคำ สาขาศิริราช , ร้านดอยคำสาขา เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ , ร้านดอยคำ สาขา กฟผ (นนทบุรี) , ร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ร้านครอบครัวดอยคำ (เฟรนไชส์) อีก 14 สาขาทั่วประเทศ กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ไม่นับรวมบรรดาร้านร่วมจำหน่ายที่มีอีกเป็นจำนวนมาก
 
9.โครงการแฟรนไชส์ร้านครอบครัวดอยคำ (การลงทุน)
 
ภาพจาก www.facebook.com/DoikhamFP/

รูปแบบการลงทุนมี 2  แบบคือ “ขายปลีก- ขายส่ง” และ “ขายปลีก” โดยผู้ลงทุนต้องมีขนาดร้านขั้นต่ำ  50 ตารางเมตร จำนวนเงินลงทุน 1.5 – 2 ล้านบาท (ไม่รวมค่าโครงสร้างและค่าสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก) โดยเงินทุนเริ่มต้นจะเน้นไปที่ค่าอุปการณ์สำหรับการเปิดร้าน ค่าหนังสือสัญญาค้ำประกัน และอื่นๆ  โดยคุณสมบัติผู้ลงทุนต้องสามารถจัดตั้งนิติบุคคลหรือจดทะเบียนในประเทศไทยได้ และมีความพร้อมในด้านเงินลงทุน รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทได้อย่างเคร่งครัด
 
10.สัดส่วนการตลาดของ “ดอยคำ”

ภาพจาก www.facebook.com/DoikhamFP/

ดอยคำมีแผนจะขยายตลาดไปต่างประเทศโดย โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า รวมถึงสิงคโปร์ สหรัฐ และญี่ปุ่น และยังเตรียมเตรียมส่งเสริมการเพาะปลูกให้เกษตรกรชาวไทยเน้นทำการเกษตรสมัยใหม่เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการขยายพื้นที่รับวัตถุดิบมากขึ้น เพื่อให้มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10-20% รองรับการขยายตลาทั้งในและต่างประเทศ

ขณะที่ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้ระดับกลางและพรีเมียม มูลค่า 6,000 ล้านบาท มีการเติบโตต่อเนื่องจากกระแสสุขภาพ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดอยคำมีส่วนแบ่งตลาด 20% เป็นอันดับ 3 ของตลาด ขณะที่แบรนด์ทิปโก้ครองอันดับ 1 ส่วนแบ่งฯ 28% ตามด้วยแบรนด์มาลี 22%
 
ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวมากขึ้น และพัฒนามาสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืนและเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์ที่คนไทยและต่างประเทศรู้จักเป็นอย่างดี นี่คือตัวอย่างของการเอาจุดแข็งในประเทศมาสร้างจุดขายที่คนทำธุรกิจในยุคใหม่ควรดูไว้เป็นกรณีศึกษา
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
เลือกแฟรนไชส์น่าสนใจสำหรับลงทุน คลิ๊ก bit.ly/37KAHZZ  , bit.ly/36BrQtI 
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter 
 
 
ขอบคุณข้อมูล bit.ly/39W0NLC , bit.ly/2FAOq9R , bit.ly/36RdOUA 
 
หากพูดถึงร้านกาแฟ Cafe Amazon เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก เพราะเป็นแบรนด์กาแฟของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่ก่อนเราจะเห็นเฉพาะในปั้มน้ำมันปตท.เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเปิดร้านนอกปั้มน้ำมันได้แล้ว ปัจจุบันร้านกาแฟ Café Amazon (คาเฟ่ อเมซอน) ได้รับความนิยม แล..
20months ago   12,117  7 นาที
ปกติเวลาเดินหาคาเฟ่นั่งจิบกาแฟแก้วโปรดตามห้างหรือคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหลาย ถ้าไม่ใช่กาแฟแบรนด์ดังจากต่างแดน ก็เป็นแบรนด์กาแฟของไทยที่ตั้งชื่อ และพยายามทำภาพลักษณ์แบบติดกลิ่นนมเนยสไตล์อินเตอร์ ..
20months ago   6,153  6 นาที