เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100%

ชะลอม
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
74K
493
59
4
twitter
google plus
สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
KiDO เป็นธุรกิจการศึกษาเด็กเล็กครบวงจร ที่ดำเนินการด้วยหลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้โลกรอบตัวผ่านการเล่น ในกิจกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลาย 

เหมาะสมตามพัฒนาการและความสนใจในแต่ละช่วงวัย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของพวกเขาอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา และด้านสติปัญญา 
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้
ชื่อธุรกิจ (Eng)KiDO Educare Center
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2546 (ก่อตั้งมา 16 ปี)
ความเป็นมา

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ได้รับรางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาโดยตลอดนับแต่เริ่มมีโครงการยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนขึ้นในปี 2551 

บริษัทได้นำหลักสูตร และแนวการบริหารจัดการ จาก USA เข้ามาเปิดดำเนินการและขยายสาขาในรูปแบบ Franchise ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยผ่านการ Play & Learn & Grow อย่างมีคุณภาพ 

สินค้าและบริการ
KiDO Day & Care โปรแกรมเพื่อรับดูแลและพัฒนาทักษะเด็ก 1-4 ปีในระหว่างวัน เป็น nursery Programs รับดูแลชั่วคราว เป็นรายวัน หรือรายครึ่งวัน มีกิจกรรมเสริมพัฒนาการที่เหมาะกับช่วงวัย อาทิเช่น
 • KiDO Gym & Play : เรียนรู้ผ่านการเล่นและการออกกำลังกาย 
 • KiDO Music & More: พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรี 
 • KiDO Arts & Crafts: ฝึกกล้ามเนื้อมือใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระกับศิลปะ และ โปรแกรมพิเศษเพื่อเสริมรายได้ (Optional)
 • KiDO Preschool โปรแกรมเตรียมความพร้อม (ครึ่งวัน)
 • KiDO Camp โปรแกรมแสนสนุกทุกๆปิดเทอม ซึ่งจะมีกิจกรรม อาทิเช่น  
  • KiDO Arts & Cooking : พัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านการลงมือทำเมนูสนุกๆ 
  • KiDO Science & Numbers: ฝึกกระบวนการคิดผ่านการทดลองและเกมคณิตศาสตร์
 • KiDO After School โปรแกรมหลังเลิกเรียน
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์1,200,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
งบการลงทุน4,000,000 - 6,000,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน150,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์6% จากยอดขาย
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์3% จากยอดขาย
เงินประกัน50,000 บาท
สำนักงานใหญ่21 สาขา
รวมทั้งหมด21 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่า Franchisee Fee ~1.2 - 1.3 ล้านบาท 
 • ค่า อุปกรณ์นำเข้า ~450,000 บาท 
 • ค่าก่อสร้างขึ้นกับขนาดของสาขา 
 • ลงทุนทั้งหมดประมาณ 4 – 6 ล้านบาท 
 • ค่า Royalty Fee 6% (คิดจากยอดรายรับรวม) 
 • ค่า Corporate Marketing Fee 3% (คิดจากยอดรายรับรวม) 
 • สัญญาสิทธิ 5 ปี และต่อสัญญา 2 ครั้งทุกๆ 5 ปี (รวมทั้งสิ้น 15 ปี) เฉพาะในกรณีที่แฟรนไชส์ซีกระทำตามเงื่อนไขในสัญญาและคู่มือการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของ KiDO ตลอดอายุสัญญา ไม่มีหนี้คงค้างใดๆ และต้องปรับปรุงสถานที่ใหม่ ให้ได้มาตรฐานตามที่ KiDO กำหนด จึงจะมีการอนุญาตให้ต่อสัญญา โดยไม่มีการเก็บค่าสิทธิอีก (Franchise Fee)
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ระยะเวลาคืนทุนขึ้นกับ Business Model
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
ด้านคุณสมบัติ KiDO มองหาผู้สนใจลงทุนที่มีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ และวิสัยทัศน์เชิงบวก 
 2. พร้อมจะเรียนรู้ในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายของ KiDO 
 3. สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเอง มีศักยภาพในการบริหารจัดการ 
 4. มีความพร้อมเรื่องเวลาและเงินลงทุน 
 5. ครอบครัวเห็นชอบและสนับสนุน
ด้านทัศนคติ KiDO มองหาผู้สนใจลงทุนที่ดีดังต่อไปนี้
 1. มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก KiDO ในระยะยาว 
 2. มีแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่สะท้อนถึงความเข้าใจในธุรกิจพอสมควร 
 3. มีความขยัน อดทน มีแรงจูงใจในตนเอง 
 4. ความมีเหตุผล ใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 5. ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีจริยธรรม ไม่เอาเปรียบ 
 6. มีความสามารถในการปรับตัว และเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
 7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง 
 8. มีความสามารถในการจัดการ 
 9. มีใจรักในธุรกิจบริการ / งานขาย 
สิ่งที่ได้รับ
 1. เนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบของคู่มือ และการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2. นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน 
 3. สนับสนุนคู่มือปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการธุรกิจตลอดอายุสัญญา 
 4. ช่วยเหลือในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมบุคคลากร 
 5. ให้คำปรึกษาในด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการในการขออนุมัติจัดตั้งและออกใบอนุญาต 
 6. สนับสนุนด้านการประเมินแบบและตกแต่งสาขา การติดต่อผู้รับเหมา และการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ 
 7. สนับสนุนด้านการสั่ง รวบรวม และจัดตั้งอุปกรณ์ 
 8. ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด และการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่สาขา (Local Marketing Advice) 
 9. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (KiDO Corporate Image) ในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ 
อื่นๆบริษัทมุ่งมั่นในการหา Partner ทางธุรกิจที่มีความมุ่งมั่น พร้อมลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน 

จึงยินดีที่จะไม่เก็บค่าสิทธิในการต่อสัญญาอีกรวมทั้งสิ้น 15 ปี (Franchise Fee) กรณีที่ Franchisee สามารถปฏิบัติตามสัญญาและดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดได้ตลอดอายุสัญญา 

ชื่อผู้ติดต่อคุณชลิดา วัฒนคุณ
ที่อยู่บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด เลขที่ 1003/6 ซ. ประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร.
095xxx
อีเมล์
 chaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 59 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 73,653 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 493 คน
 
NurseryDaycareเด็กเล็ก
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget