ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
9.7K
417
60
1
twitter
โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรม
FRANCHISE
NEWS
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School) เป็นสถาบันผลิตบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเรือสำราญระดับโลก โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในเรือสำราญระดับโลกมากกว่า 10 ปี ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมได้ออกแบบและพัฒนา 

โดยผสมผสานหลักสูตรภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย และหลักสูตรดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาทางด้านภาษา บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานเรือสำราญ และเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 3 เดือน นอกจากนั้นมีสาขาวิชาที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของบริษัทเรือสำราญ จึงทำให้โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันฝึกอบรมเข้างานสายการบิน, เรือสำราญ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรม
ชื่อธุรกิจ (Eng)Cruise & Hotel Training School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2559 (ก่อตั้งมา 3 ปี)
ความเป็นมาโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันฝึกอบรมสายเลือดไทยเพื่อผลิตบุคลากรไปทำงานกับบริษัทเรือสำราญระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้ความรู้ ความเข้าใจในสายงานวิชาชีพเรือสำราญ 

โดยเพิ่มขีดความสามารถด้านการทำงานบนเรือสำราญเพื่อช่วยให้คนไทยได้ไปทำงานในเรือสำราญระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของแรงงานไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยมีความมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันนานาชาติ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรภายในประเทศ โดยทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในการทำงานเรือสำราญระดับโลก

สินค้าและบริการ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพนักงานเรือสำราญระดับโลกมีการควบคุมภายใต้คุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสูงของโรงเรียน โดยมีหลักสูตร หนังสือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับโลก ใช้รูปแบบการสอนทุกชั่วโมง และสามารถเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากเจ้าของภาษาผ่านเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษ 

มีการฝึกภาคปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในห้องปฏิบัติการ Beverage Service และ Restaurant Service และมีการทำ Workshop เสมือนจริงทั้งด้านภาษา และทักษะวิชาชีพ หลักสูตรได้ถูกวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพนักงานเรือสำราญมากกว่า 3,000 อัตราต่อปี

โรงเรียนใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษใช้วิธีการสอนแบบสมัยใหม่ เน้นการปฏิบัติงานจริง ผู้เรียนได้เทคนิคจริง ทักษะการฝึกฝนในเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน พัฒนาขึ้นตามลำดับขั้นตอนที่สามารถวัดผลได้จริง มีการทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดระดับพัฒนาการของผู้เรียน

โดยมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครันที่สุด ตามมาตรฐานของโรงเรียน นอกจากนั้นหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบของทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงแรม 4-5 ดาว ทำให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถประสบความสำเร็จผ่านการสัมภาษณ์จนได้ทำงานในอาชีพที่ใฝ่ฝันเป็นจำนวนมาก

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 20
ค่าแฟรนไชส์300,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา6 ปี
งบการลงทุน300,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์20% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่4 สาขา
รวมทั้งหมด4 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
Cruise Program หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญระดับโลก (Food & Beverage Service) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานเรือสำราญระดับโลก
 • ค่าเฟรนไชส์ (Franchise Fee) เริ่มต้น 300,000 บาท
 • ต่ออายุสัญญา 6 ปี
 • ค่าตกแต่งสถานที่พร้อมอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐานของ C-HOT (Interior ฿ Decoration) 20,000-200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)
 • แถมฟรีอุปกรณ์การตลาดมูลค่า 20,000 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและค่าประกันสถานที่ตลอดระยะเวลาสัญญา

ระยะเวลาคืนทุน12-18 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และต้องการทำธุรกิจการศึกษา
 2. เป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา สร้างงาน อาชีพ เพื่อเยาวชน และเห็นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารจัดการ และมีใจรักในงานบริการเป็นพื้นฐาน
 4. เป็นผู้มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ
 5. พื้นที่ในการเปิดสาขาไม่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร และมีที่จอดรถสะดวก
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร Cruise Program ของโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
 2. โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม สำนักงานใหญ่ จะรับผิดชอบในการจัดการอบรมอาจารย์และบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานของโรงเรียน และพัฒนาอาจารย์ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้คำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง พร้อมออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน
 4. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และ roadshow ตลอดปี
 5. โบรชัวร์ 10,000 ใบ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการแนะนำโรงเรียน และเปิดสาขาใหม่
 6. Training Certificate ประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนจากทางโรงเรียน ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 7. ให้คำแนะนำด้านการบริหารและการฝึกอบรม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
 8. สามารถร่วมกิจกรรม English Camp Open House และRoadshow ตลอดปี
 9. สามารถใช้เครื่องแบบของโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมได้อย่างถูกต้อง
 10. สามารถลงสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ทุกชนิด
อื่นๆ
 1. ความต้องการบุคลากรในการทำงานเรือสำราญสูง ทำให้นักเรียนมีงานรองรับจำนวนมาก
 2. พนักงานเรือสำราญได้รับค่าตอบแทนที่สูง และสามารถท่องเที่ยวทั่วโลกฟรี
 3. ค่าใช้จ่ายคงที่ต่ำ ทำให้อัตราการทำกำไรสูง สามารถคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น
 4. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่จบใหม่จำนวนมากต่อปี สามารถมาเพิ่มเติมได้ง่าย
 5. คุณสมบัติของผู้เรียนไม่สูงมาก
 6. ผู้ที่ทำงานหรือต้องการหางานสามารถเข้าฝึกอบรมได้
 7. ใช้บุคลากรน้อยต่อสาขา
ชื่อผู้ติดต่อคุณจักราวุธ ชำนาญเกียรติ
ที่อยู่บริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด
27/14 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร.
089xxx
โทรสาร
 075xxx
อีเมล์
 copxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 60 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 9,686 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 417 คน
 
เรือสำราญพนักงานเรือสำราญหลักสูตรพนักงานเรือสำราญ
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget