บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การตลาด บริหารธุรกิจ    ความรู้ทั่วไปทางการตลาด
586
4
2 นาที
22 พฤษภาคม 2562
Marketing 5G การตลาดในยุคดิจิตอลที่กำลังร้อนแรงระหว่างค่ายยักษ์ใหญ่จากจีนที่กำลังทยานแย่งตลาดเก่าๆ
 
ภาพจาก bit.ly/2Wqisax

ของค่ายยักษ์ใหญ่เช่นกันอย่างอเมริกา เราก็เฝ้าเดากันไปต่างๆนานา เชื่อเถอะครับว่าต่างคนต่างมีเกมส์หรือกลยุทธ์ในมือกันอยู่แล้ว สงครามยังไม่จบอย่าพึงนับศพทหาร มันเริ่มก่อหวดกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจนั้นเอง มาเรื่องบทความของเราดีกว่า ก่อนจะไปวิเคราะห์การตลาดระดับโลกกลับมาวิเคราะห์ Basic กันหน่อยดีได้ เริ่มต้นง่ายๆจากการออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดก่อนน่าจะดีที่สุด
 
Product design and planning ความหมายของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ เป็นการนำเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งประกอบด้วยสินค้าที่ดี (goods) หรือ การบริการที่ยอดเยี่ยม (services) ต่อตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและยึดหลักความพึงพอใจของผู้บริโภค

การวางแผนผลิตภัณฑ์ (product planning) 

เป็นการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการพัฒนา และบริหารผลิตภัณฑ์ของกิจการให้สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการเตรียมข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะผลิต

โดยอาศัยการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ผู้ขาย และผู้ผลิต ซึ่งจะต้องคำนึงถึงลักษณะที่สำคัญ 3 ประการคือ
 • ระดับคุณภาพ เช่น คุณภาพของวัตถุดิบ คุณภาพการออกแบบ รูปลักษณ์
 • ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ คือ การให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้ตามที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้
 • ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์
ระดับของผลิตภัณฑ์ เป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้า ซึ่งเรียกว่า ลำดับขั้นตอนของคุณค่าสำหรับลูกค้า (customer value hierarchy) สามารถแบ่งออกได้ 5 ระดับ คือ
 1. ผลประโยชน์หลัก (core benefit)
 2. ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (basic product)
 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (expected product)
 4. ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่ม (augmented product)
 5. ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (potential product)
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 • ผลิตภัณฑ์บริโภค
 • ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
 1. ความแปลกใหม่ (innovative)
 2. มีที่มา (story)
 3. ระยะเวลาเหมาะสม (timing)
 4. ราคาพอสมควร (price)
 5. มีข้อมูลข่าวสาร (information)
 6. เป็นที่ยอมรับ (regional acceptance)
 7. มีอายุการใช้งาน (life cycle)
สาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความล้มเหลว
 1. การกระจายสินค้าไม่ทั่วถึง หรือการสนับสนุนของบริษัทไม่เพียงพอ
 2. ระบบการจัดองค์การที่ไม่ดีจะมีผลต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. แนวความคิดดี แต่มีการประมาณขนาดของตลาดใหญ่เกินจริง
 4. การวางแผนด้านการตลาดไม่ดี
 5. ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง
 6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ดี ทำให้ล้าสมัยเร็ว
 7. ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูงเกินไป
 8. ปฏิกิริยาของคู่แข่งขัน
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 1. การขาดแนวความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในสาขานั้น ๆ (shortage important ideas in certain areas)
 2. ตลาดแยกเป็นส่วนเล็ก ๆ (fragmented markets)
 3. ข้อจำกัดของสังคมและรัฐบาล (social and government constraints)
 4. ต้นทุนของการพัฒนา (cost of development)
 5. การขาดแคลนเงินทุน (capital shortages)
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องให้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน (faster required development time)
 7. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง (shorter product life cycles)
ทางออกของธุรกิจ คือ
 1. เลิกกิจการหรือเลิกผลิต(ขาย)สินค้าที่ไม่มีกำไร
 2. เปลี่ยนตลาดหรือเปลี่ยนส่วนตลาด แก้ไขปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
จากบทความเมื่อวาน อยากให้ย้อนกลับไปศึกษาอีกครั้งในเรื่องของการใช้ กลยุทธ์ Ansoff Matrix  จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นของผู้ประกอบการที่คิดจะหยุดหรือไปต่อกันดี ภาพของสินค้าและบริการของเราจะอยู่ใน 4 ช่องนี้การตลาดทุกวันนี้จะอยู่ทั้ง 4 ช่องเลยคงเป็นไปได้ยากมากแล้วนะครับ 

หวังว่าการตลาดจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ลงมือปฎิบัติจริงๆ แต่อย่าให้เจ็บจริงๆนะครับ

 
อาจารย์อ๊อด น้ำดี