ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
50K
518
692
18
twitter
สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
GEE English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ โดยใช้ครูเจ้าของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางสถาบันฯ ได้ออกแบบ และพัฒนา โดยการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย และหลักสูตรดังกล่าว สามารถช่วยพัฒนา และเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 48 ชั่วโมง ทำให้ GEE สามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่
ชื่อธุรกิจ (Eng)GEE English Academy
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2550 (ก่อตั้งมา 12 ปี)
ความเป็นมาGEE English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษสายเลือดไทย ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน เขียน และทักษะต่างๆ ที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง แท้จริง 

เนื่องจากได้เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของภาษาอังกฤษ ว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดี และทำให้คนวัยทำงานสามารถที่จะมีตัวเลือกในงานที่จะทำมากขึ้น และมีความก้าวหน้ามากขึ้นในหน้าที่การงานที่พวกเขาได้ทำอยู่

รวมถึงมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันนานาชาติ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภายในประเทศ โดยคิดค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
      
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และไม่มีเดือนไหนเลย ที่เรามีนักเรียนลดลง

นั่นเป็นข้อพิสูจน์อย่างดี ถึงเรื่องการดำเนินงานของทางสถาบันฯ  ระบบการเรียนการสอน ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ และความสำเร็จทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของตัวผู้เรียนเอง ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลที่ได้กลับมากมาย อย่างที่ไม่เคยมีสถาบันสอนภาษาที่ไหนทำได้มาก่อน

สินค้าและบริการ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี (Fun English Program for kids)

  ใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ การสอนโดยนำสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลักๆ 6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรมเกมการศึกษา, กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ โดยการเรียนการสอนจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 

  ด้วยแนวคิดที่ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากสิ่งที่พวกเขาได้เล่น ผสมผสานกับหลักสูตร ESL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ทั่วโลก เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทางภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ที่สุด ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่าง และได้ผลจริง ทั้งฟัง พูด อ่านเขียน
   
 • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (สำหรับนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน)

  โดยเน้นการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูด ฟัง เป็นหลัก แต่จะเสริมเรื่องของการอ่าน เขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

  เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเองโดยคณะอาจารย์ชาวต่างชาติชอง GEE เพื่อให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย  เหมาะสมกับวัฒนธรรม และนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

  ไม่ฝรั่งจ๋า เหมือนกับหลักสูตรของต่างประเทศ ที่มักจะไม่ค่อยเข้าถึงวัฒนธรรม และไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติหรือความต้องการในการเรียนภาษาของคนไทย 
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์390,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่7 สาขา
รวมทั้งหมด8 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าแฟรนไชส์ 390,000 บาท/3 ปี
 • Royalty Fee (ค่าดำเนินงาน)
  • ไม่เก็บค่า royalty fee จากลูกค้าทั่วไป
  • 15%จากรายได้ลูกค้าองค์กร ฯ
 • ต่อสัญญา 190,000 บาท/3 ปี
ระยะเวลาคืนทุน7 – 8 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. ควรเป็นคนท้องถิ่นและมีความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจด้านการศึกษา
 2. ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา และพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม 
 3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา 
 4. ควรเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักเด็ก 
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง 
 7. มีเวลาทำเอง
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. สิทธิในการใช้หลักสูตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 16 หลักสูตรสำหรับเด็ก และอีก 20 หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่, หนังสือ และแผนการสอนของ GEE 
 3. หนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 3-12 ปี สำหรับนักเรียน 1 ชุด และสำหรับครู 1 ชุด (รวม 32 เล่ม)
 4. ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ ฟรี ตลอดอายุสัญญา 
 5. อบรม/ให้คำปรึกษาพนักงานที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี  
 6. ให้คำปรึกษา พร้อมช่วยวางแผน และออกแบบการเรียนการสอน ในกรณีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ 
 7. สิทธิในการใช้ภาพกิจกรรมต่างๆ ของ GEE
 8. โบรชัวส์ 2,000 แผ่น 
 9. โปสเตอร์โฆษณาหลักสูตรต่างๆ 2 ชุด  
 10. โปสเตอร์ผลงานของสถาบันฯ  5 ชุด  
 11. โปรแกรมบริหารจัดการสถาบันสอนภาษา ที่จะช่วยให้ระบบการจัดการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายๆ 
 12. ป้ายสถาบัน ติดหน้าอาคาร ขนาด 4 x 1.5 เมตร  
 13. ป้ายญี่ปุ่น ตั้งหน้าร้าน 2 อัน 
 14. เว็ปไซต์ของสาขา และโฆษณาทาง Google Adword, Facebook และเว็ปไซต์อื่นๆ ฟรี 
 15. เสื้อ GEE สำหรับผู้ใหญ่ 10 ตัว, สำหรับเด็ก 20 ตัว  
 16. สมุดโน๊ต GEE 50 เล่ม 
 17. ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในวันเปิดตัวสาขาฟรี 1 วันเต็ม พร้อมครู 2 ท่าน
อื่นๆ
 1. ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน
 2. หลักสูตรของ GEE นั้นแตกต่างจากที่อื่น แต่เห็นผลชัดเจนกว่า
 3. ค่าเรียนของ GEE นั้น ถือว่าถูกกว่าที่อื่น ในขณะที่คุณภาพนั้นอาจจะสูงกว่า ซึ่งจะทำให้ท่านหาลูกค้าได้ไม่ยาก
 4. GEE มีระบบ และแผนการสอนที่ชัดเจน พร้อมนำไปใช้ได้ทันที
 5. GEE รับผิดชอบเรื่องการหาครูต่างชาติ ฝึกอบรมครู และการันตีครูที่จะส่งไปสอน โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการหาครู การฝึกอบรมครู และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติ
 6. GEE มีการเปลี่ยนครูน้อยมากถ้าเทียบกับที่อื่น  ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมาก
 7. GEE จะทำทุกอย่างให้ท่าน หน้าที่หลัก ๆ ของสาขามีแค่เพียง หาและรักษา ลูกค้าเท่านั้น
 8. GEE เป็นกันเอง คุยกันง่าย ทำงานด้วยง่าย ไม่ยุ่งยาก 
 9. เรามีข้อจำกัดในการขยายสาขา ไม่ขยายสาขามากจนทำให้แฟรนไชส์ต้องมาแข่งกันเอง
 10. GEE เน้นการสอนโดยใช้เจ้าของภาษาเป็นหลัก และเน้นการสอนผ่านการเล่น ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ
ชื่อผู้ติดต่อคุณจิญญาภัชฌ์ มังกะระ
ที่อยู่250 หมู่ 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร.089-4337834, 083-2000084
อีเมล์geeenglish@hotmail.com
geeenglishacademy@hotmail.com
เว็บไซต์www.geeenglish.com
Facebook 
www.facebook.com/geeacademy
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 692 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 50,449 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 518 คน
 
จี อิงลิช อะคาเดมี่อังกฤษสถาบันสอนภาษา
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget