ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
9.0K
442
211
สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เบรนสแกน
(Brain Scan)
Brain Scan เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความแข็งแกร่ง มีอัตราการเติบโตจากปี พ.ศ. 2556 -2558 อย่างรวดเร็ว จาก 1 สาขา ขยายเป็น 10 สาขาในปัจจุบัน ผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยแนวโน้มธุรกิจดาวเด่น 11 กลุ่ม

ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับการศึกษาเป็น 1 ใน 11 ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเติบโตมากกว่า 300% จากปีก่อน เนื่องจากมีการส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการสร้าง Knowledge Economy และเตรียมการเข้าสู่การแข่งขันในกลุ่มประเทศ AEC

สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan เป็นศูนย์วิเคราะห์ ค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุคคล

นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรทำให้พวกเค้าได้มีโอกาสรู้จักความถนัดที่แท้จริงของตนเอง เข้าใจตนเองและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้ โดยไม่ต้องรอคำชื่นชมของสังคม มีประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและบุตรหลานที่จะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสทำในสิ่งที่พวกเค้ารักและถนัดที่สุด

ช่วยประสานความคาดหวังของพ่อแม่กับความฝันของลูก เราอยากให้ท่านเลือกเป็นส่วนหนึ่งกับเราทำให้มั่นใจได้ว่าคุณได้โอกาสที่ดีและข้อเสนอที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถพัฒนาและเรียนรู้ตามธรรมชาติหรือความถนัดที่แท้จริงทำให้พวกเค้าดำรงชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แฟรนไชส์ของ Brain Scan เป็นแฟรนไชส์ที่มีการจัดเตรียมระบบและเทคโนโลยีไว้ให้ผู้ประกอบการพร้อมใช้งานไว้อย่างสมบูรณ์รวมถึงทำการจัดหาและอบรมบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสาขาไว้ให้พร้อม อุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และโปรแกรมที่ใช้งานของ Brain Scan ได้พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีต่างๆบนพื้นฐาน DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test)

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สามารถค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดของบุคคลได้จากการเก็บลายผิวนิ้วมือนำมาถอดรหัสและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ มีความแม่นยำสูง 95-98% ได้รับผลตอบรับและความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากในขณะนี้ กลุ่มลูกค้าของเรามีทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครฯและต่างจังหวัด นักพัฒนาของเราได้พัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Brain Scan Fingerprint Stats  เป็นเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้วิธีขั้นสูงของหลักการทาง วิทยาศาสตร์ Dermatoglyphics พันธุศาสตร์ลายผิวและหลักการทางสถิติ ซึ่งทฤษฎีต่างๆที่นำมาใช้ถูกพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกมายาวนาน อาทิ Dr.Sir Francis Galton Dr.Harold Cummins เป็นต้น

Brain Scan Fingerprint Stats ทำงานโดยการสแกนรูปแบบลายนิ้วมือและรูปทรงบนปลายนิ้วของบุคคลนั้นโดยผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่า Dermatoglyphics analyst เป็นผู้สแกนเก็บภาพตามรูปแบบที่กำหนด หลังจากนั้นนำส่งออกไปยัง Lab Center เพื่อประมวลผลถอดรหัสและจำแนกชนิด วัดองศาและจำนวนเส้น นำไปวิเคราะห์และแปรผลโดยนักวิเคราะห์ศักยภาพสมอง Brain analyst และให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา เข้ารับบริการเพียงครั้งเดียวแต่สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดหากต้องการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายงานที่ผลวิเคราะห์ที่ได้เรียกว่า Dermatoglyphics Multiple Intelligence Report ครอบคลุมศักยภาพสมองทั้ง 10 ด้าน บริการให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกสาขาอาชีพ การเลี้ยงดู แนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมส่วนที่เป็นจุดเด่นและเสริมสร้างส่วนที่เป็นจุดด้อยเพื่อให้มีระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและช่วยให้ก้าวเดินได้อย่างถูกทาง ทำให้มั่นใจว่า พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลนั้น บริษัทและองค์กรจะสามารถที่จะบรรลุประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีนี้ในการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง

จึงเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอธุรกิจนี้ให้แก่ผู้สนใจ ในจังหวัดที่เรายังไม่มีสาขาตั้งอยู่ เพื่อขยายฐานธุรกิจรองรับความต้องการลูกค้า ร่วมเติบโตและพัฒนาไปด้วยกันพร้อมทั้งแบ่งปันความรู้และโอกาสในการสร้างธุรกิจที่มั่นคงให้กับท่าน เป้าหมายของเราคือ จัดตั้งสาขาแฟรนไชส์ซีให้ครบ 30 สาขาทั่วประเทศในระยะเวลา 5 ปี ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการแต่ละสาขาสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ การทำการตลาดและการบริหารจัดการของสาขา

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีเวลาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดถึง 70% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า หากคุณมีสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอยู่แล้ว Brain Scan จะช่วยเพิ่มพูนทั้งศักยภาพในการทำงานและสร้างรายได้ให้คุณมากยิ่งขึ้น

50,000 บาท ต่อเดือน
6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการของสาขา
Brain Scan ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และจิตวิทยา รวมกันเป็นทีมงานนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ คิดค้นและพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำผลงานวิจัยด้าน Dermatoglyphics (พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ) มาสร้างเป็นระบบประมวลผลเพื่อการประเมินศักยภาพต้นกำเนิดของบุคคล เกิดเป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลได้อย่างเหมาะสม

งานศึกษาวิจัย เราพบว่า ศาสตร์ที่เรียกว่า Dermatoglyphics (พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ) นั้นเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สิงคโปร์ มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย อินเดีย จีนและไต้หวัน ซึ่งนักวิจัยแต่ละประเทศได้มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลายขึ้นมาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Dermatoglyphics ฝ่ายงานวิจัยและวิศวกรซอฟแวร์ของสถาบันฯเลือกใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า DMIT(Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศอินเดีย

ในปัจจุบัน นำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์การตรวจวัดลายผิวนิ้วมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา โปรแกรมจะทำการประเมินผลเปรียบเทียบกับอัตลักษณ์ของผิวลายนิ้วมือ ถอดรหัสรูปแบบและจำนวนเส้นซึ่งได้รับการถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรมของบุคคลนั้นด้วยระบบ Biometric ได้รายงานผลที่มีความแม่นยำถึง 95-98% ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่ครอบคลุมตามทฤษฎีการพัฒนาบุคคลากรที่ทั่วโลกยอมรับ

รายงานผลวิเคราะห์ศักยภาพต้นกำเนิดที่แท้จริงของบุคคล ประกอบด้วย
 • วิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่มีมาแต่‹กำเนิด (Personal Characteristic)
 • วิเคราะห์ความสมดุลของการทำงานสมอง 2 ซีก
 • วิเคราะห์ศักยภาพสมองต้นกำเนิดทั้ง 10 ด้Œาน (10 Inborn Intelligences)
 • วิเคราะห์ IQ  EQ  AQ และ CQ
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าการทำงานของสมองต้นกำเนิดทั้ง 5 ส่วนโดยใช้เกณฑ์สากล 
 • ค้นหา จุดเด่‹น พรสวรรค์ และจุดที่ควรเสริมสร้างที่มีมาแต่‹กำเนิด
 • ค้นหารูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles)
 • ค้นหาช่องทางการสื่อสารเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Learning Types)
 • ค้นหา‹แนวทางสาขาอาชีพที่เหมาะสม (8 Multiple Intelligences)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและวิธีแก้ไขปรับปรุงโดยนักจิตวิทยา
ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยมากว่า 18 ปี ให้คำปรึกษาแนะนำโดยนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์

กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 • กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม ให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภท School report ซึ่งเป็นเราสถาบันฯเดียวที่มีรูปแบบรายงานประเภทนี้ เข้าเจาะตลาดนำร่องโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราเรียกว่า “โรงเรียนคู่ธุรกิจ”
 • ลูกค้ารายย่อยทั่วไป เป็นฐานลูกค้ากลุ่มปกติซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง นักเรียน กลุ่มลูกค้าวัยทำงาน ผู้บริหาร ฯลฯ โดยสำนักงานใหญ่ช่วยทำการตลาดและจัดทำความร่วมมือ ส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง แฟรนไชส์ซีสามารถจัดทำ co-Promotion กับสถาบันสอนพิเศษ ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียง โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนสอนเต้นรำและโรงสอนดนตรี รวมถึง ความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลในส่วนของฝ่ายที่ดูแลเรื่องพัฒนาการเด็กและความร่วมมือกับกลุ่มบัตรเครดิต เป็นต้น
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
10 สาขา
รายละเอียดสาขา
สาขาที่เปิดบริการแล้วเสร็จของเรา จำนวน 10 สาขา ได้แก่
 1. สาขากรุงเทพมหานครฯปริมณฑล เขตราชพฤกษ์
 2. สาขากรุงเทพมหานครฯปริมณฑล เขตบางนา
 3. สาขากรุงเทพมหานครฯ เขตพระราม 9
 4. สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5. สาขาจังหวัดเชียงใหม่
 6. สาขาจังหวัดเชียงราย
 7. สาขาจังหวัดสมุทรสงคราม
 8. สาขาจังหวัดสมุทรสาคร
 9. สาขาจังหวัดนครปฐม
 10. สาขาจังหวัดสงขลา
รวมสาขาทั้งหมด10 สาขา
ค่าแฟรนไชส์  450,000 บาท ค่าอายุสัญญาเป็นแบบตลอดชีพ จ่ายเพียงครั้งเดียว ไม่มีรายปี  

 1. มีใจรักในการให้บริการ
 2. มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก
 3. มีความสนใจในธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพบุคคล
 4. สนใจและเปิดรับในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 5. หากเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาจะทำให้เพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 6. ผู้บริหารหรือผู้รับอนุญาตจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 7. เข้าใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส์
สิ่งที่ท่านจะได้รับแต่ละสาขา สาขาละ 1 set ดังนี้ :
 • Notebook Computer 14”หรือ 15”
 • โปรแกรม Brain Scan Fingerprint 1 ชุด
 • Fingerprint Scanner GSA Approved 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์สาหรับการทำรายงาน
  1. Printer สี 1 เครื่อง
  2. อุปกรณ์ประกอบการพิมพ์รายงาน จำนวน 100 ชุด
  3. เครื่องเข้าเล่ม 
 • อบรมบริบทของธุรกิจและการเข้าใจในธุรกิจ (1 วัน) รวมผู้บริหารไม่เกิน 5 คน 
 • อบรมการวิเคราะห์เบื้องต้น (2 วัน) สำหรับนักวิเคราะห์ นักจิตวิทยา จำนวน 1 คน
 • อบรมการวิเคราะห์ศักยภาพต้นกำเนิด สำหรับนักวิเคราะห์ นักจิตวิทยา ( 3 วัน) จำนวน 1 คน
 • อุปกรณ์สำหรับการส่งเสริมการขาย (Roll-Up 2 อัน, Backdrop ขนาด 2X2 เมตร,COUNTER เคลื่อนที่ 1 ชุด ใบปลิว จำนวน 2,000 แผ่น) 
 • ออกแบบ Artwork สำหรับตกแต่งสถานที่ให้ฟรี
การสนับสนุนดูแลด้านเทคนิค ความรู้เฉพาะด้าน ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมดใน 1 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกันของเครื่องมือ

ประมาณการรายได้ต่อเดือน 200,000-250,000 บาทต่อเดือน 

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณสุดสิริ ประสิทธิ์ผล
ที่อยู่
371/36 อาคารเบรนสแกน โครงการบิสพอยท์วัน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
มือถือ
081xxx
อีเมล์
 sudxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เบรนสแกน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ฤทัยรัตน์ xxx 08974xxx rojchxxx
2. ธาริณีxxx 08134xxx Jtharxxx
3. จักรกฤช อึxxx 08161xxx Jakkrxxx
4. จักรกฤช อึxxx 08161xxx Jakkrxxx
5. เกรียงไกร xxx 08613xxx Krainxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม211 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 8,996 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 48 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน