บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    กฎหมายและข้อบังคับ    สัญญาแฟรนไชส์
2.7K
1 นาที
17 พฤศจิกายน 2558
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์


มีหัวข้อและเนื้อหาประกอบด้วย
 • คำนิยาม แสดงความหมายของคำศัพท์สำคัญ ที่จะถูกระบุไว้ในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละรายแต่ละประเภทจึงมีคำศัพท์คำเดียวกันก็อาจให้ คำนิยามและความหมายของคำๆนั้นแตกต่างกัน
 • เครื่องหมายการค้าและข้อกำหนดในการใช้งาน เป็นการระบุรายการของเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมดในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรรมสิทธิ์และข้อกำหนดคำสำคัญระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (เจ้าสิทธิ์และเป็นผู้ให้สิทธิ์) กับแฟรนไชส์ซี (ผู้รับสิทธิ์)
 • การสิทธิ์แฟรนไชส์ ระยะเวลาของสัญญาค่าธรรมเนียม และการโอนสิทธิ์ เป็นการระบุถึงรายละเอียดของรูปแบบร้านแฟรนไชส์สถานที่ตั้ง ขอบเขตการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายกรค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ระยะเวลาของสัญญา ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และอื่นๆ
 • หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์ เป็นการระบุถึงสิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องปฏิบัตและต้องดำเนินการเพื่อให้แฟรนไชส์ซีสามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์ได้ตามสัญญา
 • หน้าที่ของแฟรนไชส์ซี เป็นการระบุถึงสิ่งที่แฟรนไชส์ต้องปฏิบัติและยึดถือ เพื่อให้สามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์ได้ตามปัญญา
 • มาตรฐานและเงื่อนไขตามเทคนิค เป็นการระบุถึงกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การให้บริการ การฝึกอบรม การเงินการบัญชี และการบริหารร้านแฟรนไชส์
 • ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ เป็นการเงินแฟรนไชส์ซอร์เพื่อแลกกับการที่ได้รับโอกาสในการใช้สิทธิ์ประกอบการร้านแฟรนไชส์ โดยใช้เงินดังกล่าวอาจเรียกเก็บตามสัดส่วนของยอดขายในแต่ล่ะเดือน หรือตามแต่จะตกลงกัน


 
 • การลงโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เป็นการระบุเงื่อนไขและรูปแบบการทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย รวมถึงระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ที่แฟรนไชส์ซอร์จะเรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซี
 • การประกันเป็นการระบุถึงรูปแบบการทำประกันภัยที่แฟรนไชส์ซีพึ่งดำเนินการเพื่อเป็นการคุ้มครองรายได้ค่าใช้จ่าย และผลของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการร้านแฟรนไชส์
 • บัญชี งบการเงิน รายงาน และการตรวจสอบ เป็นการระบุเกี่ยวกับรูปแบบทางการบัญชีและการเงินที่แฟรนไชส์ซีต้องดำเนินการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้แฟรนไชส์ซอร์สามารถเข้าตรวจสอบทางการบัญชีและการเงินได้
 • การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และข้อกำหนดภายหลังการสิ้นสุดสัญญา เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและกรณีต่างๆ ที่จะนำไปสู่การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และผลที่จะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาและการเลิกสัญญา
 • เอกสารสัญญา เป็นการระบุถึงการมีหรือได้รับเอกสารสัญญาของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีโดยถูกต้องตามหลักกฏหมาย
 • การการข้อพิพาท เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและการดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
 • ภาคผนวก ได้แก่สาระสำคัญหรือรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆเช่น เงื่อนไขอื่นของสัญญา มาตรฐานตกแต่งร้านและการบำรุงรักษา คู่มือปฏิบัติการ คู่มือประกอบการร้านแฟรนไชส์
ผู้ประการที่สนใจ สามารถดูตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อเน้นย้ำว่าตัวอย่างสัญญาธุรกิจสัญญาแฟรนไชส์ที่จัดทำขึ้นนี้ ไม่ใช่สัญญามาตรฐาน จึงห้ามสำเนาหรือคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เป็นสัญญาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นจึงต้องปรับเปลี่ยนข้อความและเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแต่กรณีไป และควรได้รับคำปรึกษาแนะนำจากนักกฏหมายหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อ้างอิงจาก  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า