ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
9.3K
216
46
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ โต้ง
(High Solution Math School (HMS))
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง หรือ High Solution Math School (HMS) เป็นสถาบันกวดวิชาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในขั้นดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ) 

ซึ่งดำเนินธุรกิจการสอน และการให้บริการด้านการศึกษาในทุกสาขาวิชา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เน้นด้านบริการการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และยังบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการวางแผนการเรียนแก่นักเรียน
1,500,000 - 1,800,000 บาท
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง หรือ High Solution Math School (HMS) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2555 โดยนายอำนาจ  มุจนานนท์ (อ.โต้ง) ในช่วงแรกเริ่มได้เปิดสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ซึ่งหลักสูตรการสอนต่างๆ อ.โต้งได้เป็นผู้จัดทำขึ้นด้วยประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี และได้การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรทั้งหมดที่จัดทำขึ้นนั้นทางโรงเรียนได้ยึดหลัก “คณิตศาสตร์ไทยเพื่อเด็กไทย” 

กล่าวคือนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แข่งขันในประเทศได้จริงทุกสนามแข่งขัน รวมถึงการสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆทุกวิชามาร่วมสอนในโรงเรียนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนอีกด้วย 

ปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง มีรูปแบบการสอนด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ ระบบการสอนสด,ระบบSELF และระบบ online โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ สังคมศึกษา

เปิดสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเรียนในรูปแบบ สอนสด และ การเรียนแบบระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัว SELF

หลักสูตรที่อนุญาตให้นำไปขาย 
 • วิชาคณิตศาสตร์ อ.โต้ง
 • วิชาฟิสิกส์ อ.เซ้ง
 • วิชาชีวะ-เคมี อ.วิธาร
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขากรุงเทพฯ พญาไท
 2. สาขาบางกะปิ (วิสุทธิธานี)
 3. สาขาวงเวียนใหญ่
แฟรนไชส์ซี่
30 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาชลบุรี
 2. สาขาสระบุรี
 3. สาขาราชบุรี
 4. สาขาระยอง
 5. สาขาเพชรบุรี
 6. สาขาหาดใหญ่ สงขลา
 7. สาขานครปฐม
 8. สาขาสุราษฎร์ธานี
 9. สาขาฉะเชิงเทรา
 10. สาขาอยุธยา
 11. สาขาปทุมธานี
 12. สาขานนทบุรี
 13. สาขาลพบุรี
 14. สาขาสุพรรณบุรี
 15. สาขานครราชสีมา
 16. สาขานครศรีธรรมราช
 17. สาขาภูเก็ต
 18. สาขาตรัง
 19. สาขาชุมพร
 20. สาขานครสวรรค์
 21. สาขาร้อยเอ็ด
 22. สาขายะลา
 23. สาขาลำปาง
 24. สาขาเชียงราย
 25. สาขาเชียงใหม่
 26. สาขาขอนแก่น
 27. สาขาอุดรธานี
 28. สาขาสมุทรปราการ 
 29. สาขาจันทบุรี 
 30. สาขาพิษณุโลก 
รวมสาขาทั้งหมด33 สาขา
 • ค่าสัมปทานสิทธิ์ 6 ปี ในจังหวัดที่ท่านจอง 1 สิทธิ์ 1 เจ้าของ 300,000 บาท
 • ค่าสัญญาณภาพที่ปีแรก 150,000 บาท
 • ระบบคอมพิวเตอร์ งบประมาณการลงทุน ต่อคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง รวมระบบ SERVER ทั้งหมด 550,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง วางระบบสายแลน internet อุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้เรียน 500,000 บาท
 • อื่นๆ ประมาณ 200,000 บาท
โดยรับสมัครตามจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 • ภูเก็ต
 • พิษณุโลก
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • อุบลราชธานี
 • บุรีรัมย์
 • สุรินทร์
 • ศรีสะเกษ
 • กำแพงเพชร
 • ตราด
 • เลย
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • สกลนคร
 • กาญจนบุรี
 • สมุทรสาคร
 • ชัยภูมิ
 • น่าน
 • อุตรดิตถ์
 • ตาก
หรือตามจังหวัดที่ท่านสนใจ

*** นัดสัมภาษณ์เพื่อทำธุรกิจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาคารซีพีทาวเวอร์3 ชั้น10 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (งดให้ข้อมูลทางโทรศัพท์)

 1. มีใจรักในการบริการ มีความเอาใจใส่เด็กๆ
 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง มีใจที่จะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย
 3. มีความรับผิดชอบ มีเวลาพอและสามารถดูแลเอาใจใส่ศูนย์ได้อย่างทั่วถึง
 4. มีความพร้อมในการลงทุน
 5. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
 6. ไม่ทำธุรกิจการศึกษาอื่นที่ขัดแย้งกับHMS
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
 1. ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น บุคคลธรรมดา
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น นิติบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา  
ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 5 ปี  ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้าได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหลักสูตร
 2. ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน
 3. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิมพ์ 4 สี 4 หน้า จำนวน 10,000 ชุด
 5. อบรมบริบทของธุรกิจและการเข้าใจในธุรกิจ (1วัน) รวมผู้บริหารไม่เกิน 3 คน
 6. ฟรีออกแบบโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา (เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 7. การประสานงาน สนับสนุนและปรึกษาปัญหาธุรกิจจากทีมวิชาการ ของบริษัท HMS จำกัด
 8. ระบบHardware และ Software สำหรับการจัดการระบบการลงทะเบียน จองเวลาเรียนรวมถึงระบบการเรียนทั้งระบบ ตลอดอายุสัญญา
 9. อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงเซิฟเวอร์
 10. กรณีที่สาขาแฟรนไชส์ ต้องการส่งนักเรียนในสาขามาเรียนคอร์สสด ทางโรงเรียนจะมีการการันตีที่นั่งให้ และผลตอบแทนคืน 10 % ของราคาคอร์สสด ต่อหัว
 11. หนังสือแบบเรียนตัวอย่างทุกวิชาจำนวนคอร์สละ 1 เล่ม
จุดเด่น ข้อดีของการเลือก คณิตศาสตร์ อ.โต้ง
 1. ให้ 1 สิทธิ์ 1 จังหวัด จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน ไม่มีคู่แข่งในจังหวัดตลอด 6 ปี
 2. มีระบบเรียนทบทวน แบบ Online ได้
 3. มีการจัดสอบ Pre-Test มาตรฐานศูนย์ทดสอบ
 4. สอนสดโดย อ.โต้ง ในจังวัดที่เปิด ปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีระบบถ่ายทอดสัญญานจากห้องสอนสด Broadcasting
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัทเอช.เอ็ม.เอส. กรุ๊ป จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณอำนาจ มุจนานนท์
ชื่อผู้ติดต่อคุณอารีวรรณ อิทธิ์ฤทธิ์มีชัย
ที่อยู่
57/173-174 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
มือถือ
091xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 memxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ โต้ง
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นันท์นภัส xxx 08008xxx nannaxxx
2. สุธีรา จันxxx 06161xxx suteexxx
3. สุธีรา จันxxx 06161xxx suteexxx
4. นันท์นภัส xxx 08164xxx nannaxxx
5. leena lintxxx 09682xxx leenaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม46 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 9,289 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 8 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน