ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
23K
479
511
141
twitter
ฟิวเจอร์
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
Future มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสมองอย่างสอดคล้องกับผู้เรียน

โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษา และคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ฟิวเจอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Future
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2556 (ก่อตั้งมา 6 ปี)
ความเป็นมาFUTURE เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ แบบเน้นเรียนรายบุคคล จากประสบการณ์สอน ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ และภาษา

มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ คิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นปูพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา บวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้เด็กมีการอ่าน การเขียน จับใจความได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

ผู้ร่วมก่อตั้ง FUTURE จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษา ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

สินค้าและบริการ
1.หลักสูตรคณิตศาสตร์
 • Basic (ปรับพื้นฐาน)
 • Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา)
เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 • เน้นทฤษฎี + การทดลอง
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน ซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน และความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar
วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นความสามารถในการอ่านจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์ คุณครู Future จะพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. หลักสูตรภาษาไทย 

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในหลักภาษาไทย  และพัฒนาการอ่านโดยใช้วรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย 
 
5. หลักสูตรศิลปะ
 • การประดิษฐ์ชิ้นงานกระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และให้มีจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
 • ปั้นดินเกาหลี พัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการของเด็ก
  • 2 มิติ สำหรับเด็ก 2 ขวบครึ่งขึ้นไป
  • 3 มิติ สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป
เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานแต่ละคน และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วัน/สัปดาห์
 • ค่าเรียน 1,200 – 1,500 บาท/เดือน/วิชา 
 • ค่าแรกเข้า 300 บาท
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 20
ค่าแฟรนไชส์50,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์20% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่52 สาขา
รวมทั้งหมด55 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
แบบที่ 1 (จ่าย Royalty Fee 15% / 1คน / เดือน)
 • วิชาที่ละ 50,000 บาท
แบบที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • วิชาที่ 1 / 65,000 บาท
 • วิชาที่ 2,3,4,5 วิชาละ 60,000 บาท
แบบที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
 • วิชาที่ 1 / 85,000 บาท
 • วิชาที่ 2,3,4,5 วิชาละ 70,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน6 เดือน - 1 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. มีใจรักด้านการศึกษา
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด ฟิวเจอร์
 2. ป้ายโลโก้ 1 ป้าย 
 3. ฟรี แบบฝึกหัด เปิดศูนย์ครั้งแรกอย่างละ 3 ชุด 
  • คณิตฯ(พื้นฐาน) ระดับ A - 9
  • คณิตฯ(โจทย์ปัญหา) ระดับ F1 – F9
  • ภาษาไทย ระดับ ก - ๖
  • อังกฤษ ระดับ A –  G
 4. ตัวอย่าง แบบฝึกหัด + แฟ้ม อย่างละ 1 ชุด
 5. เฉลยแบบทดสอบวัดระดับ ระดับละ 2 เล่ม 
 6. เฉลยแบบฝึกหัด ระดับละ 2 เล่ม 
 7. สมุดบันทึกการเรียน 20 เล่ม 
 8. แบบทดสอบวัดระดับ 20 ชุด ทุกระดับ
 9. ซองใส่แบบฝึกหัด 20 ซอง
 10. ใบปลิว 1,000 แผ่น
 11. ป้ายไวนิลหน้าศูนย์ 2 แผ่น  ขนาด 3*2
 12. ป้ายไวนิลขนาด 1*0.5/ 5 แผ่น
 13. ป้ายธงญี่ปุ่น + เสา 1 ชุด
 14. แผ่นเคลือบ เนื้อหาหลักสูตร 1 ชุด 
 15. การฝึกอบรมครูผู้สอน + ผู้ติดตาม 2 คน
 16. คำปรึกษาการบริหารศูนย์ พร้อมการดูทำเลเบื้องต้น
 17. กระเป๋า 20 ใบ 
 18. เสื้อโปโลฟิวเจอร์ 2 ตัว
 19. ซองชำระค่าเรียน 20 ซอง
 20. ใบสมัครเรียน 2 เล่ม
 21. ใบเสร็จรับเงิน 2 เล่ม
 22. ตรายาง + หมึก
 23. ใบประกาศรับรองศูนย์พร้อมกรอบ 2 ชุด
 24. แฟ้มสรุปสูตร 2 แฟ้ม 
 25. สื่อศิลปะอย่างละ 3 ชุด  
อื่นๆ
Future ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบหลักสูตรอัจฉริยะรอบด้าน เน้นการเรียนรู้แบบ Heuristic ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย โดยการสอดแทรกบทเรียนผ่านสื่อต่างๆ อันทันสมัย

ข้อดี คือเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ลงทุนน้อย ระบบจัดการดี หลักสูตรการเรียน การสอน ครอบคลุม ตั้งแต่เด็ก 5 ขวบ ถึงมัธยม ที่พัฒนาต่อเนื่อง จากประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี และมีที่ปรึกษาในการบริหารจัดการแฟรนไชส์ส่วนตัว
 • ไม่เก็บส่วนแบ่งกำไร รายได้เป็นของคุณ 100% (สำหรับผู้เลือกแบบที่ 2 )
 • ชื่อแฟรนไชส์ โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์เป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้ใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือ
 • คุณสามารถมีโรงเรียนกวดวิชาเป็นของตัวเอง พร้อมเปิดสอนได้ทันที ภายใน 60 วัน เท่านั้น
 • มีที่ปรึกษาส่วนตัว ที่จะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ในการดูแลบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาของคุณทุกขั้นตอน ตลอดสัญญา 
 • มีระบบบริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำโรงเรียนกวดวิชากว่า 15 ปี
 • หลักสูตรการสอนของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ เด็ก 5 ขวบ-ชั้นมัธยม
 • มีหลักสูตร การเรียนการสอนสำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คุณพร้อมเปิดสอนได้ทันที
 • บริการช่วยจัดหา และคัดเลือกบุคลากร ผู้สอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • จัดฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการสอน และเข้าใจพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย
 • ฝึกอบรมการบริหารการจัดการโรงเรียนกวดวิชา ให้คุณ เข้าใจและสามารถดูแลธุรกิจได้ด้วยตัวเอง
 • มีระบบช่วยควบคุมคุณภาพการเรียนจากสำนักงานใหญ่ ให้คุณอุ่นใจกับคุณภาพการบริการการสอน
Future เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาสำเร็จรูป ได้ง่ายๆ แล้ววันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำ ทำงานออฟฟิศ จันทร์ถึงศุกร์ มีเวลาน้อยแต่อยากมีกิจการ หรือธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงเป็นของตนเอง หรือคนที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจใหม่ ที่ลงทุนน้อยคืนทุนเร็ว บริหารจัดการง่าย 

ด้วยหลักสูตร และระบบการจัดการบริหารการเรียนการสอนของ Future ที่เป็นจุดเด่นของเรา ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกไว้วางใจให้เราคอยดูแลลูกรัก เพื่อพัฒนาการด้านทักษะภาษา และคณิตฯวิทย์ฯ ที่ดีที่สุด

โดยแบบแผนการเรียนการสอนสำเร็จรูปของ Future ที่ถูกออกแบบ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นหลักสูตรที่ลงตัวเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด จากประสบการณ์การสอนของเรามากกว่า 15 ปี ทำให้เรารู้ว่า จะทำอย่างไรให้เด็กหันมาชอบเรียน และซึมซับได้มากที่สุด

ชื่อบริษัทบริษัท ฟิวเจอร์เอดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล
ที่อยู่943/3 ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.
089xxx
อีเมล์
 Futxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 511 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 23,064 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 479 คน
 
แฟรนไชส์การศึกษาแฟรนไชส์คณิตซื้อแฟรนไชส์
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget