ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
16K
409
8
ศูนย์เรียนรู้ โอไมลส์
(Miles Education )

Miles : Miles เป็นชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์หลักสูตรที่นำเข้ามาจากประเทศอิสราเอล เป็นหลักสูตรนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะจากการลงมือทำ(Hand-on experiences ) ผนวกกับการจัดประสบการณ์การเรียนแบบร่วมมือกัน ( Coperative learning) ทำงานเป็น Team work และที่สำคัญ

เด็กๆ จะได้รับสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการ นำกลับบ้าน นี้เป็นหลักสูตรการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิศวกรรม ที่สามารถใช้ร่วมกับระบบควบคุมทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

โดยได้รับการออกแบบ และพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ไปพร้อมกันอย่างรอบด้าน หลักสูตรได้ออกแบบมาโดยสามารถใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนุกกับการแข่งขัน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศ  หลักสูตรเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี

Build it up with . . . . . . . . Your brain

เกิดจากกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาหลักสูตร เล็งเห็นถึงในอนาคต ซึ่งการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบันนี้เด็กมีการเรียนตามแบบที่ซ้ำซากตามแบบดั้งเดิม ดังนั้นเด็กจึงขาดศักยภาพในการเรียนรู้

เพราะฉะนั้นควรส่งเสริมให้เด็กมีการทำกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้สิ่งใหม่ๆประกอบกับการเรียนเพื่อนำการศึกษาของไทยไปสู่ความสำเร็จ เราขาดคนที่คิดเป็น คิดเอง อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ การ สร้างนวตกรรมใหม่ๆ เกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านของผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและของโลกต่อไป

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง MILES นี้ก็เพื่อผลิตเยาวชนที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ และมีศักยภาพในการคัดสรร จัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงได้รับการรับรองจากผศ ดร. วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ  คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

โดยจะมีการวิจัย และพัฒนาเพิ่มเติม ตลอดเวลาเพื่อให้หลักสูตรเป็นที่นิยมและเกิดการคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งได้รับความนิยม ในหลายประเทศ

เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่น โดยเด็กๆจะเกิดความมั่นใจ เกิดแรงบันดาลใจ สร้างความสนใจและเกิดการจดจ่อต่อสิ่งนั้นได้เป็นเวลานาน สร้างขั้นตอนการคิดที่สับสน ขาดสมาธิ สอนการจัดกระบวนการคิด

โดยฝึกเขียน program ควบคุมการทำงานต่างๆ ทำให้กระบวนการคิดถูกนำมาจัดเรียงใหม่อย่างเป็นขั้นตอนให้ถูกต้อง สร้างเสริมบรรยากาศและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน ดึงดูดและน่าสนใจและรู้จักการทำงานแบบ "Team Work"  ซึ่งจะทำให้ความรู้ที่ได้รับเกิดการจดจำอย่างยาวนาน เพราะเกิดจากกระบวนการ กระตุ้น คิด สร้าง สั่ง เล่น และแก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเพื่อสนับสนุนให้การเรียนมีความหมาย

โดยเด็กจะได้รับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจาก สมองและสองมือของเขาเป็นรางวัลเมื่อจบในแต่ละหลักสูตร โดยจะสามารถเรียนได้ทั้ง เด็กผู้ชาย และ เด็กผู้หญิง ตั้งแต่ 3 ปี – 15 ปี

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
4 สาขา
รายละเอียดสาขา
สำนักงานใหญ่ เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น16   
รวมสาขาทั้งหมด4 สาขา

โดยการลงทุนเริ่มต้นที่ 450,000 บาท ไม่รวมค่าตกแต่งสถานที่

 1. Initial Fee 
  1. Master franchise ในแต่ละจังหวัด
   อายุสัญญา 6 ปี เริ่มต้น 900,000 บาท ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ
   ** ยกเว้นเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณทล
  2. Local franchise เริ่มต้นที่ 450,000 บาท 
 2. Royalty Fee ค่าสิทธิดำเนินธุรกิของรายได้รวม ในแต่ละเดือนคิด 12 %
 3. การตกแต่งสถานที่  (สำหรับพื้นที่ 100 ตร.ม.) ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ โดยพื้นที่ที่ใช้ในการเปิดศูนย์ ไมลส์ ควรจะมีเนื้อที่อย่างน้อย 100 ตร.ม. อยู่ในทำเลที่ดี ปลอดภัย สะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในข้อ 1 ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ที่เข้าใจและสนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะส่งเสริมการสอนด้านการคิด และด้านการสร้างนวตกรรม (innovative learning)ให้แก่เด็ก มีทีมงานและพร้อมจะลงทุน มองภาพรวมของธุระกิจแบบประสานความร่วมมืออย่างเข้าใจ รวมถึงมีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ การฝึกอบรม และZone area ในการได้รับสิทธิจาก การแต่งตั้ง Master franchise ในเขตพื้นที่ได้รับอนุญาติ
เด็กๆจะเรียน โดยผ่านการเล่น เป็นการเสริมการเรียนของทุกวิชา และเป็นการสร้าทัศนคติที่ดี ต่อวิชา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ใน อนาคต

จุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือเด็กๆจะได้ทำ Project ผ่าน mind map ซึ่งจะสร้างพื้นฐาน การคิด และการทำงานต่อไปในอนาคต โดยผู้ลงทุนยังมีรายได้เพิ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้อีกทางหนึ่ง นอกจากการสอน ซึ่งเป็น แฟรนไชส์ เดี่ยวที่คิดค่า Royalty Fee เท่ากับ 12 %

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณทวีป หรือ คุณคงฤทธิ์
ที่อยู่
สำนักงานใหญ่ เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น16
มือถือ
084xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 tavxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ศูนย์เรียนรู้ โอไมลส์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. พรปวีณ์ สวxxx 09733xxx ggoogxxx
2. กันตพิชญ์xxx 06161xxx k.sylxxx
3. จุงxxx 08876xxx juno_xxx
4. จณิกสาฐ์xxx 08600xxx jarnixxx
5. จรุงเกีรติxxx 89-78xxx charuxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม8 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 16,377 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 15 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน