แฮนด์ออนอาร์ต

วันเทค
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
31K
473
320
twitter
google plus
สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไฮ พลัส อิงลิช
FRANCHISE
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ High Plus English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้เรียนกล้าพูดและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับมาตรฐาน American Curriculum สำหรับเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ Initial Course, Basic Course และ Intermediate Course ซึ่งมีระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติด้วยระบบ MRSR และ ARPS อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ควบคู่กับการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนครบครัน

อาทิเช่น Audio CD, Animation ประกอบนิทาน, Song & Chant และ Role Play เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน ตลอดจนเข้าใจและจดจำคำศัพท์พร้อมประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษในอนาคต
     
นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English ยังได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรด้วยรางวัล  The First Prize, Brand Franchise Award จาก The 4th Korean Foreign Language Education Industrial Awards  จัดโดย The Korea Herald,  Australian Embassy
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไฮ พลัส อิงลิช
ชื่อธุรกิจ (Eng)High Plus English
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 7 ปี)
ความเป็นมาบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด  ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Woongjin Think Big จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์ High Plus English แต่งตั้งเป็น มาสเตอร์แฟรนไชส์ประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ในการเผยแพร่หลักสูตร High Plus English ทั่วประเทศไทย 

โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของประเทศต่อไปในอนาคต

สินค้าและบริการหลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English เป็นหลักสูตรคุณภาพระดับมาตรฐาน  American Curriculum อีกทั้งยังมีเนื้อหาครบถ้วนทุกทักษะทางภาษา ได้แก่ Phonics, Vocabulary, Grammar, Reading, Writing และ Speaking โดยมีเนื้อหาสาระเข้มข้นแตกต่างกันไปตามแต่ละระดับ ดังนี้

หลักสูตร High Plus English

หลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 1. Initial Level - เน้นเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
 2. Basic Level - เน้นเรียนรู้การออกเสียงและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเรื่องใกล้ตัว - เน้นเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
 3. Intermediate Level – เน้นการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชำนาญ - เน้นพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสาระการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
รูปแบบการสอน High Plus English
   
High 5
 • MRSR (Momentary Respond Study through Repetition of part of speech) เป็นการสร้างประโยคจากคำศัพท์ (part of speech) ที่กำหนดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar)
 • ARPS (Automatic Representative Pronunciation System) เป็นการฝึกออกเสียงคำศัพท์โดยเรียนรู้คำศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกันจนสามารถจำแนกและนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • Clock English มีการกำหนดเวลาในการอ่านและการพูด เพื่อฝึกความว่องไว รวมถึงการทำแบบฝึกหัดต่างๆ
 • Role Play มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ
 • Song & Chant เป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงที่มีคำคล้องจองประกอบดนตรีที่สนุกสนาน
Plus 2
 • Writing Diary การเรียบเรียงประโยคผ่านการเขียนบันทึกภาษาอังกฤษและการเขียนบทความต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • Dictation การสร้างทักษะในการฟังและการเขียนผ่านการฟังเรื่องราวต่าง ๆ จนสามารถสร้างเป็นประโยคได้
จุดเด่นของ High Plus English
 • เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ
 • เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  American Curriculum 
 • มีลิขสิทธ์เฉพาะ ARPS (Automatic Representative Pronunciation System) เพื่อการฝึกฝนการออกเสียงและสำเนียงที่ชัดเจน
 • มีลิขสิทธ์เฉพาะ MRSR (Momentary Response Study through Repetition of part of speech) เพื่อการสร้างประโยคที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ
 • ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสนุกสนานกับนิทานหรือเรื่องราวที่สอดแทรกในบทเรียน
 • ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียงและการสนทนาภาษาอังกฤษจากเพลงและบทละครในบทเรียน
 • ผู้เรียนจะได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วด้วย Tongue Twister และ Clock English
 • มีหนังสือเรียนสีสันสดใสพร้อมด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยอย่าง Animation และ Chant ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนด้านต่างๆ ได้จากการประเมินอย่างต่อเนื่อง
 • มีครูดูแลใกล้ชิดในห้องเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
สำนักงานใหญ่28 สาขา
รวมทั้งหมด28 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • Franchise Fee 200,000 บาท
 • ค่าสื่ออุปกรณ์แรกเข้า 100,000 บาท
 • Royalty Fee 25%
ระยะเวลาคืนทุน1-2 ปี (จำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่า 100 คน)
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 2. มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเวลาดูแลสถาบันได้ตลอดเวลา 
 3. มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ตนเอง 
 4. การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่เปิดกิจการ
 5. มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน 
 6. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า I-Wang
 2. โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนออนไลน์ Franchisee Management System
 3. อุปกรณ์ในการตกแต่งสถาบัน หนังสือ เสื้อฟอร์ม
 4. มีการอบรมคุณครู ,เทคนิคการเรียนการสอน ก่อนเปิดสถาบัน
 5. มีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านเว็บไซต์
 6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การตกแต่ง และการบริหารงาน
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อคุณสุพจน์ อารยะประยูร, คุณนิตติยา ไพเรืองโสม
ที่อยู่บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เลขที่ 39/4 ซอยอุดมสุข 53 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 103 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 320 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 31,143 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 473 คน
 
ภาษาอังกฤษเรียนภาษาHigh Plus
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget