ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
53K
605
399
11
twitter
ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด
FRANCHISE
NEWS
VDO
SE-ED Learning Center เป็นธุรกิจการศึกษาของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศ เพื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวนั้น ในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของเด็กไทยให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้

โดยปัจจุบัน SE-ED Learning Center ได้วิจัย และพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมที่มีคุณภาพอย่างโดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพหลักสูตรและวิธีการบริหารการจัดการโรงเรียนซึ่งเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจทางการศึกษา
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด
ชื่อธุรกิจ (Eng)SE-ED Learning Center
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ความเป็นมา
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาและการอำนวยความสะดวกต่อการค้นหาความรู้ของคนไทย เพื่อทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยที่ผ่านมาบริษัทถือได้ว่าเป็นผู้นำในกลุ่ม-ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา และสื่อการเรียนรู้ของสังคมไทย ไม่ว่าทั้งการเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ

การเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นร้านหนังสือเต็มรูปแบบที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย จนบริษัทได้รับการยอมรับจากสังคม ให้ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด)” โดยมีความตั้งใจให้เป็นสถาบันการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนไทย โดยมีบทบาทในการทำหน้าที่วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

สินค้าและบริการ
เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English
 • หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ PISA ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา พร้อมทั้ง ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English  หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) ที่เน้นการออกเสียง (Phonics) พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทั้ง 4 ทักษะ ผ่านสื่อ Interactive Multimedia และ English Online Edutainment ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ทักษะภาษา อังกฤษของนักเรียนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์20,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา1 ปี
สำนักงานใหญ่2 สาขา
แฟรนไชส์ซี่29 สาขา
รวมทั้งหมด31 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ลงทุนของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math 
 • Advance Payment ค่าหนังสือหลักสูตร FAN Math 50,000 บาท (ใช้หักค่าหนังสือหลักสูตร FAN Math)
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในการเปิดสาขา = 3,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าดูแลระบบสารสนเทศ และลิขสิทธิ์ต่างประเทศ = 10,000 บาทต่อปี  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทุนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English
 • Advanced Payment ค่าหนังสือหลักสูตร ACTive English  50,000 บาท (ใช้หักค่าหนังสือหลักสูตร ACTive English)
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในการเปิดสาขา = 45,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าดูแลระบบสารสนเทศ และลิขสิทธิ์ต่างประเทศ = 20,000 บาทต่อปี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1-2 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. รักและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
 2. มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง
 3. มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง
 4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่ในโซนการศึกษา
 5. มองความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว
    สิ่งที่ได้รับ
    1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
    2. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน (หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English)
    3. ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน (หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English)
    4. สิทธิในการใช้สื่อ  Animation 441 ตอน ครอบคลุม   FAN1 – FAN6 ความยาวมากกว่า 2,000 นาที (หลักสูตร FAN Math)
    5. อุปกรณ์และสื่อในการสอนทั้งสองหลักสูตร
    6. การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
    อื่นๆ*** ไม่มีการเก็บค่า Royalty Fee ***
    ชื่อผู้บริหารคุณลันนธิพย์ พิทยาอุดมฤกษ์
    ชื่อผู้ติดต่อคุณอลงกรณ์ คงทรัพย์
    ที่อยู่SE-ED Learning Center สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 สาขา Paradise Park
    โทร.
    081xxx
    อีเมล์
     slcxxx
    เว็บไซต์
    ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
    โหวตแฟรนไชส์
    ระดับความนิยม
    ผลโหวตรวม 399 คะแนน
    มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 53,137 ครั้ง
    มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 605 คน
     
    FAN MathACTive Englishธุรกิจการศึกษา
    แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
    Contact Information  
    ชื่อผู้ติดต่อ
     *
    โทรศัพท์
     *
    e-mail
     *
    รายละเอียด
    Budget