กัตโตะชา | เทสตี้ทีเฮาส์

แม็ธโฮม
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
2.0K
26
40
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
FRANCHISE
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ (ระดับประถมศึกษา) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่จากประเทศเกาหลี ประเทศที่มีความพร้อมทางด้านระบบการศึกษามาเป็นอันดับหนึ่งของโลก ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย  CEO Kim Byung Hun ผู้ที่ทำงานด้านวิชาการกระทรวงศึกษาเกาหลีมายาวนานและได้รับเลือกให้เป็น ผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเกาหลี (Korea Power Leader in Science education field) 

โดยหลักสูตรเราจะเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทดลองจริง(Hands-on) ไม่ใช่เพียงแค่ “จำ ท่อง สอบ ตอบ ลืม” ท็อปซายน์มาพร้อมทั้งสื่ออนิเมชั่นที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยและนำไปสู่การรู้แบบ Inquiry-based learning

การลงมือทำจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ แถมยังรู้สึกสนุก และอยากที่จะเรียนรู้ พร้อมๆกับบรรยากาศในศูนย์ที่ถูกแต่งให้มีกลิ่นไอของวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Top Science
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2559 (ก่อตั้งมา 1 ปี)
ความเป็นมา
บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ ให้แก่เยาวชนไทย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะต่างๆ เพื่อพร้อมก้าวสู่โลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัทจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ในการเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนโดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศไทย 

สำหรับหลักสูตร Top Science สถาบันพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ท๊อปซายน์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ด้วยทีมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อเด็กไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ ได้อย่างต่อเนื่อง

สินค้าและบริการ
หลักสูตร Top Science ของเรา จะเน้นการพัฒนาให้เด็กๆมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะกับเด็กที่เรียนอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพราะวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการทำงานของสมอง

จุดเด่นของหลักสูตร 
 • มีการแบ่งการสอนเป็น 6 ระดับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
 • มีการทดลองของ 6 ระดับรวมกัน 576 ชุดการทดลอง ทำให้เด็กๆสามารถสนุกกับการทดลองได้อย่างไม่รู้จบ
 • สื่ออนิเมชั่นทันสมัยที่ช่วยจุดประกายความคิดและความสงสัยของเด็ก 
 • การเรียน 6 step ของ Top Science ที่ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ คือ 
  1. คิดสงสัย 
  2. เรียนรู้ทฤษฎี 
  3. เข้าใจวิทยาศาสตร์รอบตัว 
  4. ลงมือทดลอง 
  5. สรุปผล 
  6. ฝึกฝนท้ายบท  
 • มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 • มีคู่มือครูที่ช่วยทำให้คุณภาพการสอนได้มาตรฐาน
 • มีการประเมินผลที่ช่วยให้รู้ความสามารถของเด็ก และระบบ คลีนิค ที่จะช่วยพัฒนาเด็กได้ตรงจุด
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนและพัฒนาการของเด็กๆได้อย่างใกล้ชิด
 • สามารถเลือกการทดลองเพิ่มเติมที่สนใจได้
ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ
 • เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน
 • มีทักษะทางวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างจินตนาการ ที่จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
 • เด็กมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็ก
 • เข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัว และสามารถอธิบายถึงหลักการและเหตุผลได้
 • พัฒนาทักษะ 4Cs ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ Communication, Collaboration, Creative, and Critical Thinking
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์100,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
งบการลงทุน275,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน30,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์20-25% จากยอดขาย ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่5 สาขา
รวมทั้งหมด6 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
255913-4
2560-6-6เพิ่มขึ้น 50%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 25%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 100,000-250,000 บาท สัญญา 5 ปี 
 • เขตพื้นที่ District S = 100,000 บาท
 • เขตพื้นที่ District M = 150,000 บาท
 • เขตพื้นที่ District L = 250,000 บาท
 • เขตพื้นที่ Mall = 200,000 บาท
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. รักในงานสอน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก
 2. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลและทุ่มเท่กับสถาบันได้เต็มที่
 3. มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของสถาบัน
 4. มีความรู้เบื่องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์
 5. เป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์
 6. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อเสียง และเครื่องหมายการค้าของ Top Science 
 2. โล่แต่งตั้งสถาบัน
 3. ชุดอุปกรณ์ทดลอง และสื่อการเรียนที่พร้อมสอนในเดือนแรก
 4. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ทั้งในและนอกสาขา 
 5. คู่มือในการปฏิบัติงานในสาขา 
 6. อบรมครูผู้สอน และทีมงานในสาขาก่อนเริ่มสาขา และประจำปี 
 7. เสื้อ uniform และเสื้อกาว์นสำหรับเด็กๆและอาจารย์ผู้สอน
 8. การสนับสนุนด้านโปรโมชั่น
 9. เงินในกระเป๋าเงิน electronic
อื่นๆผู้ปกครองหันมาใส่ใจกับการเรียนของลูกมากขึ้น และการเรียนแบบ จำ ท่อง สอบ ตอบ ลืม ก็เริ่มเป็นที่รู้กันดีว่าไม่ใช่การเรียนที่เหมาะสม 

การเรียนที่ดีจะต้องสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและสร้างทักษะ ที่จะติดตัวเด็กไปเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการทำงานในอนาคต

ชื่อบริษัทบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณภูดิท พรรักษมณี
ชื่อผู้ติดต่อคุณเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์
ที่อยู่99/23 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.081-393-4653 (คุณภูดิท), 085-3458227 (คุณเอกรินทร์)
อีเมล์m5.learnpower@gmail.com
learnpower@gmail.com
เว็บไซต์www.topscience-th.com
www.topscience.asia
LINE 
topscience.th
Facebook 
goo.gl/19BtFF
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 40 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 2,038 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 26 คน
 
วิทยาศาสตร์การศึกษากวดวิชา
แฟรนไชส์นี้ ได้รับการรับรองแล้ว
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget