บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
925
9
3 นาที
15 กรกฎาคม 2562
กลยุทธ์แก้ไขยอดขายตกต่ำ ในธุรกิจ SMEs แฟรนไชส์
 

ตามหลักของ Data Driven Decision Making การเขียน ประพจน์ (Proposition) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 แนวคิดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์นี้ เราต้องกำหนดปัญหาของบริษัทที่อยู่ในช่วงตกต่ำเสียก่อน ปัญหาของธุรกิจเกิดจากหลายสาเหตุมากมายและอาจแบ่งได้หลายลักษณะ แบ่งตาม ความสําคัญของปัญหา

 • ปัญหาหลัก 
 • ปัญหารอง 
 • ปัญหาระยะสั้น 
 • ปัญหาระยะยาว 
กำหนดขอบเขตของธุรกิจ ได้แก่ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ปัญหาด้านการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
 1. ปัญหาภายในองค์กร
 2. ปัญหาภายนอกองค์กร

การเขียน ประพจน์ (Propositions) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 แนวคิดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ของบริษัทกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำ ประโยคที่แสดงความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวของตัวแปร (variable) เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวเนื่อง โดยตรงหรือโดยอ้อมกับปรากฏการณ์ที่มนุษย์สังเกตเห็น (observable) มีความสอดคล้องกันตามหลักตรรกวิทยาหรือมีความเป็นเหตุและผล เมื่อเราเข้าใจถึงปัญหาจากแหล่งที่มาของปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปกระบวนการของการกำหนดปัญหาจะมีขั้นตอนต่างๆ 
 1. การค้นหาวัตถุประสงค์ของผู้ที่ทําการตัดสินใจ
 2. เข้าใจพื้นฐานหรือสภาพของปัญหา 
 3. การแยกแยะและการกําหนดปัญหาไม่ใช่การพิจารณาอาการ 
 4. การกําหนดหน่วยของการวิเคราะห์
 5. การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวแปร (Variables) 
 6. การระบุคําถามหรือสมมติฐานในการวิจัยและวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เมื่อเข้าใจถึงกระบวนการกำหนดปัญหาจากทั้ง 6 ขั้นตอนแล้ว
 
เราต้องกำหนด แนวคิดในการวิจัยความนึกคิด การตีความขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัย แนวคิด คือ นามธรรมของความจริงที่บริษัทกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำยอดขายลดลง
 1. ปัญหาเกิดจากการที่สินค้าของเราไม่เป็นที่ต้องการของตลาดกันแน่ (ปัญหาภายใน) ประพจน์ (Proposition) สินค้าเรามีคุณภาพดีไม่พอ จึงทำให้ขายสินค้าได้น้อยลง
 2. ปัญหาเกิดจากปัญหาของเศรษฐ์กิจ (ปัญหาภายนอก) ประพจน์ (Proposition) ความต้องการของตลาดลดลง จึงทำให้ขายสินค้าได้น้อยลง
 
เราจะต้องกำหนดสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษากับคำตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสามารถสื่อความหมายได้โดยตรง และทดสอบเชิงประจักษ์ได้ โดตต้องมีการวัดและทดสอบของ / แนวคิด  
 
การทดสอบเชิงประจักษ์ (Empirical Testing) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยกับความจริงที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่สืบค้นหรือเก็บมาได้
 
ตัวแปร (Variable) คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของหน่วยตัวอย่างที่สามารถแปรค่า หรือแปรเปลี่ยนได้ตามคุณสมบัติของมันหรือตามค่าที่ผู้วิจัยกำหนด เป็นวิธีหนึ่งในการทดสอบเชิงประจักษ์ของแนวคิด
        
การแปลงแนวคิดให้เป็นรูปธรรม (Operationalizing) กระบวนการในการกำหนดมาตราวัดเพื่อทดสอบตัวแปรในการวิจัย
         
แนวคิด คือ นามธรรมของความจริงที่บริษัทกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำยอดขายลดลง


จัดทำแบบการวิจัย การเขียนแผน โครงสร้าง และยุทธวิธี ในการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบต่อปัญหา เค้าโครงหรือแบบจำลองของตัวแปรในการวิจัยและวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มตั้งแต่ ปัญหาการวิจัยไปจนถึงการเก็บรวบรวม
 1. สินค้าเรามีคุณภาพดีไม่พอ จึงทำให้ขายสินค้าได้น้อยลง
 2. ความต้องการของตลาดลดลง จึงทำให้ขายสินค้าได้น้อยลง
การวิจัยแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey method)

เป็นการวิจัยที่ไม่มีการสร้างที่สามารถจะลงพื้นที่จริงให้เหมาะกับตลาดของเรา เพื่อทดสอบตลาดจริงจากกลุ่มลูกค้าจริงข้อมูลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นการค้นหาความจริงตามสภาพการณ์ปัจจุบันที่ปรากฏ อยู่หรือให้เห็นว่ามีข้อเท็จจริง อย่างไรที่ปรากฏอยู่มีความสัมพันธ์และเป็นข้อมูลช่วยเราตัดสินใจได้
 
วิธีวิจัยแบบสังเกต (Observation)

เมื่อไรที่ควรใช้และ ไม่ควรใช้วิธีวิจัยแบบสังเกต การสังเกตเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการบันทึกถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง เช่น พฤติกรรมของมนุษย์ เหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 
เมื่อไรที่ควรใช้วิธีวิจัยแบบสังเกต

สิ่งที่สามารถสังเกตได้ คือ สามารถที่จะรับรู้ด้วย physical ด้วยการมอง การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส และ สัมผัสด้วยความรู้สึกร้อน เย็นหรือหนัก
 
เมื่อไรที่ไม่ควรใช้วิธีวิจัยแบบสังเกต สิ่งที่สังเกตไม่ได้ ชัดเจนได้ยินแต่ไม่เข้าใจ มองเห็นแต่ไม่ชัดเจน การสังเกตสามารถอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างของการใช้วิธีวิจัยแบบสังเกตในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัย ทางธุรกิจ
 
การใช้วิธีวิจัยแบบสังเกตในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นวิธีค้นหาความจริงเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง เพื่อจะได้ทำการเก็บข้อมูลจากการสังเกตุนำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ
 
ตัวอย่าง การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ทางองค์กรของเราเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้กับทางผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มในจังหวัดต่างๆและได้สัมภาษณ์ผู้ที่มาเข้าอบรมกับทางสาธารณะสุขจะสังเกตผู้ประกอบการจะมาตามนัดหมายประมาณ 100 ราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของจังหวัด แต่จะไม่สนใจในการสัมมนาในเรื่องของกฎหมายเท่าที่ควร


การสังเกต (Observation) ผู้เข้าอบรมการพฤติกรรมการสนใจรับฟังและจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มาร่วมสัมมนา อยากจะมารับฟังวิธีที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากกว่าจะมารับฟังข้อบังคับหรือข้อห้ามของกฎหมายมากกว่าและหลังเที่ยงก็จะเซ็นต์กลับประมาณครึ่งห้องในหลายๆจังหวัดที่เคยไปร่วมกิจกรรมกับทางสาธารณะสุข จึงทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่ทางหน่วยงานรัฐให้กับสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้ไม่ตรงกัน จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจประเภทนี้
 
ยกตัวอย่างของการใช้วิธีวิจัยแบบสังเกตในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัย ทางธุรกิจ การใช้วิธีวิจัยแบบสังเกตุในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยประเภทที่มุ่งในด้านการค้นคว้าหาข้อเท็จ จริงการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณที่วัดได้เป็นตัวเลข เพื่อแสดงผลสนับสนุน ยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ค้นพบหรือข้อสรุปต่าง ๆ ของการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกเข้าร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันชื่อดัง เราสามารถใช้หลักการสังเกตุในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจำนวนของอายุ เพศ และ เวลาที่ใช้บริการ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาในปั๊มน้ำมันในช่วงวันหยุดกับวันทำงาน เพื่อศึกษาหาว่าผู้บริโภคที่จะใช้บริการร้านกาแฟส่วนใหญ่จะนั่งพักทานหรือซื้อกลับไปกินในรถ 
  
เพื่อนำไปปรับปรุงร้านกาแฟและพัฒนาการให้บริการกับผู้บริโภคที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น ตัวเลขที่ได้จะนำผลการวิจัยไปเปรียบเทียบในต่ละปั๊มน้ำมัน เพื่อทำการขยายหรือลดจำนวนร้านสาขาได้อีกด้วย

 
อาจารย์อ๊อด  น้ำดี