หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดงานเขียน, เรียงความ | กรุงเทพฯ
2.4K
5
 5 พฤศจิกายน 2562 
ประกวด การเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ 


ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถด้านการเขียนวรรณกรรมและการวาดการ์ตูน เข้าร่วม “โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ การประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ”
 
โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) หมดเขตรับสมัคร 27 ธันวาคม 2562
 
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน (Home School) 
หลักเกณฑ์การประกวด 
 1. เลือกหัวข้อในการประกวดเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยมีให้เลือกทั้งหมด 6 หัวข้อ แบ่งเป็นหัวข้อสําหรับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ดังนี้
  • 1 ทีม สามารถเลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น 
   • มัธยมศึกษาตอนต้น
    1. วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ
    2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
    3. ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
   • มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
    1. วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ
    2. ศิลปวฒันธรรม
    3. เรียนต่อต่างประเทศ 
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นประเภททีมเท่านั้น โดย 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน รวมเป็น 3 คน
 3. นักเรียนในทีม 2 คน แบ่งหน้าที่ตามความถนัดและเหมาะสม (ผู้เขียนเรียงความหรือสารคดี ผู้วาด ภาพประกอบ) หรือช่วยกันทั้งสองหน้าที่ 
 4. นักเรียน 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม และ 1 ทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 หัวข้อ)เท่านั้น
 5. ครู 1 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้หลายทีม 
 6. ผลงานทีส่งเข้าประกวดทั้งผลงานการเขียนหรือภาพวาด ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง/วาดเอง โดยไม่คัดลอก หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสือใด ๆ มาก่อน
  • งานเขียน
   • พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 พอยต์ ใช้ฟอนต์ Cordia New เท่านั้น   
   • จัดพิมพ์ผลงานบนกระดาษ  A4  พิมพ์ด้านเดียว ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 และต้องไมต่ำกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 
   • กรณีสมัครออนไลน์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB 
  • ภาพประกอบ 
   • ใช้กระดาษปอนด์ ขนาด A4 เท่านั้น
   • เป็นผลงานที่วาดด้วยมือ ไม่จำกัดเทคนิคและสีที่ใช้   
   • ภาพทีวาดต้องสะท้อนถึงเนื้อหาของเรียงความหรือสารคดี 
   • ส่งเพียง 1 ภาพเท่านั้น 
   • กรณีสมัครออนไลน์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB
 7. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทําสําเนาใบสมคัรพร้อมผลงานจํานวน 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด + สําเนา 2 ชุด) โดยส่งผลงานภายในวัน ที่ 27 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้ผลงานภาพวาดต้องถ่ายเอกสารสีเท่านั้น 
 8. หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ อาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้ 
 9. ส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัคร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มายัง 
  • ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที 127 อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักโดยวันที่ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันปิดรับผลงาน) 
  • จัดส่งผลงานพร้อม แนบใบสมัครทาง www.csrcpall.com ภายในวันที 27 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้จะปิดระบบรับสมัครเวลา 17.00 น. 
คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียด 
 
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน
ปิดรับสมัคร วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด11 
11 
Stats Contest
11 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,565,421
10,710
7,030
จำนวนสมาชิก
39,245
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 10
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
16,720
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
11,189
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,105
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,245  คุณนพรุจ ขจรโรจน์สกุล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 95 กระทู้  81 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.