หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที | กรุงเทพฯ
2.2K
6
 6 มิถุนายน 2557 
ประกวดสุนทรพจน์ส่งเสริมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในนามของประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยขอแถลงข่าวการจัดประกวดสุนทรพจน์ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2557) ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ”

การจัดประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอสุนทรพจน์ที่นำเสนอประโยชน์และบทบาทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อประเทศชาติ และเพื่อเป็นเกียรติ กำลังใจและสิริมงคลแก่มูลนิธิและผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางมูลนิธิจึงทำหนังสือนี้มาเพื่อขอพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
ประเภท
 1. มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
 2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
 3. ประชาชนทั่วไป (รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)
หลักเกณฑ์
 1. ความยาวของสุนทรพจน์คือ ประมาณ 500 คำสำหรับชั้นมัธยมศึกษา 1,000 คำสำหรับระดับอุดมศึกษา และ 1,500 คำสำหรับประชาชนทั่วไป โดยพิมพ์ Font Angsana New 16 ส่งเป็นไฟล์อีเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 2. สุนทรพจน์ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อเพื่อให้สังคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย
 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
 4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งสุนทรพจน์เข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
รางวัล
 1. รางวัลชนะเลิศรับโล่พระราชทานฯ
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
  • นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • ประชาชนทั่วไป พร้อมรางวัลเงินสด 40,000 บาท
 2. รางวัลชมเชย ในทุกระดับๆ ละ 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
เงื่อนไข
 1. ผู้มีสิทธิส่งสุนทรพจน์เข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
 2. สุนทรพจน์ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ
คณะกรรมการ
 • ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • อ. พัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดเวลา
 1. ส่งสุนทรพจน์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และ
 2. กำหนดการแสดงสุนทรพจน์ 15 ตุลาคม 2557
 3. ประกาศผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
การส่งสุนทรพจน์

ส่งทาง Email: info@thaiappraisal.org เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม 02.295.3171 ต่อ 109
แหล่งข้อมูล: ดูที่ www.thaiappraisal.org (ประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทาน)

ดร.โสภณ กล่าวว่า การจัดสุนทรพจน์และเรียงความชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน โดยก่อนหน้านี้เป็นการจัดประกวดเรียงความเรื่อง "อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า" (2556) "ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ" (2553) และ "ประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเพื่อพัฒนาชาติ" (2550) ส่วนอีก 2 ครั้งแรก เป็นการชิงโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ดร.โสภณ ขอความกรุณาสื่อต่าง ๆ ช่วยเผยแพร่กิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ และทุกครั้งที่ผ่านมา ได้รวบรวมเรียงความพิมพ์เผยแพร่ต่อสังคม รวมทั้งจัดทำเป็น eBook ให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านได้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนท่านที่ซื้อเป็นเล่มหนังสือไป รายได้ก็เพื่อกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทไทย เป็นสำคัญ
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2557
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด21 
21 
Stats Contest
21 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,992,389
10,078
6,750
จำนวนสมาชิก
39,455
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 19
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,458
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,245
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,532
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,455  คุณเสกศักดิ์ พรเพ็ง
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 135 กระทู้  99 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.