บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การบริหารจัดการองค์กร    การอบรม สัมมนา พัฒนาทักษะ
1.9K
2 นาที
30 สิงหาคม 2559
6 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจจัดอบรม-สัมมนา
 
ในปัจจุบันธุรกิจการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ความสามารถให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้น ได้รับความนิยมจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก
 

เพราะว่าในองค์กรหรือธุรกิจต่างๆ ย่อมต้องการให้บุคคลากรของตนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทำให้ธุรกิจการจัดฝึกอบรมมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการจัดฝึกอบรมในแต่ละอย่างนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 
 
 
ทั้งได้รับความรู้ทักษะต่างๆ ในการฝึกอบรมจากผู้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน และยังได้ปฏิบัติจริง ซึ่งความรู้ความสามารถที่ได้เข้าฝึกอบรมนั้น ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่นำไปประกอบเป็นอาชีพ เช่น การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ, ฝึกอบรมการทำขนม, ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ, การจัดฝึกอบรมการจัดดอกไม้ ฯลฯ
 
ในการจัดประชุมสัมมนาต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาทำงานร่วมกัน ดังนั้น การเตรียมงานไว้ล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานจัดออบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ ภายในเวลาที่กำหนด 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีขั้นตอนการจัดเตรียมการฝึกอบรมสัมมนา ให้ประสบความสำเร็จ มาฝากหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจจัดอบรมสัมมนา มาดูกันเลยครับ  
       
1.กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มบุคคล นอกจากจะต้องมีการเขียนโครงการจัดอบรมสัมมนา หลักการและเหตุผลแล้ว ต้องมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนานั้นๆ ด้วย กำหนดอายุ เพศ เป็นใคร มาจากที่ไหน จำนวนคนที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา อาจจะเป็นพนักงานในองค์กรต่างๆ ประชาชน นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ หรือกลุ่มคนที่สนใจพัฒนาทักษะและความสามารรถเฉพาะด้าน เป็นต้น  

2.เลือกหัวข้ออบรมสัมมนา

 
หัวข้อการจัดอบรมสัมมนา ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสนใจ และดึงดูดให้ผู้คนเข้าร่วมงานอบรมสัมมนามากขึ้น การเลือกหัวข้อการจัดอบรมสัมมนาต้องเป็นประเด็น อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป สามารถให้ความรู้ ให้ข้อคิด จุดประกาย รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ หัวข้อต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา สร้างอาชีพ สร้างงานได้ 
 
3.ประเมินค่าใช้จ่ายเริ่มต้น


 
กำหนดรายรับ-รายจ่าย ที่จะใช้ในการจัดอบรมสัมมนาว่าจะได้รายรัยจากที่ไหนบ้าง เช่น ค่าสมัครลงทะเบียน เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เป็นต้น และรายจ่ายจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่จะใช้ในการจัดอบรมสัมมนา ค่าวิทยากร พิธีกร ค่าสถานที่ ค่าเครื่องไฟ เครื่องเสียง เครื่องฉายต่างๆ ค่าอาหาร ค่ากาแฟ เป็นต้น 
 
4.การดำเนินการ

 
ติดต่อประสานงานกับวิทยากร พิธีกร ที่จะมาให้ข้อมูลการจัดอบรมสัมมนา กำหนดตัววิทยากรให้ชัดเจน จะเอากี่คน พูดหรือบรรยายเรื่องอะไรบ้าง กำหนดวันเวลา สถานที่จัดงานอบรมสัมมนา สำรวจการเดินทาง-ที่พักต่างๆ ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ทีมงานออแกไนซ์ ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม จัดทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรมสัมมนา เช่น ป้ายชื่องาน ชื่อโครงการ ชื่อวิทยากร ป้ายบอกทางป้ายลงทะเบียน และอื่นๆ ที่จำเป็น
 
5.หาวิทยากร 

 
วิทยากรถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดก็ว่าได้ ในการจัดการอบรมสัมมนา นอกจากหัวข้อการอบรมสัมมนาแล้ว วิทยากรที่จะบรรยายให้ความในการอบรมสัมมนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจ เพราะเขาเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องอยากได้ความรู้และทักษะกลับไปให้มากที่สุด

วิทยากรต้องเก่ง มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา เรียกได้ว่าถ้าวิทยากรมีคุณสมบัติดังกล่าว การจัดอบรมสัมมนาน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก  
 
6.ทำการตลาด


 
เป็นขั้นตอนการทำการประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ห้างร้าน องค์กร ภาครัฐ เอกชนต่างๆ สมาชิกเครือข่าย ด้วยการโฆษณาตามสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดงาน พันธมิตร การส่งและให้ส่งชื่อเว็บไซต์ให้ search engines สำหรับค้นหาคำ (อบรมสัมมนา) โดยขึ้น www.ThaiFranchiseCenter.com อันดับ 1 ในหน้าเว็บกูเกิ้ล
 
 
รวมถึงการส่งจดหมายเชิญผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บอกชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานจัดงาน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ วัตถุประสงค์ วิทยากร วันเวลา สถานที่จัดงาน ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจะได้รับ โปรโมชั่นต่างๆ ในงาน 
 
 
 
แม้ว่าปัจจุบันธุรกิจจัดอบรมสัมมนาจะได้รับความนิยมจากหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคลต่างๆ มากขึ้น  แต่การทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ ปราศจากจากปัญหา อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากมากนัก ขอเพียงแต่ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี มีความตั้ง มีความพยายามจัดงานให้ประสบความสำเร็จครับ  
 
สำหรับใครที่สนใจงานอบรมสัมมนา รวมคอร์สเรียน สร้างงาน สร้างอาชีพ โดย ThaiFranchiseCenter.com ได้รวบรวมสถาบันฝึกอบรม-สัมมนา มากกว่า 100 สถาบัน ดูได้ที่ http://goo.gl/237g9U
 
และ ThaiFranchisCenter.com ยังได้รวบรวมคอร์สการอบรม-สัมมนาทั่วไทย ทั้งฟรีและมีค่าใช้จ่ายมากมาย โดยร่วมกับพันธมิตรสถาบันฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ  ดูได้ที่ https://www.thaifranchisecenter.com/seminar/index.php
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)