ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
33K
469
31
อัลตร้า แมท : โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน
(ULTRA MATH : Modern English by Smart Brain)

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เด็กๆ ไม่ได้ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เพียงแต่รู้สึกอึดอัดและสับสนเวลาคิดเลขไม่ออก แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้ ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ คือไหวพริบในการคิดเลข ซึ่งไหวพริบในการคิดเลขจะไม่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนและเทคนิคจากครูผู้สอนอย่างถูกต้อง

สถาบันสมาร์ท เบรน ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้พัฒนาและเติมเต็มให้เด็กไทยโดยใช้

 • หลักสูตร ULTRA MATH คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ง่าย รวดเร็ว และมีความสุขในการเรียนสำหรับเด็กอนุบาล – ประถม
 • หลักสูตร Ultra Math  คณิตทะลวงโจทย์ เพื่อให้แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์คิดหาคำตอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเห็นผลทันตา จึงจะเป็นการเร้าความสนให้เกิดการอยากลองฝึกคิด ฝึกทำจนเกิดทักษะความชำนาญ ผู้เรียนเข้าใจทุกบทอยากถูกต้อง และพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข
6 เดือน – 1 ปี
 • พ.ศ. 2539 ได้นำหลักสูตรจินตคณิตเข้ามาสอนในประเทศไทย ได้คิดวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ด้วยยืนหยัดในคุณภาพมาตรฐานที่มั่นคงและการดูแลเอาใจใส่ผู้ประกอบการจึงมีสาขามากกว่า 240 สาขาทั่วประเทศไทย และมีสาขาต่างประเทศกว่า 12 ประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  สิงคโปร์ อินเดีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับอีมิเรตส์ บาห์เรน กาตาร์ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ  จีน  และซาอุดิอาราเบีย ฯลฯ

 • พ.ศ. 2550 ได้คิดวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรคณิตศ่สตร์ จากคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาสอนมาอย่างยาวนาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพัฒนาทางด้าน ทักษะการคำนวฯ การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา รวมถึงการพัฒนาด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงๆ ต่อไป

 • พ.ศ. 2550 ได้พัฒนาหลักสูตร Modern English เสริมทักษะภาษาอังฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

หลักสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตร ULTRA MATH สำหรับเด็กอนุบาล – ประถม ด้วยการเรียนรู้แบบเสริมทักษะ และให้เข้าใจอย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง

เสริมด้านทักษะการคิดคำนาณ เสริมด้านโจทย์ปัญหา เสริมด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ครบถ้วย เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ลักษณะการเรียน เป็นแบบ Individual Learning โดยครู 1 คน จะสามารถสอนนักเรียนได้ประมาณ 8 คน ถึงแม้นักเรียนแต่ละคนจะอยู่คนละระดับชั้น โดยครูจะเป็นผู้แนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล

 • ลักษณะเด่นของหลักสูตร
  1. เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียน ก่อนเรียนจะทำ Placement Test เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
  2. การพัฒนาตามศักยภาพ ตอบสนองต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่
  3. การเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์
  4. มีการวัดและประเมิณผลการเรียนอยู่ตลอดเวลา
  5. ครบถ้วนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียน

หลักสูตร Modern English

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Modern English ของ สมาร์ท เบรน  ได้รับผลสำเร็จอย่างสูง ในทุกระดับชั้นเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย มหาวิทยาลัย และคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ 
นักเรียนกล้าพูด เปลี่ยนบุคลิกภาพ ผลการเรียนดีขึ้น ผู้ใหญ่พูดได้ พัฒนาการทำงาน ได้ประสบการณ์ใหม่

เรียนให้รู้จริง พูดได้คล่อง สื่อสารอย่างเข้าใจกับชาวต่างชาติ เตรียมพร้อมรับมือกับ AEC นักเรียนรอสมัครที่สาขาใหม่ของท่าน  เปิดก่อน ได้เปรียบกว่า Modern English by Smart Brain

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
14 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด14 สาขา
 • ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ ค่าแฟรนไชส์ หลักสูตร Modern English 190,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี พร้อม Vat 7 % [13,300 บาท]  (ชำระครั้งเดียวในวันทำสัญญา) รวม 203,300 บาท

 • สถานที่และการตกแต่ง อย่างน้อยต้องมี 2 – 3 ห้องเรียนและควรติดแอร์ทุกห้อง ตกแต่งให้สวยงาม

 • ผู้รับอนุญาตส่งครู เข้ารับการคัดเลือก, การทดสอบ, การฝึกอบรมกับตัวแทนสถาบัน Smart Brain  ฝ่ายวิชาการของสถาบัน สมาร์ท เบรน สำนักงานใหญ่เท่านั้น

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการเปิดสอนหลักสูตร Modern English

 • โปรเจคเตอร์ พร้อมจอฉาย หรือโทรทัศน์
 • ภายในห้องเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมลำโพง, กระดานไวท์บอร์ด, แปรงลบกระดาน, ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. มีความพร้อมในการลงทุน
 3. มีความสามารถในการบริหารดูแลจัดการสาขา
 4. สถานที่ตั้งสาขาต้องอยู่ในทำเลที่ดี
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่  1 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 3. อบรมครูผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
 4. CD Presentation สถาบันสมาร์ท เบรน 1 ชุด
 5. แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ท เบรน  1 ชุด
 6. โบรชัวส์ 1,000 แผ่น
 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียน, ขอใบประกาศนียบัตร, แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
 8. ไวนิลโลโก้ ขนาด 1.5 x 3  เมตร  1 ผืน
หลักสูตรมีการพัฒนา R&D โดยทีมงานสถาบันสมาร์ท เบรน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดเวลา หลักสูตรของเราจึงดิ้นได้ ไม่ยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ดังนั้น จึงเรียกว่า “หลักสูตร Modern English”

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณสวาสดิ์ มิตรอารี
ที่อยู่
80 ซ.พัฒนาการ 20 แยก 8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 conxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อัลตร้า แมท : โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Nuttapornxxx 08445xxx math3xxx
2. กัลยาณิน ตxxx 09224xxx ninanxxx
3. คุณเนยxxx 08218xxx i-am-xxx
4. จิ๊กxxx 08190xxx napomxxx
5. ภัทราพร ทxxx 087-8xxx pattyxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม31 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 32,715 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 75 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน