บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การบริหารธุรกิจ    การเงิน บัญชี ภาษี
5.3K
4
1 นาที
26 ตุลาคม 2549

ขาดเงินลงทุน จะทำอย่างไร ???

หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อและการให้บริการของสถาบันการเงินของรัฐมี 4 แนวทางสำคัญที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องมีความรู้อย่างแจ่มชัดคือ

 1. PURPOSES - จะนำเงินไปทำอะไร
 2. PAYMENT - จ่ายชำระคืนได้หรือไม่ 
 3. PROTECTION - ป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
 4. POLICY - นโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน
   
โดยผู้ประกอบการต้องเขียนแผนธุรกิจเสนอต่อสถาบันการเงินของรัฐ ภายหลังการได้รับคำปรึกษาจากศูนย์ ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.) ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อหลักดังนี้

 1. บทสรุปผู้บริหาร
  – อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของสินค้าและบริการให้มีความน่าสนใจ ทิศทางของตลาด ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนั้น
   
 2. ประวัติโดยย่อของกิจการ
  – อธิบายความเป็นมาของการก่อตั้ง แนวคิด และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการจะเป็นในอนาคต

 3. การวิเคราะห์สถานการณ์
  – SWOT ANALYSIS แบ่งเป็น 2 ส่วน คือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน , วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก, MC-STEPS (M=MARKET คือ กลุ่มผู้ซื้อ/ลูกค้าเป้าหมาย ,
  C=COMPETITION คือ สถานการณ์การแข่งขัน , S=SOCIAL&CULTURAL คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคม ,T=TECHNOLOGY คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี , E=ECONOMIC คือสถานการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ , P=POLITICAL&LEGAL คือ สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนกฎระเบียบ, S=SUPPLIERS คือ กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายวัตถุดิบและเครือข่ายธุรกิจ )

 4. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
  – อธิบายให้เห็นถึงลักษณะเป้าหมายทางการตลาด ทางการผลิต การจัดการ และทางการเงิน
   
 5. แผนทางการตลาด
  – จะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด

 6. แผนการจัดการบุคลากร
  – จะต้องอธิบายถึงโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งบริหารหลัก ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้บริหาร ผู้ร่วมทุน และภูมิหลังของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคน
   
 7. แผนการผลิต/ปฏิบัติการ
  – อธิบายถึงคุณภาพ การออกแบบสินค้า และบริการ การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ การเลือกทำเลที่ตั้ง และการออกแบบผังของสถานประกอบการ
   
 8. แผนการเงิน
  – การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) และการจัดทำงบประมาณการงบการเงิน
   
 9. แผนการดำเนินงาน
   
 10. แผนฉุกเฉิน
  – ซึ่งถ้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ยังมีแผนอื่นมารองรับ

อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย