หลังคายูพีวีซี คาร์บอนไฟเบอร์

ร้านปังสด ขนมปัง-นมสด
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
16.5K
42
1.3K
41
สถาบัน คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์)
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
สถาบัน คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์)
คิดเอเบิ้ล สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา
มีวินัย เก่ง กล้า ระดับสากล

เป็นสถาบันอันดับหนึ่งในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาของเยาวชนไทย เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและสามารถแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมในระดับเอเชีย

เป้าหมาย
 • มุ่งมั่นสร้างสรรค์ หลักสูตร และระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพการใช้ภาษาของนักเรียนแต่ละคนให้ได้ดีที่สุด และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับเอเซีย
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถาบันให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
 • มุ่งเน้นในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการวัดผลและปรับปรุง คุณภาพการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเอเซีย
 • สร้างสรรค์ธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาแบบครบวงจร 
 • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ทีมงานได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองอย่างเต็มที่
 • ขยายธุรกิจของเราให้ครอบคลุมในระดับจังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีกับหุ้นส่วนธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
 • สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดี และมุ่งมั่นในการสนับสนุน และร่วมพัฒนาธุรกิจของแฟรนไชส์ซี่ และไลเซนส์ซี่
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบัน คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์)
ชื่อธุรกิจ (Eng)Kid Able Language School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ความเป็นมา
จากความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ภาษานานาชาติ เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม และฝรั่งเศสให้กับนักเรียนตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงเด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่คุณจินตนา ดาเนียล หรือ ครูจี้ ริเริ่มขึ้น ใต้ชื่อสถาบันว่า เฟอร์เฟค เอ็ดดูเคชั่น มาตั้งแต่ปี 2552 

แต่ต่อมาคุณจินตนา พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เกิดสถาบันใหม่ คิดเอเบิ้ล ภายใต้สแกนที่ว่า Early leaning starts here เพื่อรองรับกลุ่มเด็กโดยตรง ด้วยประสบการณ์ทางด้านภาษาของ คุณจินตนา ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ เอกภาษา ฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้เด็กไทยได้เรียนกัน 

ซึ่งก็คือการเน้นใช้วิธีการสอนผ่านการทำกิจกรรม (Based on Activities) เช่น การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ขณะได้ทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนซึมซับภาษาที่ครูใช้ และสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างไม่รู้ตัว

การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ครูจี้ได้เข้าอบรมทฤษฏี Montessori รับรองโดยสถาบัน MMI โดยได้รับคะแนนดีเยี่ยมปี 2559 ได้เรียนจบหลักสูตรการประเมินพัฒนาการของเด็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดลและในปีเดียวกัน ทางสถาบันได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดยได้คะแนนในกลุ่ม 10 อันดับแรก ที่มีคะแนนสูงสุด

สินค้าและบริการ
หลักสูตรของเรา

ช่วงอายุ 1-3  

หลักสูตรสำหรับสถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน 
 • Nursery สำหรับเด็กเล็ก (อังกฤษและจีน) Play Group สำหรับเด็กก่อนอนุบาล (อังกฤษและจีน)  
หลักสูตรสำหรับโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน
 • Nursery สำหรับเด็กเล็ก (2ภาษา) Play group สำหรับเด็กก่อนอนุบาล (2ภาษา)
ช่วงอายุ 4-6

หลักสูตรสำหรับสถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน 
 • Kid Group สำหรับเด็กอนุบาล (อังกฤษและจีน)
หลักสูตรสำหรับโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน
 • Kindergarten หลักสูตรอนุบาล (2ภาษา)
ช่วงอายุ 7 – 12

หลักสูตรสำหรับสถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน 
 • Junior Group สำหรับเด็กประถม (อังกฤษและจีน)
หลักสูตรสำหรับโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน
 • Prathomsuksa หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับระดับประถมศึกษา
ช่วงอายุ13 – 18 

หลักสูตรสำหรับสถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน 
 • English for New Thai generation ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สำหรับเด็กมัธยม
หลักสูตรสำหรับโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน
 • New Gen หลักสูตร IEP สำหรับเด็กมัธยม
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
Special course
 • Public speaking
 • Article expert
 • Listening expert
 • Yong reporter
จุดเด่นของหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล

เราไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษาทั่วๆไป แต่เราคือสถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา ที่มุ่งเน้นในการปลูกฝัง และเตรียมพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องภาษาอย่างเต็มระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางร่างการ สังคม และจริยธรรม 

จุดเด่นของหลักสูตร

พัฒนาด้านความพร้อมของร่างกาย
 • เน้นในการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อ ทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาใหม่สำหรับพวกเค้า เด็กๆจะได้เล่นเกมส์ หัดเขียนตัวอักษร และทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ทางสถาบันได้สอนแทรกการสอนภาษาเข้าไปในกิจกรรมทุกอย่าง ซึ่งเราจะเน้นคำศัพท์ความรู้รอบตัวทั่วไปที่เด็กๆได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เด็กๆสามารถนำไปใช้ได้จริง
พัฒนาด้านการใช้ประสาทสัมผัส
 • ส่งเสริม ทักษะในการพัฒนาความพร้อมของร่างกายของเด็กๆ เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การชิมรส การดมกลิ่น การได้ยินเสียง การสัมผัส ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อพร้อมในการเรียนภาษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น เราจะใช้กระดาษทรายให้นักเรียนใช้นิ้วสัมผัสเพื่อลากเส้นเป็นตัวอักษรตาม การฟังเสียงสระ และพยัญชนะที่ถูกต้องและการพูดตามคุณครู 
พัฒนาด้านการใช้ภาษา และคณิตศาสตร์
 • เริ่มทีการประสมคำเป็นคำศัพท์ การออกเสียง การประสมประโยค นักเรียนจะสามารถเรียนรู้การถาม-ตอบ และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับคุณครูได้ ตั้งแต่คำถามสั้นๆง่ายๆ ไปจนถึงคำถามที่ยาวและซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้เรายังสอดแทรกการสอนคณิตศาสตร์เข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้เด็กๆได้เพลิดเพลินในการเรียนจะมีการใช้เกมส์ และการร้องเพลงเป็นสื่อ โดยจะเพิ่มลดแตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับอายุของเด็กๆ 
พัฒนาด้านจริยธรรมและการใช้ชีวิตในสังคม
 • เราจะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสังคม และการใช้ชีวิตในสังคมพร้อมกับการเรียนรู้การใช้ภาษา และการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เด็กๆรู้จักการรอคอย การให้อภัย การยินดีกับผู้อื่นที่สามารถทำกิจกรรมได้ดี การขอโทษ เป็นต้น 
พัฒนาด้านการส่งเสริมทักษะพิเศษเฉพาะด้าน
 • มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เด็กๆแต่ละคน สามารถปรับระดับทักษะต่างๆที่ยังไม่คล่องแคล่วให้ดีมากขึ้นได้เป็นรายบุคคล การจัดระดับ และวางเป้ามหายในการพัฒนาทักษะที่ยังด้อยกับครูเป็นรายบุคคล โดยหลักสูตรในส่วนนี้จะเน้นการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้คุณครูและเด็กๆมีเวลาในการปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น การทำกิจกรรม และมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆสามารถคิดค้นคว้าหาวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น การอภิปรายในหัวข้อที่นักเรียนชอบ การเขียนบทความ การอ่านรายงานข่าว การฟังเพื่อจับใจความและตีความ เป็นต้น
โอกาสธุรกิจ

ไม่ว่าประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆในโลกจะอยู่ในช่วงของสภาพเศรษฐกิจอย่างไร ผู้ปกครองทุกชาติ ทุกภาษา และทุกอาชีพ ย่อมต้องการให้ลูกๆของตนเองได้มีโอกาส เรียนหนังสือให้ได้มากที่สุด และดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะส่งเสริมและทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในด้านภาษา ซึ่งเป็นวิชาที่เด็กๆสามารถรับรู้ได้รวดเร็ว ดังนั้นการเรียนภาษาจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาย่อมได้รับโอกาสที่ดีกว่าในการทำงานเสมอ ดังนั้นโอกาสในการทำธุรกิจทางด้านการศึกษาจึงยังเป็นธุรกิจที่มีความต้องการอยู่เสมอ

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา4 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์10% จากยอดขาย ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่9 สาขา
รวมทั้งหมด9 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2552-1-1
2557-3-3เพิ่มขึ้น 200%
2558-9-9เพิ่มขึ้น 200%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 134%
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษาคิดเอเบิ้ล มีรูปแบบการลงทุนหลายประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และการแข่งขันกันของแต่ละพื้นที่ เช่น

ก) แฟรนไชส์ สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล
 • งบลงทุนเริ่มต้น 1.5 - 2 ล้านบาท
 • ระยะเวลาการคืนทุน ประมาณ 2 ปี
 • Cash profit ประมาณ 1,000,000 บาท ต่อปี
ข) ไลเซ่นส์ สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา (ให้ใช้ชื่อแบรนด์ของตนเองได้)
 • งบลงทุนเริ่มต้น < 1 ล้านบาท
 • ระยะเวลาการคืนทุน ประมาณ 1-2 ปี
 • Cash profit ประมาณ 500,000 บาท ต่อปี
ค) ไลเซ่นส์ โรงเรียน แบบเหมาจ่าย และแบบรายเทอม

หลักสูตรพิเศษเฉพาะโรงเรียน มีทั้งหลักสูตรสำหรับภาควิชาภาษาไทย และหลักสูตรวิชา IEP โดยทั้งสองหลักสูตรสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ เป็นแบบเหมาจ่าย และแบบรายเทอม

การจัดการปฏิบัติการบริหารสาขา

การบริหารสถาบันเพื่อให้บรรลุผลในด้านเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายผลิตภัณฑ์ เป้าหมายลูกค้า เป้าหมายพนักงาน เป็นงานที่ท้าทายมาก แต่เป็นสิ่งที่ทำได้หากผู้ลงทุนมีความตั้งใจ และมีระเบียบวินัยในการบริหารสาขา ความสำเร็จย่อมไม่ไกลเกินฝัน สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล ได้พัฒนาระบบการบริหารสาขา Blue print ที่ได้มาตรฐาน และมีการฝึกอบรมที่ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจการศึกษามาก่อนสามารถเข้าใจระบบปฏิบัติการคิดเอเบิ้ล ได้อย่างง่ายดาย

ก)คู่มือปฏิบัติการ 

เราได้พัฒนาคู่มือปฏิบัติการในการบริหารสาขาที่ได้รับการลองผิดลองถูกและปรับเป็นกระบวนการในการบริหารสาขาอย่างมีระบบ และขั้นตอนที่ระบุอย่างชัดเจนในคู่มือปฏิบัติการของเรา

ข)การฝึกอบรม

ผู้ลงทุนจะได้รับการฝึกอบรมในทุกขั้นตอนการบริหารสาขา ของสถาบันพัฒนาทักษะทางภาษาคิดเอเบิ้ล ตั้งแต่ วิธีการสอน ขั้นตอนการสอน หลักสูตรการสอน การผลิตอุปกรณ์การสอน การบริหารครู การจัดการงานเอกสาร การจัดตารางเรียน การวัดผลและการสอบ การแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน เป็นต้น เพื่อให้มีความชำนาญในการทำธุรกิจอย่างแท้จริง

ค)การตรวจสาขา

เป็นเรื่องปกติที่หลังจากได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้ว ผู้ลงทุนส่วนมากมักจะมีปัญหาในการปฏิบัติการภาคสนามจริงๆ ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกสาขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยความราบรื่น

นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารสาขาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ และลดโอกาสในความผิดพลาด ทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินธุรกิจ ไปที่แต่ละสาขาเพื่อตรวจมาตรฐานในการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้

ง)การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนช่วยเหลือ

หลังจากได้ตรวจสาขา และพบปัญหาแล้ว ทางส่วนกลางก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกสาขา โดยยึดถือปรัชญาการดำเนินธุรกิจเดียวกันคือ ทุกสาขาต้องประสบความสำเร็จพร้อมๆกัน

ข้อแตกต่างจากแฟรนไชส์อื่นๆ

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ลมีความแตกต่างจากการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งในด้านการลงทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ และระยะเวลาคืนทุนที่เร็ว รวมทั้งผลตอบแทนสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ประกอบกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาระบบปฏิบัติการบริหารสาขา เป็นที่ปรึกษาพร้อมๆกับการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจกับแฟรนส์ไชส์ทุกสาขา เพื่อให้ทุกสาขาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ระยะเวลาคืนทุน
ธุรกิจสถาบันพํฒนาทักษะทางภาษาคิด เอเบิ้ล เป็นธุรกิจที่มีการคืนทุนในระยะเวลารวดเร็ว ผลตอบแทนสูง

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. รักและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น
 2. มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง
 3. มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง
 4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี (ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่โซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ
 5. มองความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว
สิ่งที่ได้รับ
 1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
 2. เขตพื้นที่ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและอุปสงค์ของตลาด
 3. การอบรมครู ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน
 5. ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน
 6. หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ
 7. โบรชัวร์ และเอกสารของหลักสูตรจานวน 500 ใบ (เฉพาะกรณี เปิดสาขาใหม่)
 8. ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน
 9. การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของสถาบัน คิด เอเบิ้ล
อื่นๆ
 1. การตรวจมาตรฐานคุณภาพเรียนการสอนทุก ๆ 2 เดือน
 2. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน เด็กที่มาเรียนกับทางสถาบัน  จะมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้น ดังนั้นจะทำสาขาได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการบอกต่อจากระหว่างผู้ปกครอง
 3. การอบรมพนักงาน และครู เมื่อมีการเข้ามาทำงานใหม่
 4. แผนการตลาดสำหรับกลุ่มผู้ปกครองในเขตพื้นที่แฟรนไชส์ซี
ชื่อผู้ติดต่อคุณจินตนา ดาเนียล
ที่อยู่98/193 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง พระราม 9-รามคำแหง ถ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.081-860-8385, 089-2011107
โทรสาร02-641-0656
อีเมล์Jintana.d@kidablethailand.com
managing.director.gotopec@gmail.com
เว็บไซต์www.kidablethailand.com
LINE 
kidablethailand
Google+ 
goo.gl/4DAEkQ
Facebook 
www.facebook.com/kidablethailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=geNbTx2J2Uk
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1,271 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 16,459 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 42 คน
 
สถาบันเด็กการศึกษาสถาบันภาษา
แฟรนไชส์นี้ ได้รับการรับรองแล้ว
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget