ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
55K
609
399
1
ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด
(SE-ED Learning Center)
SE-ED Learning Center เป็นธุรกิจการศึกษาของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศ เพื่อใช้หลักสูตรดังกล่าวนั้น ในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของเด็กไทยให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้

โดยปัจจุบัน SE-ED Learning Center ได้วิจัย และพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมที่มีคุณภาพอย่างโดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพหลักสูตรและวิธีการบริหารการจัดการโรงเรียนซึ่งเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจทางการศึกษา
ประมาณ 1-2 ปี
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาและการอำนวยความสะดวกต่อการค้นหาความรู้ของคนไทย เพื่อทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยที่ผ่านมาบริษัทถือได้ว่าเป็นผู้นำในกลุ่ม-ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา และสื่อการเรียนรู้ของสังคมไทย ไม่ว่าทั้งการเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ

การเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นร้านหนังสือเต็มรูปแบบที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย จนบริษัทได้รับการยอมรับจากสังคม ให้ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด)” โดยมีความตั้งใจให้เป็นสถาบันการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนไทย โดยมีบทบาทในการทำหน้าที่วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English
 • หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางของ PISA ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา พร้อมทั้ง ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English  หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) ที่เน้นการออกเสียง (Phonics) พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครบทั้ง 4 ทักษะ ผ่านสื่อ Interactive Multimedia และ English Online Edutainment ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ทักษะภาษา อังกฤษของนักเรียนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
2 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
29 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. Paradise Park กรุงเทพฯ
 2. Victoria Garden กรุงเทพฯ
 3. ลำลูกกา
 4. สมุทรปราการ 1
 5. สมุทรปราการ 2
 6. สระบุรี
 7. ลพบุรี
 8. ขอนแก่น
 9. สิงห์บุรี
 10. สุพรรณบุรี
 11. กาญจนบุรี
 12. ระยอง (เมือง)
 13. ระยอง (ปลวกแดง)
 14. ชลบุรี (พัทยา)
 15. ชลบุรี (สัตหีบ)
 16. ชลบุรี (เมือง)
 17. ชลบุรี (บ่อวิน)
 18. นครปฐม
 19. ราชบุรี
 20. เชียงราย (เมือง)
 21. เชียงราย (แม่สาย)
 22. เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์)
 23. เชียงใหม่ (สันกำแพง)
 24. อำนาจเจริญ
 25. นครศรีธรรมราช
 26. ยะลา
 27. ปัตตานี
 28. กระบี่
 29. พัทลุง
รวมสาขาทั้งหมด31 สาขา
ลงทุนของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math 
 • Advance Payment ค่าหนังสือหลักสูตร FAN Math 50,000 บาท (ใช้หักค่าหนังสือหลักสูตร FAN Math)
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในการเปิดสาขา = 3,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าดูแลระบบสารสนเทศ และลิขสิทธิ์ต่างประเทศ = 10,000 บาทต่อปี  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทุนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English
 • Advanced Payment ค่าหนังสือหลักสูตร ACTive English  50,000 บาท (ใช้หักค่าหนังสือหลักสูตร ACTive English)
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในการเปิดสาขา = 45,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าดูแลระบบสารสนเทศ และลิขสิทธิ์ต่างประเทศ = 20,000 บาทต่อปี
 1. รักและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
 2. มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง
 3. มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง
 4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่ในโซนการศึกษา
 5. มองความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว
    1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
    2. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน (หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English)
    3. ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน (หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English)
    4. สิทธิในการใช้สื่อ  Animation 441 ตอน ครอบคลุม   FAN1 – FAN6 ความยาวมากกว่า 2,000 นาที (หลักสูตร FAN Math)
    5. อุปกรณ์และสื่อในการสอนทั้งสองหลักสูตร
    6. การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
    *** ไม่มีการเก็บค่า Royalty Fee ***
    ข้อมูลรายละเอียด
    ชื่อผู้บริหารคุณลันนธิพย์ พิทยาอุดมฤกษ์
    ชื่อผู้ติดต่อคุณอลงกรณ์ คงทรัพย์
    ที่อยู่
    SE-ED Learning Center สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 สาขา Paradise Park
    มือถือ
    081xxx
    โทรศัพท์
    02-xxx
    อีเมล์
     slcxxx
    เว็บไซต์
    ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
    รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด
    ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
    1. วราภรณ์xxx 08634xxx nui_wxxx
    2. Sukanda Joxxx 08144xxx sukanxxx
    3. ทิพวิมล พรxxx 08153xxx nongbxxx
    4. สุดา ภัทตพxxx 08189xxx Suea.xxx
    5. อัจฉรา ศรีxxx 09584xxx acharxxx
    ข้อมูล รายละเอียด
    โหวตแฟรนไชส์
    ระดับความนิยม
    ผลโหวตรวม399 คะแนน
    มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 54,594 ครั้ง
    มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 215 คน
    เงินลงทุน
    สนใจลงทุน