ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
68K
734
190
9
twitter
สถาบันกวดวิชาแม็ค
FRANCHISE
MAC สามารถติวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก MAC จึงกลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีสถิตินักเรียนสมัครเรียนสูงสุดในเวลานั้น มากกว่า 20,000 คนต่อปี ปี พ.ศ.2538 เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ “สถาบันกวดวิชาแม็ค” 
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันกวดวิชาแม็ค
ชื่อธุรกิจ (Eng)Mac: Modern Academic Center
ความเป็นมา
ปี 2517 อาจารย์พีระ  พนาสุภน ในนาม “คณะนิสิตบัณฑิต”  ได้รวบรวมกลุ่มเพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้องคณะต่าง ๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ช่วยกันเปิดติวน้อง ๆ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ซึ่งในระยะเวลานั้นกระทรวงศึกษาธิการกำลังเปลี่ยนหลักสูตรในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรใหม่ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ปีต่อมา “คณะนิสิตบัณฑิต” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Modern Academic  Center” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า  “แม็ค”  และเปิดสอนกวดวิชา โดยมุ่งเน้นเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย   ผลปรากฎว่านักเรียนที่มาติวที่แม็ค ต่างก็ประสบกับความสำเร็จและสมหวังสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก แม็คจึงเป็นสถาบันกวดวิชาที่ทำสถิติที่มีนักเรียนสมัครเรียนสูงสุดในเวลานั้น คือมากกว่า 20,000 คนต่อปี  เพราะแม็คเป็นสถาบันกวดวิชาแห่งแรกที่มีระบบการเรียนที่พร้อมด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่สมบูรณ์ นักเรียนไม่ต้องพะวงกับการจด  ทำให้ตั้งใจฟังการสอนให้เข้าใจได้อย่างเต็มที่ และคุ้มค่าเวลา

จากสถาบันกวดวิชาที่มีเอกสารประกอบการเรียนที่สมบูรณ์ได้พัฒนาต่อมาเป็น บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยผลิตวารสารแม็ค และหนังสือคู่มือประกอบการเรียนออกจำหน่าย  และพัฒนามาโดยตลอดจนก้าวเข้าสู่การผลิตหนังสือแบบเรียนสายสามัญ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  และสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. หนังสือที่มีสัญลักษณ์แม็คทุกเล่มเป็นหนังสือที่นักเรียน ครู อาจารย์ นักวิชาการ และกระทรวงศึกษาธิการต่างก็ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ

จากความสำเร็จในด้านหนังสือทั้งคู่มือ  วารสารและแบบเรียน รวมทั้งด้านโรงเรียนกวดวิชา  ในปี 2538  แม็คจึงก้าวเข้าสู่การดำเนินกิจการแฟรนไชส์กวดวิชา จนมีสาขาตามจังหวัดต่าง ๆ ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศในเวลานั้น

กว่า 40 ปี ที่ผ่านมา แม็คเติบโตด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพการศึกษา  ทั้งในด้านสำนักพิมพ์ แฟรนไชส์กวดวิชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า MAC คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพทางวิชาการ

สินค้าและบริการ
สถาบันกวดวิชาแม็ค เป็นรูปแบบการเรียนแบบสอนสด

1.ระดับชั้นที่เปิดสอน
 • ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.3-ป.6
 • ระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.1-ม.3
2.วิชาที่เปิดสอน เปิดสอนครบทั้ง 5 กลุ่มวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

3.คอร์สที่เปิดสอน  
 • คอร์สล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 1 เปิดสอนช่วงเดือนเมษายน
 • คอร์สกวดเข้ม ภาคเรียนที่ 1 เปิดสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
 • คอร์สล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2 เปิดสอนช่วงเดือนตุลาคม
 • คอร์สกวดเข้ม ภาคเรียนที่ 2 เปิดสอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
 • คอร์สกวดเข้า ม.1 และกวดเข้า ม.4 เปิดสอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม
บ้านเรียน iSMART เรียนแบบ On Demand โดยใช้ iPAD เป็นอุปกรณ์หลักในการเรียน
 1. ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6
 2. วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี
 3. คอร์สที่เปิดสอน
  • คอร์สสรุปเข้ม 
  • คอร์สตะลุยโจทย์
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์7.5%
สำนักงานใหญ่11 สาขา
รวมทั้งหมด11 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
แบบที่ 1: สถาบันกวดวิชาแม็ค

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดสถาบันกวดวิชาแม็ค 200,000 บาท
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 50,000 บาท
 2. ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) 150,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายได้รวมทั้งหมดของแต่ละคอร์ส 7.5%
แบบที่ 2: บ้านเรียน iSMART

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดบ้านเรียน iSMART 80,000 บาท  (ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน)
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Incoming Fee) จ่ายครั้งเดียว 30,000 บาท
 2. ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ (Franchise Fee) ตลอดอายุสัญญา 3 ปี (พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม.) 50,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fee) คิดจากรายรับค่าเรียน 50%
หมายเหตุ
 • อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
 • อัตราค่าตกแต่ง ผู้ประกอบการณ์เป็นผู้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานแม็ค
ระยะเวลาคืนทุน19 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในแต่ละพื้นที่)
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
แบบที่ 1: สถาบันกวดวิชาแม็ค

1. คุณสมบัติทั่วไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใจรักทางด้านงานบริการ และรักการสอน
 • มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจด้านการศึกษา หรือเป็นครูอาจารย์ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน 
2. ทีมงาน
 • สามารถหาทีมงานที่มีประสบการณ์เองได้
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน
3. เงินทุน มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน และการจัดการ
4. สถานที่
 • มีอาคาร 1-2 คูหา พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
 • มีอาคารเป็นของตนเอง หรือเช่าไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน
 • การคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงโรงเรียนของรัฐบาลหรือเอกชน, ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ฯลฯ
แบบที่ 2: บ้านเรียน iSMART
 1. เป็นครูอาจารย์หรือบุคลากรด้านการศึกษาที่สามารถสอนระดับชั้นม.ปลายใน 3 วิชาข้างต้นได้
 2. มีพื้นที่หรืออาคารขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตรเป็นของตนเอง หรือเช่าไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน, โรงเรียน, ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
 3. มีใจรักด้านงานบริการและการสอน
 4. มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุนและการจัดการ
 5. มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน
 6. หากเปิดสอนกวดวิชาอยู่แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ “ชื่อ” และ “ตราสัญลักษณ์” (Logo) ของสถาบันกวดวิชาแม็ค
 2. หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. คู่มือปฏิบัติงาน
 4. การอบรมเรื่องการจัดตารางเวลาเรียนรวมไปถึงความรู้ในด้านการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนการเปิดสาขา
 5. การสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การประเมินศักยภาพพื้นที่ทำเล, การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา, รูปแบบการตกแต่งสาขา เป็นต้น
 6. ได้รับการโปรโมต/ลงโฆษณาสาขาผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น www.tutorsmac.com, www.maceducation.com
 7. ได้รับคำปรึกษาแนะนำตลอดอายุสัญญา ทั้งในด้านการบริหารจัดการสาขา, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
อื่นๆ

 

ชื่อผู้ติดต่อคุณสุภาวดี จันหอม
ที่อยู่9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 tutxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 190 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 68,104 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 734 คน
 
กวดวิชาtutorแม็คเอ็ดดูเคชั่น
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget