ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม
704K
2.6K
500
คาเฟ่อเมซอน
(Cafe Amazon)
วันนี้เรามีเป้าหมายที่จะขยายร้านกาแฟ Cafe Amazon ออกนอกสถานีบริการน้ำมันของเรา และพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจร้าน Cafe Amazon
การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ย 120 แก้ว ต่อวัน
ร้านกาแฟ Cafe Amazon ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงได้วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สร้างรายได้ให้กับสถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้าน Cafe Amazon ถูกพัฒนาให้เป็นจุดนัดพบ แหล่งพักผ่อน สำหรับคนเดินทาง ตัวร้านถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการวางพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตกแต่งด้วยโทนสีเขียว นำเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติ

โดยใช้สวนหย่อมเพื่อสร้างบรรยากาศ ร่มรื่น เย็นสบาย ความรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Cafe Amazon เสมือนเป็นโอเอซิสของคนเดินทาง และด้วยการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างอบอุ่น ทำให้วันนี้ร้าน Cafe Amazon เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ รวมทั้งสินค้าพรีเมี่ยม โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เป็นอย่างดี

รายการสินค้าแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้
 1. เครื่องดื่ม
 2. ขนมเค้ก และเบเกอร์รี่
 3. สินค้าพรีเมี่ยม
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
210 สาขา
รายละเอียดสาขา
ปัจจุบันร้านคาเฟ่ อเมซอน มีอยู่ประมาณ 2,100 สาขา มียอดจำหน่าย 178 ล้านแก้ว ซึ่งเป็นร้านที่ ปตท.บริหารเอง 10% อีก 90% ร้านแฟรนไชส์ 

ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ปตท.มีแผนขยายสาขาภายใน 5 ปี (2561–2565) เป็น 4,700 สาขา

แฟรนไชส์ซี่
1,890 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด2,100 สาขา
รายละเอียดประเภท
รูปแบบในอาคาร (Shop)นอกอาคาร
(Stand Alone)
ขนาดพื้นที่40 ตร.ม.ขึ้นไป100 - 200 ตร.ม.
(รวมสวนหย่อม)
ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ1,200,000 - 2,500,000 บาท1,500,000 - 3,000,000 บาท
ค่าออกแบบ80,000 - 120,000 บาท
อุปกรณ์ภายในร้าน779,000 บาท
ค่าประกันแบรนด์100,000 บาท
ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน**80,000 บาท
ค่า Franchise Fee150,000 บาท
รวม (ไม่รวม VAT)***2,389,000 - 3,729,000 บาท2,689,000 - 4,229,000 บาท
ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee3% + 3% ของยอดขายรายเดือน
ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS)24,000 บาท/ปี
อายุสัญญา6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)

รูปแบบ และลักษณะที่ตั้งของร้าน

รูปแบบนอกสถานี (Stand Alone)
 1. ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon
 2. ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม. ขึ้นไป (รวมสวนหย่อม)
 3. พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตุเห็นได้โดยง่าย
 4. พื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่ขัดต่อกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่อยงานราชการ
 5. พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่อยู่ภายในพื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร และ/หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
รูปแบบในอาคาร (Shop) 
 1. พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ
 2. ขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม.ขึ้นไป
 3. พื้นที่ขอจัดตั้งร้านต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน
 1. ผู้ที่จะได้รับสิทธิแฟรนไชส์ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 2. ต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และบุคลากรประจำร้านกาแฟ
 3. ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ ปตท.กำหนด และผ่านการทดสอบของ ปตท.
 4. มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 5. มีความเข้าใจและรักในงานบริการ
ขั้นตอนการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon
 1. ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ ปตท.พิจารณา ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทำสัญญาจองหรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ ก่อนที่ ปตท. จะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใดๆ ปตท. จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ จากการนั้น
 2. ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ  Cafe Amazon นอกสถานีบริการ ใน E-Form ได้ที่ www.cafe-Amazon.com หมวดแฟรนไชส์
 3. ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน นับตั้งแต่ ปตท.ได้รับเอกสารครบถ้วน จากผู้สนใจลงทุนหลังจากนั้น ปตท. จะนัดสัมภาษณ์และหากผลการสัมภาษณ์ผ่าน ปตท.จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิฯทราบ
 4. 4.ผู้ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเข้าทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ปตท.จะถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 5. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ ปตท.กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่ ปตท. เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน
 6. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ
 7. ร้านกาแฟ Cafe Amazon บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ Cafe Amazon ต้องให้ความร่วมมือ ปตท. และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อส่วนบริหารคาเฟ่อเมซอน ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ
ที่อยู่
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
136xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 Amaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  คาเฟ่อเมซอน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. รัชวัฒน์ xxx 09429xxx Suppaxxx
2. ศันสนีย์xxx 09244xxx Musanxxx
3. จินดาภาxxx 09829xxx jindaxxx
4. กรพงศ์xxx 08163xxx knualxxx
5. ไปรยา ภูดอxxx 06611xxx praiyxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม500 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 703,877 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 1,995 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน