ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
12K
430
53
2
twitter
โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ
FRANCHISE
Pingu’s English คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเด็กไทย (3-8+ ปี) ที่มุ่งพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลติมีเดียที่ยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” (Child Centered) กระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” (Spiral Curriculum) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Theory)

ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge Young Learners English Test (Starters) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสากล CEFR ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 ของ ศธ.
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ
ชื่อธุรกิจ (Eng)Pingu’s English School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 10 ปี)
ความเป็นมา
Pingu’s English ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย Linguaphone Group องค์กรระดับโลกจากประเทศอังกฤษซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษามากว่า 100 ปี ปัจจุบันกว่า 70 ประเทศทั่วโลกได้นำหลักสูตรการสอนภาษาของ Linguaphone Group ไปใช้ หลักสูตร Pingu’s English ได้ถูกพัฒนามาเพื่อเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองโดยเฉพาะ และตรงตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ของ Council of Europe

Pingu’s English ได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2009 โดยได้รับการรับรองเป็น “หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดตั้งเป็น “โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ” (Pingu’s English School) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

สินค้าและบริการ
จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ
 • สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ทั่วโลก โดยนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละบทเรียนมาเชื่อมโยงเข้ากับการ์ตูน “พิงกุ” ในแต่ละตอน เพื่อทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษยิ่งๆ ขึ้นไป
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษเทียบได้กับ 100 % ของแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Test ระดับ Starters ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages  (CEFR)
 • การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่หลากหลายตามทฤษฎีพหุปัญญา ทั้ง 8 ด้าน (Multiple Intelligences Theory) ของ ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  เพื่อให้เด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดเฉพาะของตน
 • กระบวนการสอน “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” (Spiral Curriculum) และใช้สื่อมัลติมีเดีย  เช่น ดีวีดี ซีดีเพลง นิทาน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” (Child Centered) 
 • วัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบระดับสากล Cambridge Young Learners English Test (Starters) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก
หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ 
มีคอร์สเรียนซึ่งจัดแบ่งตามความเหมาะสมตามอายุ และพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของเด็ก ดังนี้
 1. Young Learner Courses คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 ปีขึ้นไป โดยเป็นคอร์สเรียนที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการฟัง และการพูด มากเป็นพิเศษ
 2. Advanced Courses คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต อายุ 5 ปีขึ้นไป โดยจะเน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ มากเป็นพิเศษ
 3. YLE Starters Preparation Course & Young Learners English Test คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต อายุ 7 ปีขึ้นไป พร้อมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ด้วยแบบทดสอบระดับมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Test จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์400,000 บาท
สำนักงานใหญ่4 สาขา
รวมทั้งหมด4 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่า Franchise Fee 400,000 บาท อายุสัญญา 3 ปี 
 • ค่า Royalty Fee 20% จากยอดขายรายเดือน โดยไม่รวมกำไรจากการจำหน่ายสื่อการเรียน
 • ค่าประกันสัญญา 300,000 บาท ได้รับคืนเมื่อครบสัญญา
 • ค่าตกแต่งสถานที่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่
 • งบประมาณการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่
 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ไม่มีการเก็บ Marketing Fee ตลอดอายุสัญญา
 • เปิดควบคู่กับหลักสูตรอื่นๆ ได้
ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับสถานที่ ขนาดพื้นที่ และจำนวนนักเรียน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นผู้มีใจรักในการศึกษา มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทย และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม 
 2. สามารถบริหารงานด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำและมีศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรู้ในการบริหารธุรกิจ สามารถทำแผนธุรกิจสำหรับสาขาตนเองได้
 4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง บุคลิกภาพสนุกสนาน ร่าเริง และที่สำคัญต้องเข้าใจเด็ก
 5. มีความพร้อมเรื่องเวลา และเงินลงทุน
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า Pingu’s English และการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในสาขาของตน
 2. คู่มือการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และคู่มือการปฏิบัติงานในทุกตำแหน่ง
 3. ให้ความช่วยเหลือในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมบุคลากรทุกตำแหน่ง
 4. ให้คำปรึกษาในการตกแต่งสถานที่ การติดต่อผู้รับเหมา การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ
 5. ให้คำปรึกษาในด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการในการจัดตั้งบริษัท และจัดตั้งโรงเรียน
 6. ให้คำปรึกษาการบริหารงานโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุตลอดอายุสัญญา
 7. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลนักเรียนออนไลน์ 
 8. ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่สาขา 
 9. ทำการตลาดประชาสัมพันธ์โรงเรียนในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ
 10. การยืมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมการตลาด เช่น ชุดมาสคอต อุปกรณ์ออกบูท เป็นต้น
อื่นๆ
บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก Linguaphone Group ประเทศอังกฤษ เจ้าของหลักสูตรพิงกุส์อิงลิช (Pingu’s English) ให้ใช้ลิขสิทธิ์หลักสูตรพิงกุส์อิงลิชแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Master Licensee of Pingu’s English Thailand)

โดยบริษัทฯได้ประกอบธุรกิจในการเผยแพร่สิทธิโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุในประเทศไทย (Pingu’s English School) การขายหลักสูตรพิงกุส์อิงลิชให้กับโรงเรียนในประเทศไทย (School Licensing Program) และการขายสินค้าพิงกุส์อิงลิชในประเทศไทย (Pingu’s English multimedia learning and support material)

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สอนโดยใช้หลักสูตรพิงกุส์อิงลิช (Pingu’s English) ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน

จึงได้นำทฤษฎีพหุปัญญามาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กแต่ละคนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความสุข อีกทั้งยังช่วยให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต 

ชื่อผู้ติดต่อคุณธารทิพย์ ปรีดาวิภาต
ที่อยู่บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 traxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 53 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 11,731 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 430 คน
 
สอนพิเศษเด็กโรงเรียนภาษาอังกฤษเรียนพิเศษ
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget