ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส

โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
16K
451
169
25
twitter
google plus
ฟิวเจอร์
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์ ( Future) มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด  การแก้โจทย์ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเรียนให้เห็นภาพ มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา 

โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับโดยสอดคล้องกับผู้เรียน โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนภาษา และคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ฟิวเจอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Future
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2556 (ก่อตั้งมา 5 ปี)
ความเป็นมาFUTURE เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ แบบเน้นเรียนรายบุคคล จากประสบการณ์สอน ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ และภาษา มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ คิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ 

เน้นปูพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา บวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้เด็กมีการอ่าน การเขียน จับใจความได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน 

ผู้ร่วมก่อตั้ง FUTURE จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษา ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

สินค้าและบริการ
1.หลักสูตรคณิตศาสตร์
 • Basic (ปรับพื้นฐาน)
 • Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา)
เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 • เน้นทฤษฎี + การทดลอง
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน ซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน และความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar
วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นความสามารถในการอ่านจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์  คุณครู  Future  จะพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. หลักสูตรภาษาไทย 

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในหลักภาษาไทย  และพัฒนาการอ่านโดยใช้วรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย 
 
5. หลักสูตรศิลปะ
 • การประดิษฐ์ชิ้นงานกระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และให้มีจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
 • ปั้นดินเกาหลี พัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการของเด็ก
  • 2 มิติ สำหรับเด็ก 2 ขวบครึ่งขึ้นไป
  • 3 มิติ สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป
เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานแต่ละคน และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วัน/สัปดาห์

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์45,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์10% จากยอดขาย ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่29 สาขา
รวมทั้งหมด32 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2556-2-2
2557-5-5เพิ่มขึ้น 150%
2558-8-8เพิ่มขึ้น 60%
2559-26-26เพิ่มขึ้น 225%
2560-32-32เพิ่มขึ้น 24%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 92%
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
 1. แบบที่ 1 (จ่าย Royalty Fee 10% /1 คน/เดือน)
  ค่าแฟรนไชส์ 45,000 บาท  

 2. แบบที่ 2 (ต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี) 
  ค่าแฟรนไชส์  65,000 บาท 

 3. แบบที่ 3 (ตลอดอายุสัญญา ไม่มีจ่ายค่าใดๆ เพิ่มทั้งสิ้น) 
  ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน6 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. มีใจรักในงานสอน และมีความปรารถนาดีต่อเด็ก
 3. มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของสถาบัน
 4. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลและทุ่มเท่กับสถาบันได้เต็มที่
 5. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
 6. การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด  FUTURE 
 2. ใบรับรองแต่งตั้งสถาบัน 
 3. ชุดอุปกรณ์ทดลอง และสื่อการเรียนที่พร้อมสอนในเดือนแรก 
 4. คู่มือในการปฏิบัติงานในสาขา 
 5. อบรมครูผู้สอน และทีมงานในสาขาก่อนเริ่มสาขา และประจำปี 
 6. เสื้อ uniform FUTURE  2  ตัว
 7. ตัวอย่างแบบฝักหัด ระดับละ 3 เล่ม
 8. ตัวอย่าง แบบฝึกหัด จัดเข้ารูปเล่ม 
 9. สมุดเฉลย ระดับละ 2 เล่ม 
 10. ป้ายโลโก้  FUTURE  1  ป้าย 
 11. ป้ายไวนิล 1 แผ่น 
 12. แผ่นเคลือบ เนื้อหาหลักสูตร 1ชุด 
 13. ธงญี่ปุ่น 1 ชุด 
 14. Sticker FUTURE  3  แผ่น 
 15. ซองใส่แบบฝึกหัด 30 ซอง 
 16. Record book 30 เล่ม 
 17. ใบปลิว 1,000 แผ่น 
 18. ใบสมัครเรียน 2 เล่ม
 19. ใบเสร็จรับเงิน 2 เล่ม
 20. ตรายาง + หมึก
 21. กระเป๋า 10 ใบ
 22. คำปรึกษาการบริหารศูนย์ 
อื่นๆ
ฟิวเจอร์ ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบหลักสูตรอัจฉริยะรอบด้าน เน้นการเรียนรู้แบบ Heuristic เทคนิคจากสิงคโปร์ ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายโดยการสอดแทรกบทเรียนผ่านสื่อต่างๆ อันทันสมัย

ข้อดี คือเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ลงทุนน้อย ระบบจัดการดี หลักสูตรการเรียน การสอน ครอบคลุม ตั้งแต่เด็ก 3 ขวบ ถึงมัธยม ที่พัฒนาต่อเนื่อง จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และ มีที่ปรึกษา ในการบริหารจัดการแฟรนไชส์ส่วนตัว
 • ไม่เก็บส่วนแบ่งกำไร รายได้เป็นของคุณ 100% (สำหรับผู้เลือกแบบที่ 2 และ 3 )
 • ชื่อแฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ เป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้ใจ และ เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • คุณสามารถมีโรงเรียนกวดวิชาเป็นของตัวเอง พร้อมเปิดสอนได้ทันที ภายใน 60 วัน เท่านั้น
 • มีที่ปรึกษาส่วนตัว ที่จะคอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ในการดูแลบริหาร จัดการโรงเรียนกวดวิชาของคุณทุกขั้นตอน ตลอด สัญญา 
 • มีระบบบริหาร การจัดการที่เป็นรูปแบบ พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ การทำโรงเรียนกวดวิชา กว่า 15 ปี
 • หลักสูตรการสอน ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ เด็ก 3 ขวบถึง ชั้นมัธยม
 • มีหลักสูตร การเรียนการสอน สำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คุณ พร้อมเปิดสอนได้ทันที
 • บริการช่วยจัดหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้สอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • จัดฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสอน และเข้าใจพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย
 • ฝึกอบรมการบริหาร การจัดการโรงเรียนกวดวิชา ให้คุณ เข้าใจและสามารถดูแลธุรกิจได้ด้วยตัวเอง
 • มีระบบ ช่วยควบคุมคุณภาพการเรียนจากสำนักงานใหญ่ ให้คุณอุ่นใจกับคุณภาพการบริการการสอน
โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของ โรงเรียนกวดวิชาสำเร็จรูป ได้ง่ายๆ แล้ววันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำ ทำงานออฟฟิศ จันทร์ถึงศุกร์ มีเวลาน้อยแต่อยากมีกิจการ หรืธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง เป็นของตนเอง หรือคนที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจใหม่ ที่ลงทุนน้อยคืนทุนเร็ว บริหารจัดการง่าย ลองมาร่วมลงทุนเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว แฟรนไชส์ฟิวเจอร์ ดูไหมค่ะ

ด้วยหลักสูตร และระบบการจัดการ บริหารการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของเรา ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกไว้วางใจให้เราคอยดูแลลูกรัก เพื่อพัฒนาการด้านทักษะภาษา และคณิตฯวิทย์ฯ ที่ดีที่สุด โดยแบบแผนการเรียนการสอน สำเร็จรูป ของโรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ ที่ถูกออกแบบ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นหลักสูตรที่ลงตัวแหละเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด จากประสบการณ์การสอนของเรามากกว่า 15 ปี ทำให้เรารู้ว่า จะทำอย่างไรให้เด็กหันมาชอบเรียน และซึมซับได้มากที่สุด

โดยรูปแบบการสอนของเรา มุ่งเน้นให้เด็กฝึกใช้ทักษะภาษา และคณิตฯวิทย์ฯ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน มากที่สุด โดยมีหลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ เด็กเล็ก 3 ขวบ จนถึงชั้นมัธยมศึกษา และเรายังช่วยคุณในการเฟ้นหา คัดเลือกบุคลากรผู้สอนที่มีทักษะ และความสามารถที่เหมาะสม ในการสอน เด็กแต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งยังมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจ และดำเนินการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก แบบครบวงจร พร้อมให้คุณ เปิดสอนได้ทันที ภายใน 60 วัน เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะดูแลจัดการ และให้คำแนะนำ ในการดำเนินการทุกกระบวนการ เพียงแค่คุณมีทำเลและเงินทุน

ชื่อบริษัทสำนักงานฟิวเจอร์ การศึกษา
ชื่อผู้บริหารคุณภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล
ชื่อผู้ติดต่อคุณภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล
ที่อยู่สำนักงานฟิวเจอร์การศึกษา นครราชสีมา
943/3 หมู่ที่ 4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร.089-6296735, 044-000958
อีเมล์Futuremath2558@gmail.com
เว็บไซต์www.ft-kids.com
LINE 
0896296735
Facebook 
goo.gl/DT3e9F
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 169 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 16,202 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 451 คน
 
แฟรนไชส์การศึกษาแฟรนไชส์คณิตซื้อแฟรนไชส์
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget