บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
1.2K
10
2 min
15 พฤษภาคม 2562
การเขียน Business Plan ภาคต่อจากบทความครั้งที่แล้ว
 

ภาพจาก https://pixabay.com

การเขียนบทสรุปของแผนธุรกิจ ที่เกริ่นๆไว้ในบทความของวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมาจะนำตัวอย่างของบทสรุปของผู้บริหารมาเล่าสู่กันฟังในบทนี้ต่อนะครับ
 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
 

ภาพจาก https://pixabay.com

อีก 14 ปีข้างหน้า มนุษย์อาจมีอายุยืนยาว โดยที่ร่างกายไม่ได้เสื่อมสภาพตามไปด้วย พูดง่ายๆ ก็คือต่อให้เราอายุเกิน 100 ปี ร่างกายของเราก็ยังไม่แก่ แถมยังทำงานได้ตามปกติ นอกจากผู้คนจะมีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้ว เทคโนโลยีอัจฉริยะจะช่วยยืดอายุร่างกายให้ทำงานได้นานขึ้น นักออกแบบอวัยวะสามารถสั่งตัดอวัยวะใหม่จากเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อใช้ในการผ่าตัด ขณะที่ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกส่งจากนาโนชิปที่ฝังในร่างกายไปถึงแพทย์ประจำตัวทันที
 
แต่สิ่งที่ง่ายและเร็วที่สุดของวันนี้ที่นอกจากยา อาหารเสริมแล้วก็คงหนีไม่พ้นอาหารสุขภาพที่ไม่ทำลายร่างกายเหมือนยุคที่ผ่านมา นอกจากน้ำดื่ม เครื่องดื่มก็จัดเป็นสินค้าทดแทนน้ำดื่มได้ เช่นกันและตรงตามเทรนที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในอนาคตอันใกล้ จากข้อมูลของประเทศมาเลเซียที่ได้ทำการศึกษาด้านต่างๆรวมถึงปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อการ EXPORT น้ำผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนน่าที่จะเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไม่ยากนัก 
 
ด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาด รวมกับการวางแผนด้าน Financial Plan ยิ่งทำให้สร้างความมั่นใจก่อนที่จะนำสินค้าออกสู่ตลาดมาเลเซีย ด้วยปัจจัยของผลตอบแทนการลงทุน จากการคำนวณวิธีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ได้ค่า NPV เป็นบวก ทำให้ประมาณการได้ว่าธุรกิจมีโอกาสที่จะมีกำไรจากการลงทุน และส่วนของ IRR  ก็แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจ มีความน่าสนใจในการลงทุน เพราะให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงถึง 112 % เอกสารทั้งหมดได้แนบข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อสรุปการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
 
อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมให้กับผู้บริหารหรือนักลงทุนใน 2 บทสุดท้าย
 
บทที่ 9 การวางแผนความเสี่ยง ที่เราเคยได้ยินคุ่นๆเกี่ยวกับคำว่า Risk Management Plan


ภาพจาก https://pixabay.com

ปัจจัยความเสี่ยงที่ใช้ในการกำหนดระดับความเสี่ยงรายประเทศอาจจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
  1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic Risk)
  2. ความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk)
  3. ความเสี่ยงของระบบการเงิน (Financial System Risk)
ในการดำเนินธุรกิจน้ำผลไม้ส่งออก Malee Fruit Fresh ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความเสี่ยงของการเงินในหัวข้อความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งใช้เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และเงินบาท เป็นเงินสกุลหลักที่ใช้ในการดำเนินการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการเนื่องจาก 
  1. การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการเงิน 
  2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้ 
  3. การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนช่วยทำให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์รายได้และต้นทุนเพื่อการวางแผนธุรกิจ และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวทางของบริษัทฯ ในการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินดังนี้
  1. ควบคุมปริมาณการขายสินค้าล่วงหน้า มีการทำสัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยน -ล่วงหน้าไว้บางส่วน  
  2. มีการวางแผนใช้เงินสกุลต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกไปชำระค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ( Natural Hedge )เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการบริหารด้วยวิธีป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน และ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า              
บทที่ 10 แผนการเงิน (Financial Plan)


ภาพจาก https://pixabay.com
 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อกำหนดและวางแผนการเงินให้กับธุรกิจส่งออกน้ำผลไม้ ให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ
  2. เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของการเงินและสภาพคล่องของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเป้าหมายในการวางแผนการเงิน ทางบริษัทฯ ได้วางแผนการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและการขาย จึงวางแผนไว้เป็นประมาณการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 ปี โดยวางแผนให้ระยะเวลาคืนทุน ได้ไม่เกิน 5 ปี และมีอัตราการเติบโตที่ประมาณ 12 % ต่อปี และอัตรากำไรสุทธิ ไม่ต่ำกว่า  25 %  และ ผลตอบแทนภายในเป็นบวก
 
ข้อเสนอแนะสำหรับธุรกิจ
 
ผู้ส่งออกรายใหม่ควรเตรียมความพร้อมในการขอตรารับรองสินค้าฮาลาลเพื่อครอบคลุมการขายสินค้าเข้า ตลาดมาเลเซียในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุลสิมอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับประเทศมาเลเซียอีกด้วย
 
จากภาวะอุตสาหกรรมน้ำผลไม้พร้อมดื่มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทควรให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 
การสร้างพันธมิตรธุรกิจ ทำให้บริษัทนั้นมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันในธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน การวางแผนการผลิตล่วงหน้าก่อนฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาด
 
เร่งผลักดันการส่งออกผ่านช่องทางตลาดที่มีการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีให้ความรู้ความเข้าใจแก่โรงงานผลิตในด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/มาตรฐานที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนด
 
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่สำคัญในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Malaysian International Halal Showcase (MIHAS) http://www.mihas.com.my/  Food & Hotel Malaysia (FHM) http://www.foodandhotel.com/home/index.php  
 
Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) http://www.mifb.com.my/ Halal Fiesta Malaysia (HALFEST) http://www.halfest.com.my/  
 
บทความนี้เป็นบทความที่นำมาแบ่งปัน เพื่อให้กับเพื่อนๆนักอ่านได้มีแนวทางของการเขียนแผนธุรกิจที่ดี แผนดีขนาดไหน สินค้าดีขนาดไหน แต่ลงทุนแล้ว ผลตอบแทนไม่ดี ก็ไม่น่าที่จะลงทุน
 
 
อาจารย์อ๊อดน้ำดี