ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
52K
520
692
สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่
(GEE English Academy)
GEE English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ โดยใช้ครูเจ้าของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางสถาบันฯ ได้ออกแบบ และพัฒนา

โดยการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย และหลักสูตรดังกล่าว สามารถช่วยพัฒนา และเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 48 ชั่วโมง ทำให้ GEE สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
GEE English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษสายเลือดไทย ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน เขียน และทักษะต่างๆ ที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง แท้จริง 

เนื่องจากได้เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของภาษาอังกฤษ ว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดี และทำให้คนวัยทำงานสามารถที่จะมีตัวเลือกในงานที่จะทำมากขึ้น และมีความก้าวหน้ามากขึ้นในหน้าที่การงานที่พวกเขาได้ทำอยู่

รวมถึงมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันนานาชาติ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภายในประเทศ โดยคิดค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
      
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และไม่มีเดือนไหนเลย ที่เรามีนักเรียนลดลง

นั่นเป็นข้อพิสูจน์อย่างดี ถึงเรื่องการดำเนินงานของทางสถาบันฯ  ระบบการเรียนการสอน ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ และความสำเร็จทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของตัวผู้เรียนเอง ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลที่ได้กลับมากมาย อย่างที่ไม่เคยมีสถาบันสอนภาษาที่ไหนทำได้มาก่อน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี (Fun English Program for kids)

  ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ การสอนโดยนำสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลักๆ 6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรมเกมการศึกษา, กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ โดยการเรียนการสอนจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 

  ด้วยแนวคิดที่ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากสิ่งที่พวกเขาได้เล่น ผสมผสานกับหลักสูตร ESL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ทั่วโลก เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทางภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ที่สุด ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่าง และได้ผลจริง ทั้งฟัง พูด อ่านเขียน
   
 • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (สำหรับนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน)

  โดยเน้นการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูด ฟัง เป็นหลัก แต่จะเสริมเรื่องของการอ่าน เขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

  เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเองโดยคณะอาจารย์ชาวต่างชาติชอง GEE เพื่อให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย  เหมาะสมกับวัฒนธรรม และนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

  ไม่ฝรั่งจ๋า เหมือนกับหลักสูตรของต่างประเทศ ที่มักจะไม่ค่อยเข้าถึงวัฒนธรรม และไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติหรือความต้องการในการเรียนภาษาของคนไทย 
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาหางดง จ.เชียงใหม่
แฟรนไชส์ซี่
7 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาแม่เหียะ เชียงใหม่
 2. สาขาพะเยา
 3. สาขาระยอง
 4. สาขาโคราช
 5. สาขาพระราม2 กรุงเทพฯ 
 6. สาขาปราจีนบุรี 
 7. สาขาลำพูน 
รวมสาขาทั้งหมด8 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ 390,000 บาท/3 ปี
 • Royalty Fee (ค่าดำเนินงาน)
  • ไม่เก็บค่า royalty fee จากลูกค้าทั่วไป
  • 15%จากรายได้ลูกค้าองค์กร ฯ
 • ต่อสัญญา 190,000 บาท/3 ปี
 1. ควรเป็นคนท้องถิ่นและมีความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจด้านการศึกษา
 2. ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม 
 3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา 
 4. ควรเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักเด็ก 
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง 
 7. มีเวลาทำเอง
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. สิทธิในการใช้หลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 16 หลักสูตรสำหรับเด็ก และอีก 20 หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่, หนังสือ และแผนการสอนของ GEE 
 3. หนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี สำหรับนักเรียน 1 ชุด และสำหรับครู 1 ชุด (รวม 32 เล่ม)
 4. ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ ฟรี ตลอดอายุสัญญา 
 5. อบรม/ให้คำปรึกษาพนักงานที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี  
 6. ให้คำปรึกษา พร้อมช่วยวางแผน และออกแบบการเรียนการสอน ในกรณีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ 
 7. สิทธิในการใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ GEE
 8. โบรชัวส์ 2,000 แผ่น 
 9. โปสเตอร์โฆษณาหลักสูตรต่างๆ 2 ชุด  
 10. โปสเตอร์ผลงานของสถาบันฯ  5 ชุด  
 11. โปรแกรมบริหารจัดการสถาบันสอนภาษา ที่จะช่วยให้ระบบการจัดการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายๆ 
 12. ป้ายสถาบัน ติดหน้าอาคาร ขนาด 4 x 1.5 เมตร  
 13. ป้ายญี่ปุ่น ตั้งหน้าร้าน 2 อัน 
 14. เว็ปไซต์ของสาขา และโฆษณาทาง Google Adword, Facebook และเว็ปไซต์อื่นๆ ฟรี 
 15. เสื้อ GEE สำหรับผู้ใหญ่ 10 ตัว, สำหรับเด็ก 20 ตัว  
 16. สมุดโน๊ต GEE 50 เล่ม 
 17. ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในวันเปิดตัวสาขาฟรี 1 วันเต็ม พร้อมครู 2 ท่าน
 1. ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน
 2. หลักสูตรของ GEE นั้นแตกต่างจากที่อื่น แต่เห็นผลชัดเจนกว่า
 3. ค่าเรียนของ GEE นั้น ถือว่าถูกกว่าที่อื่น ในขณะที่คุณภาพนั้นอาจจะสูงกว่า ซึ่งจะทำให้ท่านหาลูกค้าได้ไม่ยาก
 4. GEE มีระบบ และแผนการสอนที่ชัดเจน พร้อมนำไปใช้ได้ทันที
 5. GEE รับผิดชอบเรื่องการหาครูต่างชาติ ฝึกอบรมครู และการันตีครูที่จะส่งไปสอน โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการหาครู การฝึกอบรมครู และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติ
 6. GEE มีการเปลี่ยนครูน้อยมากถ้าเทียบกับที่อื่น  ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมาก
 7. GEE จะทำทุกอย่างให้ท่าน หน้าที่หลัก ๆ ของสาขามีแค่เพียง หาและรักษา ลูกค้าเท่านั้น
 8. GEE เป็นกันเอง คุยกันง่าย ทำงานด้วยง่าย ไม่ยุ่งยาก 
 9. เรามีข้อจำกัดในการขยายสาขา ไม่ขยายสาขามากจนทำให้แฟรนไชส์ต้องมาแข่งกันเอง
 10. GEE เน้นการสอนโดยใช้เจ้าของภาษาเป็นหลัก และเน้นการสอนผ่านการเล่น ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณจิญญาภัชฌ์ มังกะระ
ที่อยู่
250 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
มือถือ
089xxx
อีเมล์
 geexxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. พสิษฐ์xxx 08265xxx Studixxx
2. มนัสนันท์ xxx 08136xxx tspa4xxx
3. พงศ์ พัชรเxxx 08722xxx Love_xxx
4. kornaknok xxx 08161xxx warnjxxx
5. ภูษณิศา อุxxx 08634xxx Pusanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม692 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 52,133 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 126 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน