หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม | กรุงเทพฯ
2.2K
4
 14 มีนาคม 2557 
โครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจำปี 2557


หลักการและเหตุผล

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา กิจการประปาให้มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุก ภาคส่วน การประปานครหลวงจึงมีแนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการประปาที่สามารถผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

โครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง (MWA Innovation Awards) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2555 โครงการได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของ การประกวด โดยกำหนดให้ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้หัวข้อ“นวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน” เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีการแสดงออกทางแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับกิจการประปาและสังคม สามารถสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของการสร้างกระบวนการ เทคโนโลยี หรือ สิ่งประดิษฐ์ได้ไม่จำกัด โดยจะต้องสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านต่างๆ ของกิจการประปา เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน
 2. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้พัฒนาในด้านต่างๆ ของกิจการประปา
 3. เพื่อนำผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต
 4. เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาทั่วไป ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานประปา
เป้าหมายโครงการ

สิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการที่ได้ สามารถนำมาเป็นโครงการต้นแบบ ต่อยอดเป็นงานวิจัย หรือสามารถพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต

รายละเอียดโครงการ

กฎและกติกาการประกวดโครงการฯ
 1. ขอบเขต
  • การคิดค้นกระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของการประปานครหลวง เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน
 2. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 3. ประเภทของการประกวด
  • สามารถสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
 4. กติกาการประกวด
  • ผลงานสอดคล้องกับการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาภายใต้หัวข้อ“นวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน”
  • ผู้สมัครแต่ละบุคคล/ทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง
  • ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ สามารถนำไปผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อนผลการตัดสินให้ถือว่า “คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด”
  • กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ของการประปานครหลวง ร่วมกับเจ้าของผลงาน
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องให้ความยินยอมให้คณะกรรมการภายใต้โครงการนี้เปิดเผยผลงานได้ รวมทั้งยินยอมให้การประปานครหลวงนำผลงานออกแสดงในการจัดนิทรรศการ หรือจัดประชาสัมพันธ์ผลงานได้ โดยไม่กระทบต่อการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
  • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบและต้องมีการนำเสนอผลงาน การประปานครหลวงจะให้การสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางเพื่อมานำเสนอผลงานที่การประปานครหลวง โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกินโครงงานละ 3,000 บาท
  • เปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดโครงงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
 5. วิธีการส่งเอกสารเข้าประกวด
  • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การประปานครหลวง (http://rd.mwa.co.th) หรือเว็บไซต์ของการประปานครหลวง (www.mwa.co.th) รวบรวบเอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือ PDF พร้อมทั้ง อธิบายผลงานในรูปแบบ VDO (คลิป) พอสังเขปความยาวไม่เกิน 5 นาที (สำหรับคลิปวีดีโอหากไฟล์ใหญ่มากผู้สมัครสามารถ สามารถ Upload YouTube หรือ ส่งในรูปแบบ CD)
   • ทาง Web site Upload ไฟล์ทั้งหมด ที่หน้าลงทะเบียนของของกองวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การประปานครหลวง (http://rd.mwa.co.th) และเว็บไซต์ของการประปานครหลวง (www.mwa.co.th)
   • ทาง E-mail รวบรวบเอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือ PDF และ คลิปวีดีโอ ส่งมาที่ E-mail: mwaiaward2014@gmail.com
หมายเหตุ

การปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดผลงานต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นโดยถือเอาวันที่ส่งทางอีเมล์เป็นสำคัญ

รายละเอียดรางวัล


**รางวัลพิเศษ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

ประเภทรางวัล 10 รางวัล ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลสนับสนุนนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ และมีคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด จะได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม

(รับเงินรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 50,000 บาท รวมเงินรางวัลที่ได้รับ 100,000 บาท)
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด19 
19 
Stats Contest
19 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,003,933
10,079
6,741
จำนวนสมาชิก
39,493
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 17
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,484
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,275
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,551
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,493  คุณกัลยา โต๊ะงาม
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 129 กระทู้  101 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.