ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
27K
483
541
2
ฟิวเจอร์
(Future)
Future มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสมองอย่างสอดคล้องกับผู้เรียน

โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
6 เดือน - 1 ปี
FUTURE เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ แบบเน้นเรียนรายบุคคล จากประสบการณ์สอน ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ และภาษา

มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ คิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นปูพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา บวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้เด็กมีการอ่าน การเขียน จับใจความได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

ผู้ร่วมก่อตั้ง FUTURE จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษา ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

1.หลักสูตรคณิตศาสตร์
 • Basic (ปรับพื้นฐาน)
 • Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา)
เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 • เน้นทฤษฎี + การทดลอง
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน ซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน และความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar
วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นความสามารถในการอ่านจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์ คุณครู Future จะพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. หลักสูตรภาษาไทย 

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในหลักภาษาไทย  และพัฒนาการอ่านโดยใช้วรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย 
 
5. หลักสูตรศิลปะ
 • การประดิษฐ์ชิ้นงานกระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และให้มีจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
 • ปั้นดินเกาหลี พัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการของเด็ก
  • 2 มิติ สำหรับเด็ก 2 ขวบครึ่งขึ้นไป
  • 3 มิติ สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป
เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานแต่ละคน และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วัน/สัปดาห์
 • ค่าเรียน 1,200 – 1,500 บาท/เดือน/วิชา 
 • ค่าแรกเข้า 300 บาท
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
52 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด55 สาขา
แบบที่ 1 (จ่าย Royalty Fee 15% / 1คน / เดือน)
 • วิชาที่ละ 50,000 บาท
แบบที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • วิชาที่ 1 / 65,000 บาท
 • วิชาที่ 2,3,4,5 วิชาละ 60,000 บาท
แบบที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
 • วิชาที่ 1 / 85,000 บาท
 • วิชาที่ 2,3,4,5 วิชาละ 70,000 บาท
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. มีใจรักด้านการศึกษา
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด ฟิวเจอร์
 2. ป้ายโลโก้ 1 ป้าย 
 3. ฟรี แบบฝึกหัด เปิดศูนย์ครั้งแรกอย่างละ 3 ชุด 
  • คณิตฯ(พื้นฐาน) ระดับ A - 9
  • คณิตฯ(โจทย์ปัญหา) ระดับ F1 – F9
  • ภาษาไทย ระดับ ก - ๖
  • อังกฤษ ระดับ A –  G
 4. ตัวอย่าง แบบฝึกหัด + แฟ้ม อย่างละ 1 ชุด
 5. เฉลยแบบทดสอบวัดระดับ ระดับละ 2 เล่ม 
 6. เฉลยแบบฝึกหัด ระดับละ 2 เล่ม 
 7. สมุดบันทึกการเรียน 20 เล่ม 
 8. แบบทดสอบวัดระดับ 20 ชุด ทุกระดับ
 9. ซองใส่แบบฝึกหัด 20 ซอง
 10. ใบปลิว 1,000 แผ่น
 11. ป้ายไวนิลหน้าศูนย์ 2 แผ่น  ขนาด 3*2
 12. ป้ายไวนิลขนาด 1*0.5/ 5 แผ่น
 13. ป้ายธงญี่ปุ่น + เสา 1 ชุด
 14. แผ่นเคลือบ เนื้อหาหลักสูตร 1 ชุด 
 15. การฝึกอบรมครูผู้สอน + ผู้ติดตาม 2 คน
 16. คำปรึกษาการบริหารศูนย์ พร้อมการดูทำเลเบื้องต้น
 17. กระเป๋า 20 ใบ 
 18. เสื้อโปโลฟิวเจอร์ 2 ตัว
 19. ซองชำระค่าเรียน 20 ซอง
 20. ใบสมัครเรียน 2 เล่ม
 21. ใบเสร็จรับเงิน 2 เล่ม
 22. ตรายาง + หมึก
 23. ใบประกาศรับรองศูนย์พร้อมกรอบ 2 ชุด
 24. แฟ้มสรุปสูตร 2 แฟ้ม 
 25. สื่อศิลปะอย่างละ 3 ชุด  
Future ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบหลักสูตรอัจฉริยะรอบด้าน เน้นการเรียนรู้แบบ Heuristic ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย โดยการสอดแทรกบทเรียนผ่านสื่อต่างๆ อันทันสมัย

ข้อดี คือเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ลงทุนน้อย ระบบจัดการดี หลักสูตรการเรียน การสอน ครอบคลุม ตั้งแต่เด็ก 5 ขวบ ถึงมัธยม ที่พัฒนาต่อเนื่อง จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และมีที่ปรึกษาในการบริหารจัดการแฟรนไชส์ส่วนตัว
 • ไม่เก็บส่วนแบ่งกำไร รายได้เป็นของคุณ 100% (สำหรับผู้เลือกแบบที่ 2 )
 • ชื่อแฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์เป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้ใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือ
 • คุณสามารถมีโรงเรียนกวดวิชาเป็นของตัวเอง พร้อมเปิดสอนได้ทันที ภายใน 60 วัน เท่านั้น
 • มีที่ปรึกษาส่วนตัว ที่จะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ในการดูแลบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาของคุณทุกขั้นตอน ตลอดสัญญา 
 • มีระบบบริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำโรงเรียนกวดวิชากว่า 15 ปี
 • หลักสูตรการสอนของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ เด็ก 5 ขวบ-ชั้นมัธยม
 • มีหลักสูตร การเรียนการสอนสำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คุณพร้อมเปิดสอนได้ทันที
 • บริการช่วยจัดหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้สอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • จัดฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการสอน และเข้าใจพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย
 • ฝึกอบรมการบริหารการจัดการโรงเรียนกวดวิชา ให้คุณ เข้าใจและสามารถดูแลธุรกิจได้ด้วยตัวเอง
 • มีระบบช่วยควบคุมคุณภาพการเรียนจากสำนักงานใหญ่ ให้คุณอุ่นใจกับคุณภาพการบริการการสอน
Future เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาสำเร็จรูป ได้ง่ายๆ แล้ววันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำ ทำงานออฟฟิศ จันทร์ถึงศุกร์ มีเวลาน้อยแต่อยากมีกิจการ หรือธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงเป็นของตนเอง หรือคนที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจใหม่ ที่ลงทุนน้อยคืนทุนเร็ว บริหารจัดการง่าย 

ด้วยหลักสูตร และระบบการจัดการบริหารการเรียนการสอนของ Future ที่เป็นจุดเด่นของเรา ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกไว้วางใจให้เราคอยดูแลลูกรัก เพื่อพัฒนาการด้านทักษะภาษา และคณิตฯวิทย์ฯ ที่ดีที่สุด

โดยแบบแผนการเรียนการสอนสำเร็จรูปของ Future ที่ถูกออกแบบ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นหลักสูตรที่ลงตัวเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด จากประสบการณ์การสอนของเรามากกว่า 15 ปี ทำให้เรารู้ว่า จะทำอย่างไรให้เด็กหันมาชอบเรียน และซึมซับได้มากที่สุด

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ฟิวเจอร์เอดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล
ที่อยู่
943/3 ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ
089xxx
อีเมล์
 Futxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ฟิวเจอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Worranitxxx 06442xxx Hubbbxxx
2. ณิฌา​กรณ์​xxx 08123xxx suthaxxx
3. พรพรหม xxx 09918xxx Mamaaxxx
4. ปัญญาภรณ์ xxx 09095xxx Pokerxxx
5. โสมxxx 08696xxx ijikixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม541 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 27,291 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 89 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน