ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
32K
460
42
เดอะ อิงลิช คลินิค
(The English Clinic)
คลินิคหมอภาษาอังกฤษ เป็นศูนย์ภาษาอังกฤษอัจฉริยะ ที่ช่วยแก้ปัญหาฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง พูดหรืออ่านออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่ชัด ไม่คล่อง เขียนไม่เป็น สะกดคำไม่ถูก จำคำศัพท์ และกฎไวยากรณ์ไม่ได้ ผู้เรียนจะได้รับการสอนเสริมด้วยหลักสูตร โฟนิมิคส์ (phonemics)  และโฟนิคส์ (phonics) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ แคนาดา แต่ยังไม่ได้บังคับสอนในประเทศไทย

ประวัติผู้ก่อตั้ง 

ดร. อินทิรา ศรีประสิทธิ์  เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ คลินิคหมอภาษาอังกฤษ ของ มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีภารกิจในการส่งเสริมงานวิจัย และกิจกรรมที่นำมาซึ่งนวัตกรรมในการเรียนรู้ และการเรียนการสอนที่จะทำให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษเพื่อความได้เปรียบในเวทีแข่งขันนานาชาติ 

ดร. อินทิรา เป็นนักเรียนห้องคิงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(พญาไท) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนสูงสุด 96%  ในวิชาภาษาอังกฤษ  ติดบอร์ด 1 ใน 50 คนของประเทศไทยในปี พศ. สอบเข้าคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ได้ที่ 1 (ลูกศิษย์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์) ได้รับรางวัลทุนพระราชทาน ทุนภูมิพล ได้ทุนโคลอมโบไปเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัย โมแนช กรุงเมลเบิอร์น และ ได้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร่า (โดยไม่ต้องทำปริญญาโทก่อน)   เก่งภาษาอังกฤษจนได้ทุนเรียนและรางวัลมากมาย ระดับปริญญาเอกได้เลือกเรียนสาขางานวิจัยด้านสังคมวิทยา ที่ต้องใช้ความสามารถในการพูดอ่านฟังเขียนและคิดเป็นภาษาอังกฤษระดับสูง เป็นนักอ่านและนักวิเคราะห์ ใช้เวลามามากกว่า 20  ปีทำงานวิจัยในต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน  

ในช่วง ปี พศ 2549-2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และ สำนักงานทดสอบทางการศึกษาเห่งชาติ (สทศ.) ได้รู้ถึงปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยในระดับชาติที่จำเป็นต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงใช้เวลาศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าหาคำตอบว่า

ทำไมคนไทยส่วนมากจึงไม่เก่งภาษาอังกฤษ แม้เรียนภาษาอังกฤษมานานนับสิบปี  ได้พบคำตอบและวิธีแก้
ดังที่ปรากฎให้เห็นประจักษ์ในโครงการ คลินิคหมอภาษาอังกฤษ  ที่ได้รับการไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการให้ทำโครงการนำร่องฟื้นฟูภาษาอังกฤษให้สถานศึกษาชั้นนำในการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับทศวรรษที่สอง

หลักการ และเหตุผล 
        
70-80% ของคนไทย มีปัญหาภาษาอังกฤษบกพร่อง คืออ่านไม่ออก พูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการสอบโอเน็ต และ เอเน็ต เฉลี่ยไม่ถึง 35 % ทั่วประเทศ  แม้เรียนภาษาอังกฤษมานานหลายปีอย่างตรากตรำ  งานวิจัยของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพบว่าสาเหตุมาจากการที่คนไทยขาดทักษะทางด้านการรับรู้ และแยกแยะหน่วยเสียงของภาษาอังกฤษ (องค์ความรู้นี้เรียกว่า phonemics อ่านว่า โฟนิมิคส์)  ทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง อีกทั้งไม่รู้วิธีเชื่อมโยงตัวอักษร  A B C ถึง Z กับหน่วยเสียงของภาษาอังกฤษ  (องค์ความรู้นี้เรียกว่า phonics อ่านว่า โฟนิคส์) ทำให้อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจน

การขาดทักษะทั้งสองอย่าง ทำให้บางส่วนของเซลสมองด้านซ้ายไม่ทำงานอย่างเต็มที่ (เลือดไม่ถูกสูบฉีดไปเลี้ยง) ทำให้อ่านไม่ออก ออกเสียงไม่ถูก สะกดคำไม่เป็น  และลืมคำศัพท์และกฎไวยากรณ์ง่าย

ดร. อินทิรา ศรีประสิทธิ์ ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระบบใหม่ของสหรัฐฯ และ ผู้ดำเนินโครงการ คลินิคหมอภาษาอังกฤษ ต้นแบบให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้ง คลินิคหมอภาษาอังกฤษ เพื่อบริการสาธารณชน ด้วยการสอนเสริมองค์ความรู้พื้นฐานด้านโฟนิมิคส์ และ โฟนิคส์ ดังกล่าวให้แก่คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุด (ใช้เวลา 3 เดือนถึง2 ปีแล้วแต่อายุและความพร้อมของผู้เรียน)  ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อจะได้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ และแก้ปัญหาภาษาบกพร่องดังกล่าว เพราะถ้าไม่แก้ปัญหานี้ การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคการเรียนปกติ และการเรียนพิเศษนอกเวลาก็จะไม่ได้ผลอย่างเต็มที่

ในงานวิจัยที่นำเสนอที่งานประชุมนานาชาติจัดโดย ยูเน็สโก้ ปี พศ 2552  ดร. อินทิราได้นำเสนอ 7 ขั้นตอนที่จะทำให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยด้านการอ่านของรัฐบาลสหรัฐฯ  เริ่มจาก การสอนการรับรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ (phonemics)  การเชื่อมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง (phonics)  การสอนให้อ่านออกเสียงหรือ พูดคล่อง (fluency instruction) อย่างชัดถ้อยชัดคำ การสอนคำศัพท์ (vocabulary instruction)  การสะกดคำ (spelling) และการสอนให้เข้าใจความหมายของบทอ่าน  (reading comprehension) จนถึงการเขียน  (writing) 
 
การสอนเสริมใช้ระบบประสมประสานที่รวมการสอนในห้องเรียน และการฝึกด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ทด้วยโปรแกรมสอนอ่านอัจฉริยะที่มีคุณภาพสูงจากสหรัฐฯ ที่จะช่วยจัดระบบเส้นใยสมองด้านซ้ายใหม่ ทำให้สามารถรับรู้เสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องมากขึ้น พูดและอ่านออกเสียงชัดเจนมากขึ้นและสะกดคำดีขึ้น  โดยไม่ต้องใช้ความจำมาก ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการบำบัดด้วยการฝึกฝนการอ่านออกเสียงกับครูพี่เลี้ยงเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  จนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากกว่า 80-90% ของคำ หรือ บทอ่านที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
         
ดร. อินทิราขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านที่สนใจในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นของท่าน  เพื่อจะได้หลุดพ้นจากวิธีการสอนภาษาอังกฤษในระบบเดิมที่สอนอ่านเป็นคำที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของศูนย์ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ หรือ สอนเอง หรือ จบปริญญาเอก หรือ เป็นหมอ เพราะระบบหลักที่ใช้สอนเป็นระบบออนไลน์อัตโนมัติ ที่จัดการสอนและสอบอย่างมีคุณภาพได้ทั่วประเทศ ประสมประสานกับการสอนในห้องเรียนที่โรงรียนหรือที่ศูนย์โดยมีครูพี่เลี้ยงดำเนินกิจกรรมการฝึกภาษาที่สนุกเช่น เล่นเกม ร้องเพลงและกิจกรรมอื่นๆ ที่ตอกย้ำทักษะที่ได้เรียนมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้เรียนมีอาการภาษาอังกฤษบกพร่อง

คลินิคหมอภาษาอังกฤษนี้เป็นปฎิบัติการที่ดีที่สุด  (best practices) ของคลินิคสอนอ่าน (the Reading Clinic) ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ เช่น ฮาร์วาร์ด พริ้นซ์ตัน ฯลฯ  และได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมสำหรับคนไทยแล้ว  ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการทำ คลินิคต้นแบบ ที่จะนำมาสู่การปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ 2 ของประเทศไทย วิธีการสอนเสริมได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลดีสำหรับผู้เรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา และในส่วนของการศึกษานอกโรงเรียน

หลักสูตรที่สอนเป็นหลักสูตรที่ช่วยฟื้นฟูภาษาอังกฤษของเด็กและผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งเรื่องไวยากรณ์ และ การสะกดคำ  เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาให้ได้มาตรฐานอินเตอร์อย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่

ระดับพื้นฐาน : Phonemics ระดับ 1 - 4     Phonics ระดับ  1 - 4   Fluency  ระดับ 1-2

ระดับก้าวหน้า1  : Reading ระดับ  1-12  (vocabulary, spelling, meaning, translation & comprehension& writing) โดยเรียนคำศัพท์ การสะกดคำ การแปลความหมาย ความเข้าใจ และ การเชียน ตามระดับชั้นเรียน

ระดับก้าวหน้า 2  : Grammar  1-5  , Phonics Conversation  : Business ระดับ 1 - 4   Everyday English  ระดับ 1 - 4 

ระดับมาตรฐานอินเตอร์ 1 :  หลักสูตรเตรียมสอบเทียบวุฒิรับประกาศณียบัตรiของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge English Certificate Prep course)  เพื่อปรับความสามารถของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอินเตอร์

ระดับมาตรฐานอินเตอร์ 2 :  หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL /IELT และ TOEIC

ค่าแฟรนไชส์

 • ระดับพื้นฐาน  =  290,000 บาท 
 • ระดับมาตรฐานอินเตอร์ 2 = 690,000 บาท
รูปแบบการลงทุน
ผู้ประกอบการลงทุนด้านสถานที่ บุคลากร และดำเนินการด้านการตลาดในพื้นที่ คลินิค สนับสนุนเรื่องหลักสูตร อบรมครูผู้สอน ให้คำแนะนำด้านการตลาดและการบริหารอย่างต่อเนื่องจนสาขาประสบความสำเร็จ

สถานที่ ควรตั้งอยู่ในย่านชุมชน ใกล้สถานศึกษา เป็นอาคารพาณิชย์ 2-3  ชั้น ขนาด 1 คูหาขึ้นไป หรือ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ร้อยตารางเมตรในห้างสรรพสินค้า  ที่มีห้องเรียนอย่างน้อย  2 ห้อง  เงินลงทุนสำหรับตกแต่งและอุปกรณ์ประมาณ  600,000-800,000 บาท

ค่าแฟรนไชส์ 290,000  - 690,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนหลักสูตรที่สอน  (ไม่รวม VAT)  เริ่มต้นด้วย สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลาสัญญา 5 ปี ผู้สนใจควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกหรือ ขั้นตอนพื้นฐาน และ ค่อยๆพัฒนาศูนย์ให้ครบวงจรจนถึงระดับสูงมาตรฐานนานาชาติ


ค่าแฟรนไชส์ หลักสูตรที่เปิดสอน
290,000 บาท  (pre-reading clinic/auditory training)

phonemics

phonics

fluency

390,000 บาท(reading clinic)

Smart readers : Reading grade 1-12  สอนอ่านระดับประถม 1 -  มัธยม 6 (vocabulary คำศัพท์ + spelling สะกดคำ +  translation การแปล + comprehension ความเข้าใจ + writing การเขียน) 

490,000 บาท (speaking clinic)

Everyday conversation สนทนาชีวิตประจำวัน

Business conversation สนทนาธุรกิจ

Intensive Grammar ไวยากรณ์เข้มข้น

590,000 บาท (Writing clinic)

หลักสูตรเตรียมสอบ ประกาศณียบัตรของมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ระดับประถม และมัธยม  (Cambridge English Certificate : Starter, Mover, Flyer, KET, PET, FCE)  +

690,000 บาท

หลักสูตรเตรียมสอบ  TOEFL/IELT/TOEIC

 • Royalty fee ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจชำระ 30% ของค่าเล่าเรียนของนักเรียนในแต่ละเดือน  และรับรายได้  20 % - 30% จากการเป็นตัวแทนและศูนย์ฝึกอ่านให้ผู้ที่เรียนหลักสูตรออนไลน์ของสำนักงานใหญ่
 • Bank Guarantee เงินค้ำประกัน 100,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง)

 1. มีความรู้อย่างต่ำระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ชอบภาษาอังกฤษ
 3. สนใจเทคโนโลยี่การสอน
 4. มีเวลาที่จะสามารถบริหารศูนย์ได้เต็มเวลา

ขั้นตอนในการดำเนินการ

ผู้สนใจ กรอกข้อมูล และรับฟังรายละเอียด วางเงินมัดจำ ดูทำเล สถานที่ และพิจารณาความเป็นไปได้ ทำสัญญาและชำระเงินค่าแฟรนไชส์ ตกแต่งสถานที่ อบรมครูและผู้บริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ เปิดดำเนินการ (รวมเวลาที่จะเปิดดำเนินการได้ภายในไม่เกิน 60 วัน)

 1. ลิขสิทธิ์ในการจัดตั้ง คลินิคหมอภาษาอังกฤษ ในเขตุพื้นที่ๆกำหนด หรือในสถานศึกษาสำหรับสัญญา 5 ปี โดยใช้ชื่อว่า เดอะ อิงลิช คลินิค
 2. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น
 3. คู่มือในการบริหารจัดการคลินิค
 4. ฝึกอบรมครู 2 คน และผู้บริหาร 1 คน
 5. ประชุมอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการสอนทุก 2 เดือน แต่สามารถฝึกสอนออนไลน์ได้ตลอดเวลา ทุกวันผ่านระบบออนไลน์
 6. อุปกรณ์การเรียนการสอน/ ซ็อฟท์แวร์ ตัวอย่างเพื่อการสาธิต   
 7. ระบบการจัดการผู้เรียนและการประเมินผลการเรียน
 8. ระบบการสอนในห้อง และระบบการทดสอบ
 9. ประกาศณียบัตรรับรองผลการเรียน 
 10. เอกสาร และ แบบฟอร์มในการดำเนินธุรกิจ
 11. ให้คำแนะนำด้านการตกแต่งสถานที่ และอุปกรณ์ สำนักงาน
 12. ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน การตลาด การบริการ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

จุดเด่นของ คลินิคหมอภาษาอังกฤษ :

ทำไมท่านควรมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเรา

 • เพราะเราเป็นโรงเรียนหรือศูนย์ภาษาอังกฤษอัจฉริยะสำหรับปัจจุบันและอนาคตในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติว่าวิธีการสอนเสริมของเราได้ผล

 • เพราะโครงการ คลินิคหมอภาษาอังกฤษ เน้นการแก้ปัญหาก่อน ด้วยการปูพื้นฐานใหม่ให้ผู้เรียนเพื่อไมให้มีอุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกต่อไป (งานวิจัยพบว่า เด็กที่อ่านไม่เก่ง ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่ 1  96% ยังคงมีปัญหาเดิมเมื่อขึ้นประถมศึกษาที่  4 ถ้าไม่ได้รับการสอนเสริมเชิงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ)

 • ใช้หลักสูตรออนไลนชั้นของโลกที่มีองค์ความรู้ด้าน โฟนิคมิคส์ และ โฟนิคส์ ครบสมบูรณ์ ประสมประสอนในห้องที่มีกิจกรรมหลากหลาย

 • หลังจากปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ เรามีโปรแกรมสอนที่ช่วยอัพเกรดทักษะด้านการพูด อ่าน ฟัง เขียน ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานอินเตอร์ตามเกณฑ์ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม ถึง ระดับปริญญา ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยผู้นำทางด้านการสอนและการสอบภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก

 • ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและโรงเรียน ชั้นนำของประเทศ  500 แห่งสู่มาตรฐานสากล ในการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาแห่งภูมิภาค (education hub) และในโครงการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับทศวรรษที่ 2

 • มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างทั้งเด็กและผู้ใหญ่วัย 3 ขวบถึงเกษียณ ทำให้ฐานลูกค้ามีมาก คืนทุนเร็ว

 • มีระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ ประกันคุณภาพการเรียนการสอนมาตรฐานนานาชาติ ครูไม่ได้ทำหน้าที่หลักในการสอน แต่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก  ลดปัญหาคุณภาพครูและมาตรฐานการสอน

 • ได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยระดับชาติและในต่างประเทศหลายโครงการว่า สามารถแก้ปัญหาภาษาอังกฤษบกพร่องได้จริง เช่น ผู้เรียนอ่านเก่งขึ้น พูดชัดมากขึ้น สำเนียงดีขึ้น ฟังรู้เรื่องมากขึ้น อย่างเห็นผลทันใจในเวลาไม่นาน

 • ลงทุนน้อย ผลตอบแทนสูง และทำให้โรงเรียนหรือศูนย์ภาษาอังกฤษของท่านก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง

 • สนับสนุนโดยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร  (จึงคิดค่าแฟรนไชส์ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ) เพราะผู้บริหารต้องการให้คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์
ที่อยู่
64-66 ซ.101 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ
081xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 drixxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  เดอะ อิงลิช คลินิค
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. สิรินทรา วxxx 08920xxx Sirinxxx
2. Mr.Khanassxxx 09186xxx khanaxxx
3. นนทชัยxxx 08944xxx infraxxx
4. อัญชุดาxxx 081-4xxx finedxxx
5. จรุงเกีรติxxx 89-78xxx charuxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม42 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 31,778 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 66 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน