ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
6.7K
408
11
twitter
โกลบอล อะคาเดมี
FRANCHISE
สถาบันพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักเรียนจะได้ความรู้มากกว่าด้วยปิรามิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 หลักสูตรโดยบริษัท รัชดา แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของ Brand RAC ที่เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โกลบอล อะคาเดมี
ชื่อธุรกิจ (Eng)GLOBAL ACADEMY
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2557 (ก่อตั้งมา 5 ปี)
ความเป็นมา
ปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาบนโลก นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ใหม่ๆได้ทุกที่ ตลอดเวลา  

เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนแบบเดิมจะค่อยๆถูกแทนที่โดยการเรียนการสอบแบบศตวรรษที่21 ทำให้การเรียนด้านวิชาการเปิดกว้าง นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สิ่งที่จะมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงเปลี่ยนจากความรู้เป็นทักษะที่มี

โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิด (การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์, ทักษะการทำงาน (การสื่อสาร, ทักษะด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี และการทำงานเป็นทีม) และทักษะชีวิต    

ในปี 2557 บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ RAC เล็งเห็นว่า เพื่อให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจากทั่วโลก บริษัทควรที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่มีจุดแข็งในเรื่องการให้บริการดูแลด้านการศึกษาแบบรายบุคคล โดยทำการเพิ่มการบริการทางวิชาการให้ครอบคลุม เจาะลึก เฉพาะความสนใจของนักเรียนแต่ละคนมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานให้แก่นักเรียน

โดยในการศึกษารูปแบบใหม่นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีตามแนวทางแห่งกระแสอนาคตและได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติตามทฤษฎีปิรามิดกาเรียนรู้ บริษัทจึงได้พัฒนาหลักสูตร Global Student ขึ้น ภายใต้การดูแลของสถาบัน Global Academy 
Global Academy

มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์วิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทยโดยการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี โดยการรวบรวมวิชาการด้าน ต่างๆ บุคลากรที่เปี่ยมความรู้และประสบการณ์ ผสมผสานกับแนวคิด การจัดการที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

สินค้าและบริการ
GLOBAL ACADEMY เป็นศูนย์วิชาการที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่การเข้ามหาวิทยาลัยและมีทักษะที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงานทั่วโลก พัฒนามาจาก ศูนย์วิชาการ RAC (RACHADA ACADEMIC CENTER) ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการรับรองผล  และดำเนินการมากกว่า 29 ปี ( SINCE 1985 )

โดยมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของนักเรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ และการวิเคราะห์แนวโน้มคะแนนสอบของแต่ละปี เป็นต้น  

ทำให้สถาบันกล้าประกันผลงาน ทำให้แต่ละปี นักเรียนของเรา สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย ที่ต้องการโอกาสและอนาคตที่ดีทางการศึกษา

เป้าหมายในการดูแลนักเรียนคือ ให้นักเรียนมีความรู้วิชาการ โดยนักเรียนม.ปลาย สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และพัฒนาทักษะ ตามเป้าหมาย 4 ด้านได้แก่
 1. Global Chance เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยทั่วโลก  
 2. Global Visions ฝึกฝนให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นโอกาสจากทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศ  
 3. Global Workplace เพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานทั่วโลก
 4. Global Scholarship เตรียมความพร้อมในการสอบชิงทุนการศึกษาจากทั่วโลก
โดยแบ่งการดูแลเป็น 3 หลักสูตรย่อยได้แก่ 
 1. GLOBAL ม.ต้น
 2. GLOBAL 4 สำหรับนักเรียนม.4 
 3. GLOBAL 5 สำหรับนักเรียนม.5 
 4. GLOBAL Admissions สำหรับนักเรียนม.6 เป็นหลักสูตรรับรองผล สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน 
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์150,000 บาท
งบการลงทุน1,500,000 - 2,000,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์20%
สำนักงานใหญ่9 สาขา
รวมทั้งหมด9 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ผู้ลงทุนจะต้องมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ ตามที่บริษัทฯกำหนดซึ่งจะอยู่ระหว่าง 1,500,000 – 2,000,000 บาท และมีรายละเอียดค่าดำเนินการดังนี้
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่าแฟรนไชส์) 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 2. ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาทุกๆ 3 ปี จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 3. ค่าสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน รายเดือน (Royalty Fee) 20% จากรายรับ  
ระยะเวลาคืนทุน2 ปี 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 3. ไม่มีประวัติด่างพร้อย
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา หรือระบบการศึกษาของไทยดี
 5. มีศักยภาพพร้อมในการดำเนินกิจการสถานศึกษา
 6. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้รับสิทธิ์ตามสัญญาแฟรนไชส์ของ GLOBAL ACADEMY ได้
สิ่งที่ได้รับ
ความสนับสนุนช่วยเหลือจากบริษัท

ด้านการตลาด 
 1. การออกแบบเพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ และห้องเรียน  
 2. การออกแบบป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ
 3. เอกสารโฆษณารูปแบบต่าง ๆ 
 4. การประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ประกอบด้วย
  • การจัด Event ต่างๆซึ่งจัดเป็นประจำตลอดทั้งปี
  • ผ่านทางรายการทีวี และ รายการวิทยุออนไลน์ ซึ่งรับชมได้ทั่วประเทศ 
  • ผ่านสื่อ online ต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Facebook 
  • ผ่านทางเวบไซต์สาขานั้น ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาทางเว็บไซต์
 5. แผนและแนวทางเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ด้านวิชาการ 
 1. หลักสูตรการเรียนและแผนการจัดคาบการเรียนรู้วิชาการ 
 2. คลังเนื้อหาและข้อมูลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
 3. ต้นฉบับเอกสารประกอบคาบการเรียนรู้ 
 4. หลักสูตรคาบการเรียนรู้วิชาแนะแนว เพื่อการดูแลนักเรียน
 5. คลังข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน
 6. ระบบประเมินทักษะ 
 7. โปรแกรมการดูแลนักเรียน ตั้งแต่ค้นหาตนเอง ติดตามข่าว ติดตามการสอบ จนถึงประเมินโอกาสสอบติด เลือกคณะเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความแม่นยำถึง 98% 
ด้านบุคลากร 
 1. การอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร (มีค่าใช้จ่ายในบางกรณี)
ด้านการเงิน 
 1. ใบเสร็จรับเงิน  
 2. ระบบบัญชี 
ด้านการจัดการ
 1. คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 2. การสนับสนุนในการจัดบรรยายพิเศษต่างๆ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. ระบบการจัดการ RAC Manager และ ระบบการดูแลนักเรียน G-Care   
อื่นๆ
ข้อได้เปรียบหรือโอกาสทางธุรกิจ
 1. เป็นธุรกิจด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 2. งบลงทุนน้อย
 3. อัตราเสี่ยงต่ำ
 4. ได้ผลตอบแทนคืนในระยะสั้น
 5. มีระบบ รูปแบบ และขั้นตอนดำเนินการต่างๆ สำเร็จรูป เป็นมาตรฐาน ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ ไม่ต้องลองผิดลองถูก
 6. ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจการจากผู้ให้สิทธิ์ ทั้งในเรื่อง หลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรบบุคลากร ฯลฯ
ชื่อผู้ติดต่อคุณจิตรา วรรณสอน
ที่อยู่บริษัท รัชดา แอสโซซิเอท จำกัด เลขที่ 3154-3158 ถ.ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.
083xxx
อีเมล์
 Jitxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 11 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 6,710 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 408 คน
 
กวดวิชามัธยมรับรองผลสอบไม่ติดคืนเงิน
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget