บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
808
13
3 นาที
18 กรกฎาคม 2562
BASIC CONCEPTS OF STRATEGIC MANAGEMENT
                                 

เช้านี้....อยากเขียนเรื่องนี้บ้างครับ ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ เห็นพูดๆกันมากเลย
 
การศึกษาออกเป็นหัวข้อย่อยประกอบด้วย 
 • กลยุทธ์และความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ 
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 • การคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 • การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร 
 • การกำหนดหลักการและวิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
 • การบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์และความคาดหมายที่ได้จากวิชานี้

ภาพจาก  https://bit.ly/2LrSVIU
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สามารถวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ
 • สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
 • มีความเข้าใจและมีความสามารถในการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารได้
 • สามารถการกำหนดหลักการและวิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • สามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
โดยคำนึงถึงจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนทางธุรกิจ 

“ In the absence of clearly defined goals, we are forced to concentrate on activity and ultimately become enslaved by it. “
                                                                                         Chuck Coonradt, author
 

ผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จยอมรับว่าการพัฒนา การนำไปปฏิบัติ และการทบทวนแก้ไขข้อความพันธกิจมีความสำคัญมากสำหรับความสำเร็จขององค์กร นอกจากนี้ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมีการทำงานเชิงรุกในการประเมินแนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภคที่จะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์กร ผู้นำธุรกิจที่ล้มเหลวในการแสดงให้เห็นของความคิดอนาคตของกลยุทธ์ลักษณะนี้อาจจะพบว่ามีความเสี่ยงสำหรับความไม่ต่อเนื่องและความล้าสมัย
 
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์กรที่สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในที่ที่องค์กรอาศัยอยู่ได้ดีที่สุด องค์กรใดสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า องค์กรดังกล่าวย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่าคู่แข่งขัน 

ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่องค์กรอาศัยอยู่เป็นอย่างดี โดยสภาพแวดล้อมในที่ที่องค์กรอาศัยอยู่นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
 • สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment Analysis) 
 • สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis)
External Environment Analysis

ภาพจาก https://pixabay.com

เราจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายออกองค์กรกันก่อนนะครับ ตามหลักทฤษฎีแล้ว สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ยังแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ระดับที่กว้างที่สุด คือ สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment หรือ General Environment) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบกว้างๆโดยยังสามารถแบ่งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาคนี้ ออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธกรรม ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี หรือที่รู้จักกันดีจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ นั่นคือ PEST Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกระดับถัดลงมา คือ สภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรม (Industry Environment) 
 
ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจว่า สภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรมากที่สุด หากพิจารณาในแง่ของการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จัก เช่น Five-forces Model of Competition และทฤษฎีอื่นๆซึ่งผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ตนเองแข่งขันอยู่ได้เป็นอย่างดี

ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรระดับที่แคบที่สุด คือ สภาพแวดล้อมระดับคู่แข่งขัน (Competitor Environment) ผู้บริหารที่ดีจะต้องสามารถแยกแยะออกได้ว่า คู่แข่งขันที่ตนเองจะต้องระมัดระวัง เฝ้าระวังจับตาดูพฤติกรรมเป็นพิเศษคือ คู่แข่งขันรายใดบ้าง องค์กรจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือกลยุทธ์ทางการแข่งขันเพื่อให้สามารถรับมือกับคู่แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ตราบใดที่องค์กรยังคงต้องดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
 
Internal Environment Analysis

ภาพจาก https://pixabay.com

หลังจากที่องค์กรได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจนเข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการขององค์กรธุรกิจ ซึ่งหมายถึง โอกาสและอุปสรรค ลำดับถัดไป องค์กรจะต้องทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) เพื่อที่จะได้ทราบว่า องค์กรมีจุดแข็ง และจุดอ่อนหรือไม่ อย่างไร และในกิจกรรมด้านใดบ้าง

เพื่อที่ว่าจะได้สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่เพื่อฉวยประโยชน์จากปัจจัยที่เป็นโอกาสภายนอกองค์กรให้ได้นั่นเอง ในขณะเดียวกัน องค์กรก็ต้องพยายามหาทางในการแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ภายในองค์กรและพยายามหลีกเลี่ยงจากปัจจัยที่มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการขององค์กรให้มีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรให้น้อยที่สุด
 
Strategy Analysis
 
ภาพจาก  https://bit.ly/2XTUSzv

หลังจากที่องค์กรได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะทำให้ผู้บริหารทราบว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้ จะนำใช้เป็น inputs สำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategy Analysis) แน่นอนว่าขั้นตอนการวิเคราะห์กลยุทธ์นี้เ ป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์ ดุลยพินิจและทักษะในการตัดสินใจที่สูงมาก ซึ่งเป็นทักษะที่นักบริหารควรจะต้องมีและเป็นคุณลักษณะของการเป็นนักบริหารที่ดี 
 
การฝึกฝนทักษะเหล่านี้บ่อยๆจะทำให้นักบริหารมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง (insights) เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่แข่งขันอยู่และธุรกิจของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้นักบริหารมีความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่แข่งขันอยู่มากกวว่าคู่แข่งขัน ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ชนะ คือผู้ที่เข้าใจในอุตสาหกรรมที่ตนแข่งขันอยู่ได้ดีกว่านั่นเอง
 
เมื่อวานทางผู้เขียนก็ได้มีโอกาสเข้าไปใช้หลักวิชา STRATEGIC MANAGEMENT ในการนำเสนอแนวคิดให้กับผู้บริหารองค์กรในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมที่พึ่ง Take Over กิจการจากเจ้าของเดิม การรับช่วงต่อจากแนวคิดเดิมไม่เหมือนการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายวิธีการทำงานจะต้องอาศัยศิลปะและความเข้าใจเรื่องงานอย่างมาก พนักงานถึงจะยอมรับและพร้อมจะปรับเปลี่ยนตามแนวทางของผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งการปรับแนวคิดระหว่างทีมของที่ปรึกษาเองกับทีมผู้บริหารนั้นต้องมีแนวคิดที่สอดคล้องกันกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นรายใหม่ ในการวางแนวความคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ และมัน คือ Key ที่จะพาไปสู่การพัฒนาองค์ที่ดีที่สุด

 
อาจารย์อ๊อด  น้ำดี