ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
27K
467
1.9K
ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์
(RoboMind)
RoboMind - โรโบมายด์ : ศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้เทคโนโลยี สำหรับเด็ก

เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก ผ่านภารกิจสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ประดิษฐ์ เรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) สำหรับเด็กวัย 4 –15 ปี โดยมุ่งเน้นทักษะการลงมือทำ (Hand-On Experiences) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) รวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Work) โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered)

อุปกรณ์ทั้งหมดด้วยบริษัทเลโก้ (LEGO) สำหรับรุ่นหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ‘Lego MINDSTORM’

RoboMind พวกเราให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและความเชื่อถือเป็นสำคัญ จึงมีระบบพัฒนาโค้ช ระบบการคัดเลือกอุปกรณ์ และระบบการออกแบบดูแลสถานที่เรียนที่เป็นระบบ ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ตามพฤติกรรมของผู้เรียนที่แตกต่าง

เกียรติ์ประวัติ: รางวัลชนะเลิศลำดับ 9 ของโลก World Robot Olympiad(WRO2015) ณ ประเทศกาตาร์, รางวัลชนะเลิศกลุ่ม Top5 การแข่งขัน WRO ระดับประเทศไทย, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค และเป็นทีมสังเกตการณ์ การแข่งขัน First LEGO League (FLL) ระดับประเทศ

Key words: STEM, Tinkering, Makerspace, Integrated Education, Learner-Centered, Constructionism, Project-Based Learning(PBL), Play-Base Learning(PBL), Learning by Doing, On-Hand Experience, PLEARN
50,000 - 200,000 บาท
RoboMind เริ่มต้นจากกลุ่มวิศวกรที่มีสนใจในด้านพัฒนาการศึกษา ในเด็กปฐมวัยจนถึงทีนเอจ

พันธกิจของเรา ‘Rise Positive Attitude and Excite Motivation of Children by Science and Technology playing’

RoboMind อ้างอิงหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความร่วมมือกับบริษัทเลโก้ประเทศเดนมาร์ก อย่างเช่น Carnegie Mellon Robotics Institute, Tuft Robotics Academy และ MIT Media Lab ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้น โดยทีมงานได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับความพร้อมของพัฒนาการเด็กไทยอย่างเหมาะสม หลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็กปฐมวัย 4-7 ปี ที่เน้นการจับสัมผัส การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและเปิดกว้างทางจินตนาการ

สำหรับเด็กโตปฐมวัย 8-12 ปี เน้นให้สามารถเรียนรู้ในเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่นการเขียนโปรแกรมสั่งการ จนสามารถประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ประดิษฐ์ทำภารกิจต่างๆได้ และเด็ก 13-15 ปี เน้นการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ประดิษฐ์ ผ่านการผสมผสานพลังจินตนาการและการคิดอย่างเป็นระบบ ในภารกิจที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริง

RoboMind ร่วมมือกับโรงเรียนในระบบการศึกษา ได้จัดกิจกรรมและให้คำปรึกษาในการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) ผ่านภารกิจหุ่นยนต์ประดิษฐ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่นหลักสูตรในวิชาเรียน ชมรมหุ่นยนต์ และค่ายปิดเทอมฤดูร้อน

RoboMind มีเป้าหมายและพันธกิจชัดเจน ในการช่วยให้เด็กนักเรียนได้ค้นหาศักยภาพของตัวเอง โดยการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ประดิษฐ์ในระดับต่างๆ ซึงจะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ทั้งนักเรียนและโค้ชของศูนย์ ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เช่นการแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขัน First LEGO League (FLL) ระดับประเทศ และการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

RoboMind มีหลักสูตร 5 ระดับ ตั้งแต่ Robotic Beginner จนถึง Robotic Advancer
ตั้งแต่หลักสูตรระดับที่ 3 ขึ้นไป เนื้อหาสามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรเตรียมพร้อมร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆได้

ครอบคลุมเนื้อหาการเรียน ทั้งการประกอบและการออกแบบหุ่น การเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ จนถึงการประยุกต์หุ่นยนต์ประดิษฐ์เพื่อปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จ (ลักษณะการสร้างหุ่นยนต์ โดยไม่มีแบบเฉพาะ) หลักสูตรมีความหลากหลายรองรับเด็กนักเรียนวัยตั้งแต่ 4-15 ปี

ระบบการเรียนการสอนมีกระบวนการประเมินผลเป็นรายบุคคล จัดให้การเรียนแต่ละครั้งมีเนื้อหาแตกต่างกันตามความพร้อม จึงเรียกได้ว่าการเรียนรู้ถูกกำหนดเป็นเฉพาะบุคคล

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจเปิดธุรกิจการศึกษาทางเลือก แนวทางบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) และผู้ที่เปิดธุรกิจการศึกษาอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มหลักสูตรในการให้บริการการศึกษาของศูนย์ปัจจุบันให้หลากหลายยิ่งขึ้น

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
7 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขากรุงเทพ รัชดาภิเษก 49
 2. สาขานนทบุรี The walk
 3. สาขาเชียงใหม่ @Curve mall
 4. สาขาเชียงใหม่ EQ Square
 5. สาขาเชียงใหม่ มีโชคพลาซ่า
 6. สาขาภูเก็ต
 7. สาขาโคราช ปากช่อง
รวมสาขาทั้งหมด7 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท (วันทำสัญญา)- เริ่มธุรกิจได้
 • ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท (หลังวันทำสัญญา 3 เดือน)
สิทธิ์ไม่ทับซ้อน โดยครอบคลุมพื้นที่การเดินทาง 1 ชั่วโมงหรือ 10 กิโลเมตร

ค่ารอยัลตี้ฟีส์ :  (%)     
 • 30,000 บาท  (หลังวันทำสัญญา 6 เดือน)
 • 20,000 บาท  (หลังวันทำสัญญา 9 เดือน)
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. สนใจการศึกษาทางเลือก แนวการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM)
 3. มีความสุขที่อยู่ท่ามกลางเด็กนักเรียน ได้โค้ช ได้ชี้แนะ ได้ท้าทายศักยภาพของเด็กๆ
 4. มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้
 1. ลิขสิทธ์การใช้หลักสูตร และเครื่องหมายบริการ
 2. ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM Education EV3 base set 2 ชุด
 3. ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM EV3 Expansion set 1 ชุด
 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน RoboMind viewer 2.2 (รองรับระบบเครือข่าย: LAN)
 5. ให้คำปรึกษาในการตกแต่งสถานที่ และการเลือกซื้อชุดคอมพิวเตอร์
 6. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และชุดหุ่นยนต์เพิ่มในราคาพิเศษ
 7. อบรมและดูงาน ณ ศูนย์ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง
 8. อบรมกลุ่ม ณ สถานที่เปืดของแฟรนไซส์ซี่, 5 วันเป็นอย่างน้อย
 9. ไฟล์เอกสารการสอน (Hand out)
 10. ไฟล์แบบฟอร์ม โลโก้ ป้าย โบรชัวร์
 11. เสื้อยืด RoboMind, สติ๊กเกอร์ RoboMind, โบรชัวร์ RoboMind
 12. ประชาสัมพันธ์แบรนด์และกิจกรรมผ่านเวปไซด์
 13. ให้คำปรึกษาการเข้าร่วมแข่งขันและโจทย์ สำหรับเวทีแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO), First Lego League (FLL) และ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
 • ทุกสาขาเปิดดำเนินการจริง ร่วมเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
 • มีต้นแบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จจริง มีทีมงานพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 • มีผลงานจากการแข่งขันจริง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับหลักสูตรในโรงเรียน
 • ค่าแฟรนไชส์ครอบคลุมชุดหุ่นยนต์ทั้งหมดจริง โดยรวมชุดเสริมเพื่อใช้ประกอบแบบที่ซับซ้อนหรือใช้ในการแข่งขันแล้ว
 • ค่าแฟรนไชส์เต็มประสิทธิภาพจริง เพราะแบ่งเป็นงวด ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ลดภาระช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือจนธุรกิจลงตัว ทั้งหมดไม่มีค่ารายเดือน (Royalty fee)
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณกัมพล กันทะแก้ว
ที่อยู่
สำนักงาน: 124 ถนนสุคันธราม ตำบลสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 ศูนย์ปฏิบัติงาน: สาขากรุงเทพ รัชดาภิเษก 49, สาขานนทบุรี The walk, สาขาเชียงใหม่ @Curve mall, สาขาเชียงใหม่ EQ Square, สาขาเชียงใหม่ มีโชคพลาซ่า, สาขาภูเก็ต และสาขาโคราช ปากช่อง
มือถือ
081xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 robxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ศูนย์หุ่นยนต์ โรโบมายด์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. เมสินีxxx 08499xxx mesinxxx
2. มานิตย์ ทxxx 08957xxx manitxxx
3. Kanchanokxxx 09882xxx Kanchxxx
4. มั่นกมล อุxxx 09864xxx iamhaxxx
5. เวคิมxxx 08402xxx kimjoxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม1,912 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 27,199 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 73 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน