บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
746
1
2 min
16 พฤษภาคม 2562
การวิเคราะห์กระบวนการแปรสภาพปัจจัยนำเข้าให้เป็นสินค้าหรือบริการ
 
ภาพจาก bit.ly/2Hq2V29

การจัดการในการดำเนินงาน Operations management  ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ หรือ characteristics ของ Business และจัดอยู่ประเภทใด ระหว่างสินค้าและบริการหรืออาจจะเป็นทั้งสินค้าและบริการก็ได้ เราเรียกว่าปลายทางหรือผลผลิตแบบนี้ว่า Output ที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าและพร้อมที่นำคำติชมของลูกค้ากลับมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจจะต้องมี Core Model หรือ Business Model เฉพาะเราที่แตกต่าง นั้นคือ จุดแข็งของฺ Business เรา ดังนั้นการออกแบบ Model มักจะได้จากการแก้ปัญหาของเราเองหรือจากปัญหาของบริษัทคู่แข่ง การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ที่จะใช้จุดที่ได้เปรียบและสกัดจุดอ่อนหรือข้อด้อยที่เสียเปรียบประยุกต์และแก้ไขโดยการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพลดการสูญเสียหรือเสียหายให้มากที่สุด จึงเกิดเป็นแนวความคิด ที่มองว่าการผลิตเป็นระบบ 

แนวความคิดที่มองว่า " การผลิตเป็นหน้าที่ในองค์กร  แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารการผลิต "  

ระบบการผลิต ประกอบด้วย
 

ภาพจาก  pixabay.com
 1. จุดมุ่งหมาย 
 2. ปัจจัยการผลิต 
 3. กระบวนการแปลงรูป 
 4. ผลผลิต
 5. การควบคุม
เพื่อทำให้ OUTPUT ที่จะได้  
 1. ตรงต่อความต้องการ 
 2. ตามปริมาณที่กำหนด
 3. คุณภาพตามต้องการ
 4. ตามระยะเวลาที่กำหนด
เราอาจจะเรียกว่า คุณภาพ (Quality)  หมายความว่า
 1. สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน
 2. สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือมาตรฐาน
 3. สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 4. สินค้าหรือบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 5. สินค้าหรือบริการที่ปราศจากการชำรุดหรือข้อบกพร่อง
มาสู่ ระบบการบริหารเชิงคุณภาพ คือ การบริหารระบบเพื่อให้เกิดวินัย ในการ ทำงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายและมุ่งสร้างคุณค่า ทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนโดยทุกคนในองค์กรนั้น ๆ จะต้อง มีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ


ภาพจาก  pixabay.com
 • การบริหารองค์กร 
 • การบริหารการผลิต
 • การบริหารการตลาด 
 • การบริหารลูกค้า
 • การบริหารบุคลากร 
 • การบริหารการเงิน
รูปแบบการบริหารแบบนี้ สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทั้งอุตสาห กรรมการผลิต และธุรกิจบริการซึ่งไม่ว่าจะมีขนาดขององค์กรเล็ก หรือ ใหญ่อย่างไร ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี เราจะเรียกว่า TQM หรือ การบริหารเชิงคุณภาพรวม " Total Quality Management "
 
ระบบการบริหารเชิงคุณภาพ คือ การบริหารระบบเพื่อให้เกิดวินัย ในการ ทำงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย และมุ่งสร้างคุณค่า ทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน (Working Process)ทุกขั้นตอน โดยทุกคนในองค์กรนั้น ๆ จะต้อง มีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ  
 
การพัฒนาระบบการบริหาร เชิงคุณภาพ
 
 
ภาพจาก bit.ly/2LVJGBs


พัฒนาระบบ ISO 9000 ตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ
 
เพื่อเน้นกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพ       
   
พัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 9000 
 
เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพในการแข่งขัน ตลาดภายในประเทศ 
           
พัฒนาระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวม (TQM) 
 
เพื่อประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของทุกกระบวนงาน

ตามแนวคิดของปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การควบคุมคุณภาพ การผลิต และ การบริหารเชิงคุณภาพรวม TQM เมื่อนำมาวิเคราะห์ดูแล้ว จะพบว่า มีข้อสรุปหลาย ๆ ประการที่สอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแนว ทางในการบริหารงานอีกรูปแบบหนึ่งได้ดังนี้คือ 
 • ต้องมีวิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision) ทางด้านคุณภาพที่ชัดเจน
 • สามารถพัฒนากลยุทธ์ ทางด้านคุณภาพให้เกิดประโยชน์ ทางธุรกิจ โดยสร้างทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงความ สามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านราคา และคุณภาพ
 • มีระบบการวางแผนที่ดี สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลองค์กร ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
 • พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นไปสู่คำว่า “คุณภาพไม่มีขอบ เขตที่จำกัด” อย่างเป็นระเบียบ
 • กระจายความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระที่จะทำงานให้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระบวนงานที่ต้องสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ทุกกระบวนการของ TQM จะต้องเน้นไปที่ลูกค้าทั้ง 2 ประเภท คือ ลูกค้าภายนอก (External Customer) และลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภายใน องค์กรที่มีกระบวนงานเกี่ยวเนื่องกัน
   
บทถัดไปจะมาพูดถึงของดีและประโยชน์ของ TQM กันต่อนะครับ