ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
7.0K
216
46
195
twitter
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ โต้ง
FRANCHISE
NEWS
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง หรือ High Solution Math School (HMS) เป็นสถาบันกวดวิชาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในขั้นดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ) 

ซึ่งดำเนินธุรกิจการสอน และการให้บริการด้านการศึกษาในทุกสาขาวิชา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เน้นด้านบริการการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และยังบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการวางแผนการเรียนแก่นักเรียน
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ โต้ง
ชื่อธุรกิจ (Eng)High Solution Math School (HMS)
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2555 (ก่อตั้งมา 7 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2559 (ขายแฟรนไชส์มา 3 ปี)
ความเป็นมา
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง หรือ High Solution Math School (HMS) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2555 โดยนายอำนาจ  มุจนานนท์ (อ.โต้ง) ในช่วงแรกเริ่มได้เปิดสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ซึ่งหลักสูตรการสอนต่างๆ อ.โต้งได้เป็นผู้จัดทำขึ้นด้วยประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี และได้การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรทั้งหมดที่จัดทำขึ้นนั้นทางโรงเรียนได้ยึดหลัก “คณิตศาสตร์ไทยเพื่อเด็กไทย” 

กล่าวคือนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แข่งขันในประเทศได้จริงทุกสนามแข่งขัน รวมถึงการสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆทุกวิชามาร่วมสอนในโรงเรียนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนอีกด้วย 

ปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง มีรูปแบบการสอนด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ ระบบการสอนสด,ระบบSELF และระบบ online โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

สินค้าและบริการ
เปิดสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเรียนในรูปแบบ สอนสด และ การเรียนแบบระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัว SELF

หลักสูตรที่อนุญาตให้นำไปขาย 
 • วิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง
 • วิชาฟิสิกส์ อ.เซ้ง
 • วิชาชีวะ-เคมี อ.วิธาร
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ระยะเวลาสัญญา6 ปี
งบการลงทุน1,500,000 - 1,800,000 บาท
สำนักงานใหญ่3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่30 สาขา
รวมทั้งหมด33 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าสัมปทานสิทธิ์ 6 ปี ในจังหวัดที่ท่านจอง 1 สิทธิ์ 1 เจ้าของ 300,000 บาท
 • ค่าสัญญาณภาพที่ปีแรก 150,000 บาท
 • ระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณการลงทุน ต่อคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง รวมระบบ SERVER ทั้งหมด 550,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง วางระบบสายแลน internet อุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้เรียน 500,000 บาท
 • อื่นๆ ประมาณ 200,000 บาท
โดยรับสมัครตามจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 • ภูเก็ต
 • พิษณุโลก
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • อุบลราชธานี
 • บุรีรัมย์
 • สุรินทร์
 • ศรีสะเกษ
 • กำแพงเพชร
 • ตราด
 • เลย
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • สกลนคร
 • กาญจนบุรี
 • สมุทรสาคร
 • ชัยภูมิ
 • น่าน
 • อุตรดิตถ์
 • ตาก
หรือตามจังหวัดที่ท่านสนใจ

*** นัดสัมภาษณ์เพื่อทำธุรกิจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาคารซีพีทาวเวอร์3 ชั้น10 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (งดให้ข้อมูลทางโทรศัพท์)

ระยะเวลาคืนทุน2 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีใจรักในการบริการ มีความเอาใจใส่เด็กๆ
 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง มีใจที่จะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย
 3. มีความรับผิดชอบ มีเวลาพอและสามารถดูแลเอาใจใส่ศูนย์ได้อย่างทั่วถึง
 4. มีความพร้อมในการลงทุน
 5. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
 6. ไม่ทำธุรกิจการศึกษาอื่นที่ขัดแย้งกับHMS
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
 1. ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น บุคคลธรรมดา
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น นิติบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา  
ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 5 ปี  ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
สิ่งที่ได้รับ
 1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้าได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหลักสูตร
 2. ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน
 3. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิมพ์ 4 สี 4 หน้า จำนวน 10,000 ชุด
 5. อบรมบริบทของธุรกิจและการเข้าใจในธุรกิจ (1วัน) รวมผู้บริหารไม่เกิน 3 คน
 6. ฟรีออกแบบโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา (เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 7. การประสานงาน สนับสนุนและปรึกษาปัญหาธุรกิจจากทีมวิชาการ ของบริษัท HMS จำกัด
 8. ระบบHardware และ Software สำหรับการจัดการระบบการลงทะเบียน จองเวลาเรียนรวมถึงระบบการเรียนทั้งระบบ ตลอดอายุสัญญา
 9. อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงเซิฟเวอร์
 10. กรณีที่สาขาแฟรนไชส์ ต้องการส่งนักเรียนในสาขามาเรียนคอร์สสด ทางโรงเรียนจะมีการการันตีที่นั่งให้ และผลตอบแทนคืน 10 % ของราคาคอร์สสด ต่อหัว
 11. หนังสือแบบเรียนตัวอย่างทุกวิชาจำนวนคอร์สละ 1 เล่ม
อื่นๆ
จุดเด่น ข้อดีของการเลือก คณิตศาสตร์ อ.โต้ง
 1. ให้ 1 สิทธิ์ 1 จังหวัด จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน ไม่มีคู่แข่งในจังหวัดตลอด 6 ปี
 2. มีระบบเรียนทบทวน แบบ Online ได้
 3. มีการจัดสอบ Pre-Test มาตรฐานศูนย์ทดสอบ
 4. สอนสดโดย อ.โต้ง ในจังวัดที่เปิด ปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีระบบถ่ายทอดสัญญานจากห้องสอนสด Broadcasting
ชื่อบริษัทบริษัทเอช.เอ็ม.เอส. กรุ๊ป จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณอำนาจ มุจนานนท์
ชื่อผู้ติดต่อคุณอารีวรรณ อิทธิ์ฤทธิ์มีชัย
ที่อยู่57/173-174 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร.
091xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 memxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 46 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 7,031 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 216 คน
 
โรงเรียนติวเตอร์คณิตศาสตร์แฟรนไชส์เลข
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget