ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
7.4K
420
5
เวิรล์ด ออฟ ซายด์
(World of Science)
สถาบันวิทยาศาสตร์ เวิรล์ด ออฟ ซายด์ (World of Science) เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือสำหรับเด็กอายุ (6-13ปี) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงปฏิัติการประกอบด้วย  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(การทดลอง) โดยเน้นเนื้อหาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาตร์ในระดับสูงขึ้นต่อไป 

ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการทดลองนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าในเนื้อหาได้กระจ่างมากขึ้น สามารถจดจำไปในระยะยาวและยังช่วยต่อยอดทางด้านความคิดความเข้าใจ ความใฝ่รู้และกระตือรือร้น สนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาตร์ในระดัมัธยมศึกษา โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งเป็นวิชาสำคัญหรือวิชาบังคับในเกือบทุกประเทศในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เช่น วิชาชีพสายการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีล้วนแล้วต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาตร์ทั้งนั้น

เป็นหลักสูตรที่ได้มีการค้นคว้า ทดสอบ พิสูจน์และพัฒนาได้ตามมาตรฐานสากลของประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถนำไปปรับสอน ประยุต์ และเผยแพร่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ในทุกประเทศ

ในขณะที่โลกกำลังพัฒนาอย่างก้าวไกลแต่จำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนสายวิทย์ หรือเรียนวิทยาศาสตร์กลับน้อยลงซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศและผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียนวิทยศาตร์เพิ่มนอกห้องเรียนยากที่จะสามารถหาที่เรียนได้  นอกเหนือจากนี้ ในวงการศึกษาทั่วโลกการแข่งขันธุรกิจกทางการศึกษานั้นสูงมาก แต่ธุรกกิจที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองเน้นเนื้อหาทางวิชาการนั้นยังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ดังนั้นธุรกิจ เวิรล์ด ออฟ ซายด์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนสำหรับผู้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางการศึกษา ต้องการเพิ่มคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ และมีทุนทรัพย์เพียงพอ ในการเป็นตัวแทนมาสเตอร์แฟรน์ไชส์ประจำประเทศไทย (Master Franchise Thailand) แต่เพียงผู้เดียว
เวิรล์ด ออฟ ซายด์ (World of Science) ก่อตั้งโดย Dr. Eddy Lai ในปี 2008 ประเทศออสเตเลีย จากประสบการณ์และการทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษามากว่า 20 ปี ตระหนักให้เห็นว่าทักษะความสามารถในเรียนวิชาวิทยาศาตร์ ของนักเรียนนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆและหากจะต้องมาเรียนกวดวิชาเพิ่มในระดับมัธยมตอนปลายนั้นก็สายไปแล้วหรือนักเรียนไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะขาดความรู้พื้นฐานในระดับประถมวัย คือความรู้ที่เรียนมามีไม่เพียงพอ  

ทั้งนี้เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการเช่น ขาดแหล่งข้อมูลทางวิชาการ,อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลองไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน, ขาดงบประมาณหรือขาดบุคคลากร เพราะการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ดีนั้นจะต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสถาบันที่เปิดสอนเสริมวิทยาศาตร์ผ่านการทดลองนั้นหาได้ยากมากในตลาดธุรกิจกทางด้านการศึกษา 

โดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการและเน้นวิชาการด้วยนั้นทำได้อยาก ต้องใช้เวลา ความเพียรและความอดทนสูง อีกทั้งจะต้องเป็นผู้ความรู้มีคุณวุฒุสูงเพราะเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมวิทยาศาตร์ทุกแขนง แต่ละการทดลองต้องมีการพิสูจน์ ปฎิัติบัติจจริงและทดสอบแล้วเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนในแต่ละวัย

เวิรล์ด ออฟ ซายด์ ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนและผู้ปกครอง  นักเรียนที่มาเรียนในระยะยาวจะมีความพร้อมและทักษะความสามารถในการเรียนวิทยาศาตร์ได้ดีในทุก ๆ ด้านและในวันนี้เราพร้อมที่จะถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้เยาวชนในประเทศต่าง ๆ ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเรียนแต่ละครั้ง ครอบคลุมด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 วิชา ดั้งนี้ Physics, Chemistry, Biology, Geography, Application of Mathematics and Astronomy เรียนผ่านการทดลองมากกว่า 1,100 การทดลอง ทั้งหมด 369 บทเรียน

ประกอบด้วย 4 หลักสูตรดังต่อไปนี้ (สำหรับประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1)

Introductory Science Program (Grade 1): This program provides students the opportunities to develop their understanding of the basic science behind our daily life through different activities. It also aims to stimulate their interests and curiosities about the environment and the world around them. In addition to science discovery, vocabulary and language skills as well as mathematical knowledge are the main aspects of this program.

This program includes 4 courses and each course consists of 9 lessons. There are a total of 36 lessons in this program.

Primary Science Program (Grade 2-3): This program focuses on the development of the understanding of scientific terms and concepts. Students discover firsthand what science is really about by exploring and investigating the fundamental knowledge of science. This program ultimately provides the opportunities for students to become aware of the main scientific theories and to explore basic laboratory apparatus and tools.

This program includes 8 courses and each course consists of 9 lessons. There are a total of 72 lessons in this program.

Intermediate Science Program (Grade 4-5): This program focuses on the development of the understanding of scientific theories by experimenting on the scientific concepts. The formal steps in conducting experiments (Aim, Materials, Procedure, Data, Results, Data Analysis, Discussion and Conclusion) as well as standard laboratory protocols and proper use of basic laboratory apparatus are introduced in this program. More in depth scientific knowledge is taught and students are introduced to the relationship between different areas of science.

This program includes 8 courses and each course consists of 9 lessons. There are a total of 72 lessons in this program.

High School Science Preparation Program (Grade 6-7): This program focuses on the development of the understanding of scientific theories especially in the subjects of Chemistry and Physics. The formal steps in conducting experiments (Aim, Materials, Procedure, Data, Results, Data Analysis, Discussion and Conclusion) as well as standard laboratory protocols and proper use of basic laboratory apparatus are the main aspects of this program. Report writing and the application of Mathematics in science are also taught in this program. This program ultimately provides students the opportunities to explore some of the most important theories in science and to prepare themselves for studying science at high school.

This program includes 8 courses and each course consists of 9 lessons. There are a total of 72 lessons in this program.

Holiday Programs
Holiday programs are offered during summer holidays and school term breaks (117 lessons).

In additional to the scientific aspects, these programs also incorporate the application of Mathematics (measurement, graphing, percentages, averages, order of operations and logic) and English language (scientific and non-scientific vocabulary, reading and writing skills).

ขายมาสเตอร์แฟรนไชส์ประเทศไทย (Master Franchise Thailand) จำนวน 1 แฟรนไชส์สำหรับตัวแทนประเทศไทย

We are looking for ambitious and enthusiastic individuals or companies with a passionate commitment to develop an international brand in the long term.  You will be a dedicated leader with entrepreneurial spirit who will work tirelessly to build a strong and successful World of Science business in Thailand and provide high quality education to children. 

As the Master Franchise owner, you can generate revenue by opening and operating your own World of Science centers and selling local franchises in Thailand.  Your franchisees would pay you an initial fee for each World of Science centre you consent them to start up and operate.  You would be responsible for providing support service and training to the World of Science local franchisees. Each month they would also pay you a royalty – a percentage of their revenue or a fixed fee.

 • A person with strong desire to develop a national brand and has a passionate commitment to enhance children’s education.
 • A highly organised, ambitious and enthusiastic business person with strong leadership abilities.
 • Caring towards children’s education.
 • Interested in science and experiments.
 • Understanding the nature and values of educational business.
 • Very keen and have a long vision in running educational business.
 • A highly motivated entrepreneur who is committed to operate the successful business in the long term.
 • In financial strength with adequate funds to develop World of Science networks in Thailand.
Master Franchise Fee covers the followings:
 1. Exclusive territorial rights in Thailand.
 2. The right to own a Master Franchise permanently within Thailand.
 3. The right to use the trade name and branding.
 4. The right to use the Science Learning Programs intellectual property including the Lesson Plans for all 369 lessons. Each lesson plan is presented as three Microsoft Word documents which include a teacher’s version, a presentation version and a student’s version. 
 5. The right to open and operate your own World of Science centres within Thailand. 
 6. The right to sell domestic franchises in Thailand at your desired cost as well as terms and conditions and also the right to charge for ongoing royalty fees.
 7. The start up and Business operation manual.
 8. Comprehensive Training Program and ongoing support.
 • Unique Academic Science Programs that include 369 lessons.
 • Full lesson plan for Grade 1 to Grade 7 (age 6 -13).
 • More than 1,100 academic experiments which are all successfully proven and tested (data and results are included).
 • All lessons include discussion questions and homework questions. All answers are provided.
 • Successful business model.
 • Minimal competitors when comparing to Mathematics and English.
 • Can be offered in both English (for EP students and students from international schools) and Thai (where translation is needed).
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อWorld of Science
ที่อยู่
Unit 7, 148 Turton Street, Sunnybank , Brisbane, Queensland 4109 Australia
มือถือ
617xxx
โทรสาร
 617xxx
อีเมล์
 worxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  เวิรล์ด ออฟ ซายด์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นกxxx 09945xxx Thamaxxx
2. Dr. Nopparxxx 08189xxx rattyxxx
3. Dr.Nopparaxxx 08189xxx rattyxxx
4. เล้งxxx 06580xxx Inlovxxx
5. จงอรxxx 09434xxx jong_xxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม5 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 7,439 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 26 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน