ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
76K
502
59
4
สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
KiDO เป็นธุรกิจการศึกษาเด็กเล็กครบวงจร ที่ดำเนินการด้วยหลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้โลกรอบตัวผ่านการเล่น ในกิจกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลาย 

เหมาะสมตามพัฒนาการและความสนใจในแต่ละช่วงวัย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของพวกเขาอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา และด้านสติปัญญา
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้
ชื่อธุรกิจ (Eng)KiDO Educare Center
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2546 (ก่อตั้งมา 16 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2551 (ขายแฟรนไชส์มา 11 ปี)
ความเป็นมา
บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ได้รับรางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาโดยตลอดนับแต่เริ่มมีโครงการยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนขึ้นในปี 2551

บริษัทได้นำหลักสูตร และแนวการบริหารจัดการ จาก USA เข้ามาเปิดดำเนินการและขยายสาขาในรูปแบบ Franchise ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยผ่านการ Play & Learn & Grow อย่างมีคุณภาพ

สินค้าและบริการ
KiDO  Programs มีดังนี้คือ

KiDO Daycare โปรแกรมเพื่อรับดูแลและพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยอนุบาลในระหว่างวัน
 • KiDO Daycare (Full Time)  เป็น Nursery แบบเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ 
  • Full Time -  Full Day 
  • Full Time -  Half Day
 • KiDO Daycare (Part Time)  โปรแกรมเตรียมความพร้อม 3 วันต่อสัปดาห์ โดยประมาณ
 • รับดูแลชั่วคราว เป็นรายวัน (One Day,  ครึ่งวัน (Half-Day),  หรือรายชั่วโมง (Drop-In)
และโปรแกรมเสริมทักษะต่างๆ ขึ้นกับ KiDO Business Model ของสาขานั้นๆ อาทิ
 • KiDO Saturday Preschool สำหรับ 1.5-3 ปี
 • KiDO Gym & Play : เรียนรู้ผ่านการเล่นและการออกกำลังกาย
 • KiDO Music & More: พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรี
 • KiDO Arts & Crafts: ฝึกกล้ามเนื้อมือใช้จินตนาการสร้างสรรค์อย่างอิสระกับศิลปะ
 • KiDO Arts & Cooking : พัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านการลงมือทำเมนูสนุกๆ
 • KiDO Science & Numbers: ฝึกกระบวนการคิดผ่านการทดลองและเกมคณิตศาสตร์
 • KiDO Nature & Nurture: KiDO Outdoor Garden & Farm Fun Activities***
และ โปรแกรมพิเศษเพื่อเสริมรายได้ 
 • KiDO Camp โปรแกรมแสนสนุกทุกๆปิดเทอม - Optional
 • KiDO Afterschool โปรแกรมหลังเลิกเรียน - Optional
ความหลากหลายของโปรแกรมยังตอบรับความต้องการของผู้ปกครอง ในการมองหาสถาบันเสริมทักษะ ให้ลูกในทุกช่วงวัยและพัฒนาการ  และยังส่งผลต่อการตัดสินใจ  ให้ลูกเรียนที่ KiDO อย่างต่อเนื่องด้วย 

**KiDO Garden Daycare Model only

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์1,300,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
งบการลงทุน4,000,000 - 5,000,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน150,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์6%
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์3%
เงินประกัน50,000 บาท
สำนักงานใหญ่2 สาขา
แฟรนไชส์ซี่19 สาขา
รวมทั้งหมด21 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • รวมเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 4-5 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมค่าสิทธิแรกเข้า หรือ ค่า Franchise Fee แล้ว ทั้งนี้เงินลงทุนรวมดังกล่าวนั้น ขึ้นกับขนาดพื้นที่สาขาและสภาพเดิมของพื้นที่เช่าเป็นหลักด้วย
 • เงินหมุนเวียนในธุรกิจ : การประมาณอัตราขั้นต่ำของเงินค่าใช้จ่ายประมาณ 3 เดือน เพื่อสำหรับรักษากิจการที่เริ่มต้นและให้ดำเนินไปได้กรณีที่ยังไม่มีรายได้จากการขาย
ระยะเวลาคืนทุนขึ้นกับ Business Model
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
ในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี  KiDO จะประเมินปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ (ไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญ) 
 • ที่ศักยภาพของทำเล ตั้งของสาขาฯ 
 • ประวัติ ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารจัดการ  
 • ความมุ่งมั่น ตั้งใจของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
 • แผนธุรกิจ และแผนการทำการตลาดในพื้นที่ (Local Marketing Plan)
 • ทุนทรัพย์สุทธิ (Net Worth) ไม่ต่ำกว่า 70% ของเงินลงทุน  และมีเงินสดพร้อมลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้านบาท (ทั้งนี้ขึ้นกับ KiDO Business Model และขนาดของสาขา )
สิ่งที่ได้รับ
 • เนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบของคู่มือ และการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน ตามประเภทของ KiDO Business Model
 • สนับสนุนคู่มือปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการธุรกิจตลอดอายุสัญญา
 • ช่วยเหลือในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมบุคคลากร
 • ให้คำปรึกษาในด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการในการขออนุมัติจัดตั้งและออกใบ อนุญาต
 • สนับสนุนด้านการประเมินแบบและตกแต่งสาขา  การติดต่อผู้รับเหมา  และการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ 
 • สนับสนุนด้านการสั่ง รวบรวม และจัดตั้งอุปกรณ์
 • ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด  และการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่สาขา (Local Marketing Advice & Support ) ภายใต้ภาพลักษณ์ KiDO
 • การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (KiDO Corporate Image) ในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ และการทำ Corporate Marketing ที่ทันสมัย
 • การสนับสนุนด้าน Digital & Information Technology ในรูปแบบต่างๆ
อื่นๆ
 • โปรแกรมพัฒนาทักษะเด็กเล็กที่มีความหลากหลายครบครันมากที่สุดแห่งนึ่งในประเทศไทย เป็น One Stop Shop สำหรับผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนอย่างแท้จริง โดยกิจกรรมและสื่อการสอนของ KiDO ไม่ได้เน้นพัฒนาทักษะด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกฝน และพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพผ่านสื่อการสอนที่เขาชอบ (หรือเลือกเอง)
 • รากฐานหลักสูตรแบบ Child Focus จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องยาวนาน
 • แบ่งกลุ่มการเรียนการสอนตามช่วงวัย และระดับพัฒนาการของเด็กๆ อย่างแท้จริง
 • ใช้อุปกรณ์นำเข้ามาตรฐาน ที่เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ที่สำคัญอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
 • การคัดเลือก  การฝึกอบรมครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเน้นคุณภาพมาตรฐานการดูแลเด็ก  และการนำกิจกรรม  และการเรียนการสอน
 • ที่ตั้งสาขา  และระบบตารางการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง
 • การเน้นการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  และเป็นมืออาชีพ  โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ( Customer-Centric Management Philosophy)
 • การใช้ระบบ Digital & Information Technology ที่ครอบคลุม Parents & Children Customer Journey ในทุกๆช่วงเวลาที่น่าจดจำ (Memorable Moments) และกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ ที่ KiDO 
ชื่อบริษัทKiDO Educate Center
ชื่อผู้บริหารคุณชลิดา วัฒนคุณ
ชื่อผู้ติดต่อคุณชลิดา วัฒนคุณ
ที่อยู่บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด เลขที่ 1003/6 ซ. ประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
มือถือ
086xxx
อีเมล์
 chaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 59 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 75,579 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 502 คน
 
เนอสเซอรี่Nurseryเนอร์สเซอรี่
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget