ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
16K
453
46
72
twitter
ไอบอทอะคาเดมี่
FRANCHISE
iBot Academy : สถาบันไอบอทอะคาเดมี่ ในเครือบริษัท ไออีไทยซอฟแวร์ จำกัด เป็นสถาบัน สอน สร้างหุ่นยนต์ โดยใช้สื่อการสอนด้วยอุปกรณ์เลโก้ (Lego) โดยเฉพาะหุ่นยนต์ Lego MINDSTROM สำหรับเด็กๆ ตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป

โดยหลักสูตรของทางสถาบันฯ ได้คิดค้นขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์และเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ มีทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

อีกทั้งหลักสูตรของเรายังมุ่งเน้นไม่ได้เฉพาะให้เป็นคนเก่ง แต่ยังสอนให้เป็นคนดีที่สังคมต้องการด้วย อาธิ กิจกรรมที่เพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ มีสมาธิในการทำงาน เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นทีม มีความสามัคคี รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

ผลงานของเรา :
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์World Robot Olympiad 2014 (WRO2014) สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี
  • ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขัน (WRO2014)
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน (WRO2014)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2014 (WRO2014) สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี                    
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน (WRO2014)   
 • รางวัลชมเชย (Top 10) การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2014 (WRO2014)สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี                                    
  • ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน (WRO2014)   
 • รางวัลชมเชย (Top 10) การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์World Robot Olympiad 2014 (WRO2014)สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปี                                  
  • ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน (WRO2014)   
 • รางวัล Project Award 2nd Place การแข่งขัน First Lego League 2014 
  • ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขัน (FLL2014)
  • ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน (FLL2014)
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์, เขียนโปรแกรม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ไอบอทอะคาเดมี่
ชื่อธุรกิจ (Eng)iBot Academy
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2556 (ก่อตั้งมา 6 ปี)
ความเป็นมา
iBot Academy เริ่มต้นจากท่านอาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งท่านได้ศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกล (Mechatronics Engineering) ในระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อีกทั้งได้เข้าอบรมหลักสูตรทางด้านหุ่นยนต์เลโก้ จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ( Carnegie Mellon University) ได้รับเกียรติบัตร NXT-G Instrutor Certification และ NXT-G Programming Professional Development

จากการที่ท่านได้มีความรู้ทางด้านหุ่นยนต์โดยตรง จึงได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันประเทศของเรานั้น ได้มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่นับวันจะมีความต้องการที่สูงขึ้นในโลกยุคใหม่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้บุคคลากรที่มีทักษะและความสามารถที่จะพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งก่อนที่จะเป็นบุคลากรที่สมบูรณ์และมีความสามารถได้นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อสั่งสมแนวคิด หลักคิด และวิธีปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์

อีกทั้งยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบัลดาลใจ ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ ดังนั้นเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน และเรียนรู้ทักษะดังกล่าว

ทางอาจารย์จึงได้คิดค้นหลักสูตร สอน สร้าง หุ่นยนต์ iBot Academy ขึ้นมาให้เหมาะสำหรับเด็กๆ อายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป เพื่อรองรับทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 โดยมี

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำสถาบันการศึกษานอกห้องเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการสอนหลัก โดยมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสากล และเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่งและคนดีของโลกแห่งอนาคต 

พันธกิจ : 
 1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย โดยคุณครู และสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
 2. เน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตครอบครัว และสังคม 
 3. จัดให้มีระบบบริหารการสอนที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได
ผลงานของเรา :
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์World Robot Olympiad 2014 (WRO2014) สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี
  • ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขัน (WRO2014)
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน (WRO2014)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2014 (WRO2014) สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี                    
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน (WRO2014)   
 • รางวัลชมเชย (Top 10) การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2014 (WRO2014)สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี                                    
  • ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน (WRO2014)   
 • รางวัลชมเชย (Top 10) การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์World Robot Olympiad 2014 (WRO2014)สนามชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปี                                  
  • ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน (WRO2014) 
 • รางวัล Project Aw  
สินค้าและบริการ
รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันฯ นั้น จะสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างชุดคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามที่ต้องการ  เรียนรู้การใช้ชิ้นส่วนในการออกแบบหุ่นยนต์ ให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานและภารกิจให้ลุล่วงได้ อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะที่มีความสำคัญ ให้เด็กๆ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ในปัจจุบันเรามีหลักสูตร 6 ระดับ และยังมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงชั้นอายุ โดยท่านอาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์ พร้อมฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

จึงเป็นที่มาในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คือ STEM2 เป็นการเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนสร้างและประกอบหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้สำเร็จในแต่ละภารกิจของบทเรียน โดยการสอนจะใช้เทคนิคการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกาและเทคนิคการสอนให้เด็กเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างประสบความสำเร็จ
 • STEM 1 การสอนที่สอดแทรกเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • STEM 2 ผสมผสานการสอนและฝึกฝนทักษะด้านการใช้ชีวิตในสังคม
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์150,000 บาท
สำนักงานใหญ่16 สาขา
รวมทั้งหมด16 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
การลงทุนค่าแฟรนไชส์ : 
 • แบบที่ 1 ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท ไม่มี Royalty fee
 • แบบที่ 2 ค่าแฟรนไชส์ 180,000 บาท ไม่มี Royalty fee
เพิ่มเติมจากหัวข้อสิ่งที่ได้รับ : ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM NXT Education Base set 2 ชุด
 • สัญญาอายุ 2 ปี
 • สิทธิ์ครอบคลุมพื้นที่ : เป็นสิทธิ์พิจารณาของสาขาแรกที่ซื้อก่อนในเขตท้องที่ที่ตกลงกัน
ระยะเวลาคืนทุน6 – 8 เดือน ขึ้นอยู่กับทำเล และการตลาด

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความสนใจธุรกิจทางด้านการศึกษา
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องหุ่นยนต์
 4. มีพื้นที่ 32 ตารางเมตรขึ้นไป
สิ่งที่ได้รับ
 1. ลิขสิทธิ์การใช้หลักสูตร และเครื่องหมายบริการ
 2. เข้าอบรมหลักสูตร และการบริหารจัดการสถาบันฯ ณ สำนักงานใหญ่
 3. ได้รับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมจากที่เคยได้รับ พร้อมทั้งได้รับการอบรมหลักสูตรใหม่ฟรีตลอดอายุสัญญา (หลักสูตรที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนามากกว่า 10 หลักสูตร ซึ่งจะรองรับช่วงอายุผู้เรียนตั้งแต่ 5 – 18 ปี) 
 4. ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องสำหรับการเริ่มต้นเปิดสถาบัน
 5. บริการจัดหารอุปกรณ์ต่างๆ ให้ในราคาพิเศษ 
 6. เอกสารข้อมูลการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 7. เอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันฯ 
 8. ไฟล์ Art Work โฆษณาและแบบป้ายต่างๆ (บริการออกแบบให้ฟรี)
 9. รองรับระบบ E-Learning ในอนาคต
 10. บริการจัดหาผู้ดูแลสถาบันฯ 
 11. ประชาสัมพันธ์สาขาแฟรนไชส์และกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media
 12. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาสำหรับการเข้าร่วมแข่งขัน World Robot Olympaid (WRO) 
อื่นๆ
 1. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยท่านอาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์ ซึ่งที่มีวุฒิบัตรทางด้าน หุ่นยนต์รับรอง พร้อมทั้งทีมงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 2. ทางสถาบันฯ มีแผนการขยายกลุ่มลูกค้า โดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน E-Learning โดยใช้คุณครูสอนลักษณะตัวต่อตัว เพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และฟิสิกส์ เพื่อเพิ่มคะแนนหรือเรียนในบทเรียนล่วงหน้าให้แก่เด็กๆ
 3. สถาบันฯ ให้ความร่วมมือ และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจตลอดอายุสัญญา
ชื่อผู้ติดต่อคุณชาคริช สมัตถภาพงศ์
ที่อยู่สำนักงาน 199/36 หมู่ที่ 5 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

สถาบันฯ ต้นแบบ อาคารสมาคมธรรมศาสตร์ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร.
044xxx
โทรสาร
 044xxx
อีเมล์
 iboxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 46 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 15,455 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 453 คน
 
อิเล็กทรอนิกส์ชุดหุ่นยนต์ระบบ E-Learning
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget