541
10
facebook
google plus
2 min
15 พฤษภาคม 2562
การเขียน Business Plan ภาคต่อจากบทความครั้งที่แล้ว
 

ภาพจาก https://pixabay.com

การเขียนบทสรุปของแผนธุรกิจ ที่เกริ่นๆไว้ในบทความของวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมาจะนำตัวอย่างของบทสรุปของผู้บริหารมาเล่าสู่กันฟังในบทนี้ต่อนะครับ
 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
 

ภาพจาก https://pixabay.com

อีก 14 ปีข้างหน้า มนุษย์อาจมีอายุยืนยาว โดยที่ร่างกายไม่ได้เสื่อมสภาพตามไปด้วย พูดง่ายๆ ก็คือต่อให้เราอายุเกิน 100 ปี ร่างกายของเราก็ยังไม่แก่ แถมยังทำงานได้ตามปกติ นอกจากผู้คนจะมีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้ว เทคโนโลยีอัจฉริยะจะช่วยยืดอายุร่างกายให้ทำงานได้นานขึ้น นักออกแบบอวัยวะสามารถสั่งตัดอวัยวะใหม่จากเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อใช้ในการผ่าตัด ขณะที่ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกส่งจากนาโนชิปที่ฝังในร่างกายไปถึงแพทย์ประจำตัวทันที
 
แต่สิ่งที่ง่ายและเร็วที่สุดของวันนี้ที่นอกจากยา อาหารเสริมแล้วก็คงหนีไม่พ้นอาหารสุขภาพที่ไม่ทำลายร่างกายเหมือนยุคที่ผ่านมา นอกจากน้ำดื่ม เครื่องดื่มก็จัดเป็นสินค้าทดแทนน้ำดื่มได้ เช่นกันและตรงตามเทรนที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในอนาคตอันใกล้ จากข้อมูลของประเทศมาเลเซียที่ได้ทำการศึกษาด้านต่างๆรวมถึงปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อการ EXPORT น้ำผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนน่าที่จะเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไม่ยากนัก 
 
ด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาด รวมกับการวางแผนด้าน Financial Plan ยิ่งทำให้สร้างความมั่นใจก่อนที่จะนำสินค้าออกสู่ตลาดมาเลเซีย ด้วยปัจจัยของผลตอบแทนการลงทุน จากการคำนวณวิธีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ได้ค่า NPV เป็นบวก ทำให้ประมาณการได้ว่าธุรกิจมีโอกาสที่จะมีกำไรจากการลงทุน และส่วนของ IRR  ก็แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจ มีความน่าสนใจในการลงทุน เพราะให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงถึง 112 % เอกสารทั้งหมดได้แนบข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อสรุปการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
 
อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมให้กับผู้บริหารหรือนักลงทุนใน 2 บทสุดท้าย
 
บทที่ 9 การวางแผนความเสี่ยง ที่เราเคยได้ยินคุ่นๆเกี่ยวกับคำว่า Risk Management Plan


ภาพจาก https://pixabay.com

ปัจจัยความเสี่ยงที่ใช้ในการกำหนดระดับความเสี่ยงรายประเทศอาจจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
  1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic Risk)
  2. ความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk)
  3. ความเสี่ยงของระบบการเงิน (Financial System Risk)
ในการดำเนินธุรกิจน้ำผลไม้ส่งออก Malee Fruit Fresh ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความเสี่ยงของการเงินในหัวข้อความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งใช้เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และเงินบาท เป็นเงินสกุลหลักที่ใช้ในการดำเนินการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการเนื่องจาก 
  1. การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการเงิน 
  2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้ 
  3. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนช่วยทำให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์รายได้และต้นทุนเพื่อการวางแผนธุรกิจ และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวทางของบริษัทฯ ในการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินดังนี้
  1. ควบคุมปริมาณการขายสินค้าล่วงหน้า มีการทำสัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยน -ล่วงหน้าไว้บางส่วน  
  2. มีการวางแผนใช้เงินสกุลต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกไปชำระค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ( Natural Hedge )เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการบริหารด้วยวิธีป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน และ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า              
บทที่ 10 แผนการเงิน (Financial Plan)


ภาพจาก https://pixabay.com
 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อกำหนดและวางแผนการเงินให้กับธุรกิจส่งออกน้ำผลไม้ ให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ
  2. เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของการเงินและสภาพคล่องของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเป้าหมายในการวางแผนการเงิน ทางบริษัทฯ ได้วางแผนการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและการขาย จึงวางแผนไว้เป็นประมาณการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 ปี โดยวางแผนให้ระยะเวลาคืนทุน ได้ไม่เกิน 5 ปี และมีอัตราการเติบโตที่ประมาณ 12 % ต่อปี และอัตรากำไรสุทธิ ไม่ต่ำกว่า  25 %  และ ผลตอบแทนภายในเป็นบวก
 
ข้อเสนอแนะสำหรับธุรกิจ
 
ผู้ส่งออกรายใหม่ควรเตรียมความพร้อมในการขอตรารับรองสินค้าฮาลาลเพื่อครอบคลุมการขายสินค้าเข้า ตลาดมาเลเซียในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุลสิมอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับประเทศมาเลเซียอีกด้วย
 
จากภาวะอุตสาหกรรมน้ำผลไม้พร้อมดื่มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทควรให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 
การสร้างพันธมิตรธุรกิจ ทำให้บริษัทนั้นมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน การวางแผนการผลิตล่วงหน้าก่อนฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาด
 
เร่งผลักดันการส่งออกผ่านช่องทางตลาดที่มีการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีให้ความรู้ความเข้าใจแก่โรงงานผลิตในด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/มาตรฐานที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนด
 
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่สำคัญในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Malaysian International Halal Showcase (MIHAS) http://www.mihas.com.my/  Food & Hotel Malaysia (FHM) http://www.foodandhotel.com/home/index.php  
 
Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) http://www.mifb.com.my/ Halal Fiesta Malaysia (HALFEST) http://www.halfest.com.my/  
 
บทความนี้เป็นบทความที่นำมาแบ่งปัน เพื่อให้กับเพื่อนๆนักอ่านได้มีแนวทางของการเขียนแผนธุรกิจที่ดี แผนดีขนาดไหน สินค้าดีขนาดไหน แต่ลงทุนแล้ว ผลตอบแทนไม่ดี ก็ไม่น่าที่จะลงทุน
 
 
อาจารย์อ๊อดน้ำดี
 
Top 10 Popular Articles
280,764
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
161,480
น้ำผัก-น้ำผลไม้ คั้นขายสด ๆ ลูกค้าชอบ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
156,444
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
140,983
สำรวจ 22 แฟรนไชส์ไทยมาแรง 2561...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
138,524
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 4.0 SMEsไทย ปรับใช้ไ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 2,074 
บทความแฟรนไชส์ 1,163 
บทความค้าขาย 707 
บทความสร้างอาชีพ 236 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
บทความเอสเอ็มอียอดนิยม Read more
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
10 ธุรกิจทำต่างจังหวัด รายได้ดี ไม่ต้องง้อเมืองห..
3,289
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! ชาตรามือ
2,832
รวม 36 งานแสดงสินค้า น่าออกบูธ ปี 2562
2,546
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! After You
1,872
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! เฮลซ์บลูบอย
1,819
5 เทคนิคเพิ่มยอดขายทะลุหลักล้าน ใน 3 เดือน
1,625
บทความเอสเอ็มอีมาใหม่
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.