ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
12K
417
110
1
โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรม
(Cruise & Hotel Training School)
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School) เป็นสถาบันผลิตบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเรือสำราญระดับโลก โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในเรือสำราญระดับโลกมากกว่า 10 ปี ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมได้ออกแบบและพัฒนา 

โดยผสมผสานหลักสูตรภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย และหลักสูตรดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาทางด้านภาษา บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานเรือสำราญ และเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 3 เดือน นอกจากนั้นมีสาขาวิชาที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของบริษัทเรือสำราญ จึงทำให้โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
50,000 บาท ต่อเดือน
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันฝึกอบรมสายเลือดไทยเพื่อผลิตบุคลากรไปทำงานกับบริษัทเรือสำราญระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้ความรู้ ความเข้าใจในสายงานวิชาชีพเรือสำราญ 

โดยเพิ่มขีดความสามารถด้านการทำงานบนเรือสำราญเพื่อช่วยให้คนไทยได้ไปทำงานในเรือสำราญระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของแรงงานไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยมีความมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันนานาชาติ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรภายในประเทศ โดยทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในการทำงานเรือสำราญระดับโลก

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพนักงานเรือสำราญระดับโลกมีการควบคุมภายใต้คุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสูงของโรงเรียน โดยมีหลักสูตร หนังสือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับโลก ใช้รูปแบบการสอนทุกชั่วโมง และสามารถเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากเจ้าของภาษาผ่านเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษ 

มีการฝึกภาคปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในห้องปฏิบัติการ Beverage Service และ Restaurant Service และมีการทำ Workshop เสมือนจริงทั้งด้านภาษา และทักษะวิชาชีพ หลักสูตรได้ถูกวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพนักงานเรือสำราญมากกว่า 3,000 อัตราต่อปี

โรงเรียนใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษใช้วิธีการสอนแบบสมัยใหม่ เน้นการปฏิบัติงานจริง ผู้เรียนได้เทคนิคจริง ทักษะการฝึกฝนในเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน พัฒนาขึ้นตามลำดับขั้นตอนที่สามารถวัดผลได้จริง มีการทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดระดับพัฒนาการของผู้เรียน

โดยมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครันที่สุด ตามมาตรฐานของโรงเรียน นอกจากนั้นหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบของทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงแรม 4-5 ดาว ทำให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถประสบความสำเร็จผ่านการสัมภาษณ์จนได้ทำงานในอาชีพที่ใฝ่ฝันเป็นจำนวนมาก

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
4 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา ตรัง
 2. สาขา หาดใหญ่
 3. สาขา กรุงเทพฯ 
 4. สาขา ภูเก็ต 
รวมสาขาทั้งหมด4 สาขา
Cruise Program หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญระดับโลก (Food & Beverage Service) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานเรือสำราญระดับโลก
 • ค่าเฟรนไชส์ (Franchise Fee) เริ่มต้น 300,000 บาท
 • ต่ออายุสัญญา 6 ปี
 • ค่าตกแต่งสถานที่พร้อมอุปกรณ์ภายในตามมาตรฐานของ C-HOT (Interior ฿ Decoration) 20,000-200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)
 • แถมฟรีอุปกรณ์การตลาดมูลค่า 20,000 บาท
*ราคานี้ยังไม่รวมค่าเช่าและค่าประกันสถานที่ตลอดระยะเวลาสัญญา

 1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และต้องการทำธุรกิจการศึกษา
 2. เป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา สร้างงาน อาชีพ เพื่อเยาวชน และเห็นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารจัดการ และมีใจรักในงานบริการเป็นพื้นฐาน
 4. เป็นผู้มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ
 5. พื้นที่ในการเปิดสาขาไม่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร และมีที่จอดรถสะดวก
 1. สิทธิในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร Cruise Program ของโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
 2. โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม สำนักงานใหญ่ จะรับผิดชอบในการจัดการอบรมอาจารย์และบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานของโรงเรียน และพัฒนาอาจารย์ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้คำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง พร้อมออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน
 4. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และ roadshow ตลอดปี
 5. โบรชัวร์ 10,000 ใบ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการแนะนำโรงเรียน และเปิดสาขาใหม่
 6. Training Certificate ประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนจากทางโรงเรียน ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 7. ให้คำแนะนำด้านการบริหารและการฝึกอบรม ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ
 8. สามารถร่วมกิจกรรม English Camp Open House และRoadshow ตลอดปี
 9. สามารถใช้เครื่องแบบของโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมได้อย่างถูกต้อง
 10. สามารถลงสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ทุกชนิด
 1. ความต้องการบุคลากรในการทำงานเรือสำราญสูง ทำให้นักเรียนมีงานรองรับจำนวนมาก
 2. พนักงานเรือสำราญได้รับค่าตอบแทนที่สูง และสามารถท่องเที่ยวทั่วโลกฟรี
 3. ค่าใช้จ่ายคงที่ต่ำ ทำให้อัตราการทำกำไรสูง สามารถคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น
 4. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่จบใหม่จำนวนมากต่อปี สามารถมาเพิ่มเติมได้ง่าย
 5. คุณสมบัติของผู้เรียนไม่สูงมาก
 6. ผู้ที่ทำงานหรือต้องการหางานสามารถเข้าฝึกอบรมได้
 7. ใช้บุคลากรน้อยต่อสาขา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณจักราวุธ ชำนาญเกียรติ
ที่อยู่
27/14 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
มือถือ
089xxx
โทรสาร
 075xxx
อีเมล์
 copxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรม
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. พิมพ์xxx 09478xxx Ceophxxx
2. บูรพา มิ่งxxx 09563xxx iamdoxxx
3. บูรพา มิ่งxxx 09563xxx iamdoxxx
4. เกศนภาxxx 08531xxx kednaxxx
5. สุกัญญา​ อxxx 08596xxx Sukanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม110 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 11,522 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 23 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน